Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

step-in [ˈstepɪn]adjektivofta pl. step-ins om klädesplagg som man kliver i utan knappar etc.; spec. trosor, underkläderom skidbindning step-in-
step [step]substantivsteg <walk with slow steps>; [ljudet av] steg, fotsteg; [dans]stegkeep step hålla takten, gå i taktkeep step with el. keep in step with hålla jämna steg (gå i takt) medwatch one's step el. mind one's step gå försiktigt, se sig för; bildl. se sig noga för, se uppstep by step el. by steps steg för steg, gradvisin step i taktout of step i otakt, ur takt[en]gång, sätt att gågo with a heavy step gå med tunga stegquick step snabb takt (marsch)se footstepåtgärdtake steps vidta åtgärder (mått och steg), göra något [åt saken] <to för att>what's the next step? vad ska ske (vi göra) nu? a) trappsteg; trappa b) stegpinne c) fotstegpl. steps a) [ytter]trappa b) [trapp]stegea flight of steps en trappasteg, grad, pinnhål <he rose several steps in my opinion>mus. tonsteg <a whole step>, steg
intransitivt verbstiga, kliva <step across a stream>, ; träda; trampa <step on the brake>step this way! var så god, [kom med] den här vägen!step into a car kliva (stiga) in i en bilstep on it vard. ge mera gas, gasa på
intransitivt verb och transitivt verbmed adv. el. prep.:step asidestiga (kliva) åt sidan äv. bildl., gå ur vägenstep downstiga (kliva) nerbildl. träda (dra sig) tillbakagradvis minska, sänka <step down production>step forwardstiga (träda) framstep instiga in (på), gå iningripa, träda emellanstep insidestiga (kliva, gå) instep outvanl. amer. gå utstega upp (ut)step updriva upp, öka <step up production>; intensifiera <step up the campaign>
shoe [ʃu:]substantivsko; spec. lågsko; amer. äv. kängapl. shoes äv. skodonif the shoe fits, amer.se if the cap fitsunder capfill sb's shoes vard. fylla ngns platsshe's too big for her shoes vard. hon är [för] stöddig (mallig, styv i korken)I wouldn't be in your shoes ⁅for a million pounds⁆ vard. jag skulle inte vilja vara i dina skor (kläder)…put yourself in my shoes! sätt dig in i min situation!step into sb's shoes vard. axla ngns kappa, efterträda ngnskoning; doppsko; beslag; bromsback
(shod shod)transitivt verbsko <shoe a horse>; sätta en sko (skor) på
breach [bri:tʃ]substantivbrytning; brytande; brott; överträdelsebreach of contract kontraktsbrottbreach of discipline disciplinbrott, brott mot ordningenbreach of duty tjänstefelbreach of faith löftesbrott; trolöshetbreach of the peace jur. brott mot (störande av) den allmänna ordningenbräsch; hål, lucka; rämna, bräcka; bildl. klyftastep into the breach bildl. rycka in [och hjälpa till]throw oneself into the breach el. fling oneself into the breachbildl. a) rycka till undsättning b) kasta sig in i stridenbrottsjö
transitivt verbgöra (slå) en bräsch i; bryta [sig] igenom
toe [təʊ]substantivdig one's toes in vard. göra motstånd, spjärna emotdip a toe into sth el. dip one's toe into sth bildl. nosa på ngton one's toes på sin vakt (alerten), på språng, bereddkeep sb on his toes se till att ngn sköter sig (inte slöar)make sb's toes curl få någon att känna sig olustig (besvärad)step (tread, tramp) on sb's toes trampa ngn på tårna äv. bildl.
transitivt verbtoe the line el. toe the mark bildl. följa partilinjerna; lyda order; hålla sig på mattansport. sparka med tån
gear [gɪə]substantivkopplingsmekanism, utväxling; motor. växelchange gear el. amer. change (shift) gears växlahigh gear stor utväxling; hög växellow gear liten utväxling; låg växelreverse gear back[växel]in top gear el. vanl. amer. in high gear på högsta växeln, med högsta fart; bildl. äv. för full maskin, i full gångput a car in third gear lägga i trean (treans växel) [på en bil]move into low gear sakta av, varva nerthrow out of gear koppla [i]från (av, ur); bildl. bringa i olag (ur gängorna)step up a gear el. move up a gear bildl. lägga in en högre växelredskap, verktyg, attiralj, grejer, utrustning, don <fishing gear>, apparat a) kugghjul, drev; sammankopplade drivhjultrain of gears hjulverk; löpverk b) mekanism, anordning, inrättning <steering gear>; flyg. ställ <landing gear>persedlar, tillhörigheter, sakersjö. löpande gods, tackelseldonriding gear ridtygsl. droger spec. heroin
transitivt verbgear down växla ner <gear down the car>gear up a) växla upp b) bildl. vard.se gear upnedan
transitivt verb och intransitivt verbmed adv.:gear torätta (lämpa, anpassa) efter <gear production to the demand>be geared to vara anpassad efter, vara inriktad pågear upbildl. vard.tr. sätta fart på, peppaitr. varva upp
move [mu:v]transitivt verbflytta, flytta på, rubba; förflytta, transportera <move troops>move house flytta, byta bostad a) röra [på] <move one's lips> b) sätta i gång; hålla i gång, drivaröra, göra rörd, gripa, bedröva; göra intryck på, bevekabe moved bli rörd, röras, gripas <by, with av> <he was deeply moved>påverka, förmå, driva, föranledanothing could move her ingenting kunde påverka henne⁅I will do it⁆ when the spirit moves me …när andan faller påhemställa hos <for om>parl. o.d. föreslå, framlägga förslag om; yrka [på]
intransitivt verb a) röra [på] sig b) förflytta sig, flytta [på] sig, maka [på] sig <move one step>you must move very carefully du måste gå fram med stor försiktighetmove with the times följa med sin tid a) sätta sig i rörelse, röra på sig <begin to move>, sätta[s] i gång b) bryta upp; flyttaI must be moving vard. jag måste ge mig av (i väg)things are beginning to move det börjar röra på sigi schack o.d. a) om pjäs röra sig, flyttas b) flytta, draföreta sig något, vidta åtgärder, ingripavistasmove in the best society röra sig (umgås) i de bästa kretsarhemställa, väcka förslag <for om>, yrka <for >
substantivflyttning; i schack o.d. drag; bildl. [schack]drag <a clever move>, utspel <a new move to solve the crisis>, åtgärd, stega wrong move ett feldragwhat's the next move? vard. vad ska vi göra nu?it's your move det är ditt dragshe is up to every move hon kan knepenget a move on! vard. raska (skynda) på!make a move bildl. göra ett drag äv. i schack o.d., handla, göra någotmake a move to go göra en ansats att gåbe on the move vara i rörelse, vara på resande (rörlig) fot, [ständigt] vara i fartenintransitivt verbmed adv el. prep.:move inflytta inmove in with flytta ihop medmove in onförsöka ta kontrollen överringa inmove offge sig av, avlägsna sigmove ongå på (vidare), cirkuleramove outflytta [ut], avflyttamove overflytta [på] sigmove upstiga (gå) fram, maka ihop sig
beyond [bɪˈjɒnd, bɪˈɒnd]preposition (se äv. under resp. huvudord, t.ex. hope, joke, measure)bortom, på andra sidan [om] <beyond the bridge>; längre än tillsenare än, efter <beyond the usual hour>utom, utöver, mer än <she has nothing beyond her pension>, med undantag av; över <live beyond one's means>it's beyond belief det är otroligt (obegripligt)it is beyond my comprehension el. it is beyond my understanding det går över min horisontbeyond criticism höjd över all kritikbeyond danger utom all farait is beyond description det trotsar all beskrivning⁅it had changed⁆ beyond recognition vard. …till oigenkännlighetit is beyond me a) jag fattar [det] inte b) det är mer än jag kan (orkar) c) det är mer än jag vetbeyond that därutöver; för övrigtI would not put it beyond him vard. det skulle jag gott kunna tro om honom
adverbbortom, på andra sidan <what is beyond?>; längre <not a step beyond>därutöver, mera <nothing beyond>⁅prepare for the changes of the next five years⁆ and beyond …och framöver
substantivthe beyond det okända, livet efter dettain the back of beyond el. the back of beyond bortom all ära och redlighet
1 line [laɪn]substantiv a) linje, streck b) kontur, grundlinje, linje c) linje i handen o.d., rynka, fåra d) strimma; linje i tv-bild
gräns[linje] <cross the line into Canada>
a) lina; [met]rev; [kläd]streck; mätlina b) elektr. el. tele. ledning, kabel, tråd <telephone lines>, linje
linje äv. bolag <a bus line>, rutt; järnv. linje <the train stopped on (ute på) the line>, bana, spår
i skrift a) rad <page 10 line 5, drop (skriv) me a line, read between the lines>; vers[rad] b)teat.,vanl. pl. lines replik <the actor had forgotten his lines>, roll <he knew his lines> c)vard.,pl. lines el. pl. marriage lines vigselattest d)skol.,pl. lines rader som en elev åläggs att skriva som straff e)vard.don't give med that line about having to work late again kom inte med det där igen att du behöver jobba över
rad <a line of chairs>, linje, länga, räcka; fil; vanl. amer. single line of traffic enkelt körfält
mil. el. sjö. linje i div. betydelser <äv. t.ex. the Maginot line>the line a) linjen, linjetrupperna b) fronten
hand. vara, sortiment <a cheap line in pens>, [varu]slag; modell, typ <a new line of computer printers>
riktning <the line of march>, kurs; bildl. äv. linje <follow the party line>, handlingssätt <what line would you recommend?>
fack, bransch <what line is he in?>it's not [in] my line [of country] det är inte mitt fack (min bransch, mitt gebit)saving is not in my line att spara ligger inte för mig
[släkt]gren, linje, led <in a direct (direkt nedstigande) line>; ätt <the last of his line>
geogr.el.sjö.the Line linjen ekvatorn <cross the Line>
hard lines, vard.se hard lines
div. fraser och uttryck a)i förbindelse med 'of':line of action förfaringssätt, handlingssättline of argument bevisföring; argumenteringline of business affärsgren, branschline of goods varuslagline of thought tankegångline of vision synlinjethe end of the line slutet <it'll be the end of the line for him> b)i förbindelse med verb:be in line with el. be on a line with ligga helt i linje medbe out of line göra något olämpligt, gå sin egen vägare you still on the line? är du kvar [i telefon]?; pågår samtal?I have just been on the line to him jag har just haft honom på trådenbring sth into line with bringa ngt i överensstämmelse (samklang) meddraw the line bildl. dra gränsen <at vid>, säga stopp, säga ifrån <at när det gäller>draw the line at äv. inte vilja vara (gå) med påline engaged! el. amer.line busy! tele. upptaget!fall into line mil. falla in i ledet; bildl. inta samma ståndpunktfall into line with vard. följa, accepterahold the line, please! tele. var god och vänta!lay it on the line tala klarspråk; sätta ngt på spelread between the lines läsa mellan radernashoot a line sl. skrytastep into line anpassa sig, foga sig efter andratake a line inta en hållning (ståndpunkt)take a strong (firm, hard) line uppträda bestämtwalk a fine (thin) line el. thread a fine (thin) line vard. gå balansgång c)andra förbindelser med prep. el. adv.:all along the line bildl. över ([ut]efter) hela linjen, till alla delarsomewhere along the line ⁅we made a mistake⁆ vid något tillfälle…in line for i tur förin line with i linje (överensstämmelse) medin that line bildl. i den vägen <she did something in that line>in the line of duty i tjänsten, under tjänsteutövningon line data. on-line, uppkoppladpay on the line betala kontanton sound lines efter sunda principerdon't step (do anything) out of line! gör inte något olämpligt!
transitivt verbdra linjer (en linje) på, rita streck på, linjeraordna i linje, rada upp; mil. ställa upp [på linje]stå utefter, kanta <many people lined the streets>göra rynkig, fåra pannan o.d.
intransitivt verbbilda linje
intransitivt verbmed adv.:line upställa upp [sig]ställa sig i kö, köa
© NE Nationalencyklopedin AB