Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stop-over [ˈstɒpˌəʊvə]substantivavbrott, uppehåll
stop [stɒp]transitivt verbstoppa, stanna, hejda, hindra; uppehållastop thief! ta fast tjuven!sluta [med] <stop that nonsense!, stop talking ([att] prata)>, låta bli <stop that!>; inställa <stop payment (betalningarna)>; dra in, hålla inne <stop sb's wages>stop it! sluta!, låt bli!stop work sluta arbeta; lägga ner arbetetstoppa (proppa, fylla) igen, täppa till (igen) <ofta stop up, stop a leak>; hämma (stoppa) blödningen från <stop a wound>stop one's ears hålla för öronen; bildl. slå dövörat tillstop one's nose hålla för näsanmy nose is stopped up jag är täppt i näsanthe pipe is stopped up röret är igentäpptmus. a) trycka ner sträng; trycka till hål på flöjt o.d. b) registrera orgel
intransitivt verbstanna, stoppastop! stopp!, håll!, halt!stop dead el. stop short tvärstannastop short of inte gå så långt som till att <she stopped short of calling him a lier>stop at nothing inte sky några medelom ljud, naturföreteelse m.m. sluta, upphöra, avstannavard. a) stanna <stop at home>, bo <stop at a hotel>stop for stanna och vänta på, stanna kvar till <won't you stop for dinner?>she is stopping here for a week hon bor här en veckastop up late stanna uppe länge (till sent) b)stop the night stanna över, ligga över
substantivstopp; uppehåll, avbrottbe at a stop ha stannatbring to a stop hejdacome to a [full] stop stanna (avstanna) helt; göra haltput a stop to sätta stopp (p) förwithout a stop om tåg o.d. utan [något] uppehållhållplats <bus stop>mus. a) grepp b) tvärband på greppbräda c) hål, klaff på flöjt o.d. d) register; registerandrag, registertangent; [orgel]stämmapull out all the stops bildl. sätta till alla klutarskiljeteckenfull stop punkttransitivt verbmed adv.:stop instop offstop overgöra ett [kort] uppehåll, stanna till [under vägen] <at, in i>
play [pleɪ]intransitivt verb (se äv. play)leka <with med>, roa sigjust what are you playing at? vard. vad [sjutton] håller du på med?play fast and loose with, se under fastplay on words leka med ordspela i spel, äv. sport. el. bildl.play false spela falskt [spel]play safe ta det säkra för det osäkra; gardera sigplay for safety gardera sig; inte ta några riskerplay for time försöka vinna tid; maskaplay in goal stå i målplay into sb's hands spela ngn i händernaspela äv. bildl.; musicera <to för>play on sb's fears utnyttja ngns rädslaspela äv. bildl.; uppträda <they played to a full house> a) fladdra; sväva, leka, spela, skimra <the lights played over their faces> b) vara i gång, vara på, spela <the fountains play every Sunday>
transitivt verb (se äv. play)leka <play hide-and-seek>spela spel, äv. sport. el. bildl. <play a game>play sb a) spela mot ngn <England played Brazil> b) låta ngn spela i match o.d.; sätta in (ställa upp) ngn <England played Smith as goalkeeper>play a joke (trick) on sb spela ngn ett sprattspela äv. bildl. <play the piano>; framföraplay [it] by ear, se under earspela äv. bildl. <play a part (en roll)>play truant (amer. vard. hookey) skolka [från skolan]låta spela <on mot, över> <play a hose on a fire>
substantivlek; spelno child's play ingen barnlekplay on words lek med ordin play om boll i spelout of play om boll död, ur spel, ute a) spel, framförande b) skådespel, teaterstycke, pjäslet's go to a play! vi går på teatern!make a play for försöka ragga upp (ställa sig in hos) ngn; bearbeta ngt, försöka vinna (påverka) ngtmake great (much) play of göra stor affär (mycket väsen) av a) spel, spelande <the play of the muscles> b) gång, verksamhet, rörelseplay of colours färgspelbe at play vara i gångbe in full play vara i full gångbring into play sätta i gång (i rörelse), sätta income (be brought) into play komma i gång, träda i funktion; göra sig gällande a) [fritt] spelrum; bildl. äv. rörelsefrihet b) glapprum; glappninghave free play el. have full play ha fritt spelrumintransitivt verb och transitivt verbmed adv., ofta med spec. översättningar:play aboutspringa omkring och lekastop playing about! sluta larva dig (bråka)!, lägg av!play about with leka med, fingra (pillra) påplay alongvara (spela) ˈmed, ställa uppplay aroundha [en massa] kärleksaffärerplay around with sb's affections leka med ngns känslorse play aboutunder playovanplay backplay downtona ner, avdramatiserahe played down ⁅his own part in the affair⁆ han bagatelliserade (förringade)…play offspela ˈomthe match will be played off next week matchen kommer att spelas om (det blir omspel) nästa veckaplay one person off against another spela ut en person mot en annanplay outspela till slut; spela utthe matter is played out saken är utageradplay upgöra sitt bästavard. bråka, ställa till besvärförstora upp, göra stora rubriker avplay up to sb fjäska för ngn <play up to one's teachers>⁅my bad leg⁆ is playing up again …gör sig påmint (krånglar) igen
make [meɪk] (made made)transitivt verb (se äv. make, made; för spec. förbindelser som make room (way), make a fool of, make light ofse under resp. huvudord) a) göra <of, out of av; from av, >; tillverka, framställashe is as sweet as they make them hon är det sötaste man kan tänka sig b) göra [i ordning], laga [till] <make lunch>, koka, brygga <make coffee, make tea>; sy <make a dress> c) göra, åstadkomma; ingå <make an agreement>, fatta <make a decision>; hålla <make a speech>, stifta <make laws>, sluta <make an alliance>; lämna, ge <make a contribution>, komma med <make excuses>, ställa <make conditions>, avge <make a promise>make the bed bädda [sängen]make bread baka brödmake haste raska på, skynda sigmake a phone call ringa ett samtalmake a timetable skol. lägga ett schemamake war föra krig; börja krigmake water kasta vatten
a) med adj. göramake sb happy göra ngn gladwhat makes you so late? hur kommer det sig att du är så sen? b) göra till <make it a rule>, utnämna (utse) till <they made him chairman>
med inf. a) få (komma) att <he made me cry>, förmå att <she made me do it>, låta <he made me work hard>, tvinga att; i roman o.d. låta <the author makes the heroine die in the last chapter>it's enough to make one cry det är så man kan gråta [åt det]what made the car stop? vad var det som gjorde att bilen stannade? b)make believe that one is låtsas att man är c)make do klara sig
a) förtjäna <make £15,000 a year>; göra [sig], skapa [sig] <make a fortune>; , skaffa sig <make many friends> b) vinna, göra <make 5 points>; kortsp. ta [hem] <make a trick (stick)> c) [för]skaffa <that made him many enemies>
bli, vara <this makes the tenth time>, göra; bilda, utgöra3 times 3 make[s] 9 3 gånger 3 är (blir, gör) 9100 pence make a pound det går 100 pence på ett pund
a) uppskatta till <I make the distance 5 miles>, få till <how many do you make them?>what time do you make it? el. what do you make the time? hur mycket är din klocka?what do you make of that? vad säger (tror) du om det?I don't know what to make of it jag vet inte vad jag ska tro om det b) bestämma (fastställa) till <make the price 10 dollars>make it two! ta två!; vi säger två!let's make it 6 o'clock! ska vi säga (bestämma) klockan 6?
avverka, tillryggalägga, köra o.d. <make 50 miles in a day>
a) komma fram till, [lyckas] nå <make the summit> b) sjö. <make port>, angöra, få i sikte <make land> c) hinna [i tid] till, hinna med <we made the bus>can we make it? hinner vi?
a) göra berömd <that book made him>it will make or break her det blir hennes framgång eller fall b)that's made the (my) day dagen är räddad
(made made)intransitivt verb (se äv. make) a) styra kurs, fara, <for mot, till; towards mot>; skynda, rusa <for mot, till; towards mot> b)make at slå efter, hötta mot <he made at me with his stick>make for främja, bidra till, verka för <make for better understanding> a)make as if el. make as though låtsas som om <he made as if he didn't hear us>; göra min av att [vilja] <he made as if to go> b)make to göra en ansats att, visa tecken till att
(made made)transitivt verb och intransitivt verbsubstantiv a) fabrikat, tillverkning <our own make, of our own make> b) märke, fabrikat <cars of all makes>utförande, snittvard. lyckat kapbe on the make vara vinningslysten, vara om sigmed adv., ofta med spec. översättningar:make away withförsvinna medröja undanmake intogöra till, förvandla tillmake offge sig i väg, smita, sjappa <with med>make outtyda; uppfatta, urskilja, skönjaförstå, begripa <as far as I can make out>, komma underfund medI can't make him out äv. jag förstår mig inte på honomhow did you make that out? hur kom du fram till det?skriva (ställa) ut <make out a cheque>, utfärda <make out a passport>, göra upp, upprätta <make out a list>; fylla i <make out a form>påstå, göra gällande <he made out that I was there>bevisa [riktigheten av], framlägga, förklara <make out one's case>make overöverlåta, lämna över <to till>make uputgöra, [tillsammans] bilda, skapabe made up of bestå (utgöras) avgöra (sätta, ställa) upp, upprätta <make up a list>hitta på, dikta ihoplaga (reda) till, göra i ordning, expediera <make up a prescription>; sätta (blanda, röra) ihop <into till>; sy upp <make up a dress>, sy [ihop]make up a bed ställa i ordning en sängslå (packa, lägga) in <make up a parcel>sminka; teat. äv. maskera <as till>make [oneself] up sminka (måla) sig, göra makeup; teat. äv. maskera siggöra upp, avsluta <make up the accounts>fylla ut, komplettera; få ihop till <make up the required sum>; täcka <make up a deficit>göra slut på <make up a quarrel>make it up bli sams igenmake up el. make up for ersätta, gottgöra <make up [for] the loss>, reparera; ta igen, hämta in <make up [for] lost time>make it up to sb [for sth] gottgöra ngn [för ngt], ge ngn kompensation [för ngt]make up for lost ground ta igen det försummadeto make up for it äv. i gengäld, som kompensation
© NE Nationalencyklopedin AB