Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stay [steɪ]verbstanna, stanna kvarstay in bed late in the morning ligga länge på morgonentillfälligt bo <stay at a hotel>stay with bo hos, stannaförbli, hålla sig <stay calm>if the weather stays fine om det vackra vädret håller i sigstaying power uthållighethejda <stay the progress of a disease>
[steɪ]verb [steɪ]substuppehåll, vistelse (med adv. o. prep.)stay awayhålla sig bortastay behindstanna kvarstay onstanna kvarstay outstanna ute; utebli, hålla sig bortastay upstanna (vara, sitta) uppe inte lägga sig
stay-up [ˈsteɪʌp]substpl. stay-ups stay-up strumpor
afloat [əˈfləʊt]adjektivflytandestay afloat hålla sig flytande
overnight [ˌəʊvəˈnaɪt]adverbstay overnight övernattaöver en natt, på en enda natt <it changed overnight>
behind [bɪˈhaɪnd]prepositionbakom, efter
[bɪˈhaɪnd]adverbbakom, baktill, efterkvar <stay behind>
[bɪˈhaɪnd]substvard. bak, stuss
generally [ˈdʒenrəlɪ]adverbi allmänhet, i regelI generally stay up till eleven jag brukar vara uppe till elvagenerally speaking i stort sett
sooner [ˈsu:nə]adverbtidigaresooner or later förr eller senarethe sooner the better ju förr dess bättreno sooner did we sit down than vi hade knappt satt oss förränno sooner said than done sagt och gjorthellre, snarare <I’d sooner stay at home>
while [waɪl]subststund <a short while>; tidit will be a long while before… det kommer att dröja länge innan…all the while hela tidenfor a while en stund, ett slagin a while om en stundevery once in a while någon enstaka gångfor once in a while för en gångs skullquite a while ganska längeit is not worth while det är inte mödan värtI will make it worth your while jag ska se till att det blir värt besväret för dig
[waɪl]konjunktionmedan, under det att; så länge <I’ll stay while my money lasts>medan däremot, då däremot <Jane was dressed in brown, while Mary was dressed in blue>; samtidigt som <while I admit his good points, I can see his bad>
[waɪl]verbwhile away the time fördriva tiden <with med>, få tiden att gå
would [wʊd, obetonat wəd, əd]hjälpverb (imperf. av will)skulle <I would do it if I could, he was afraid something would happen>that would be nice det vore trevligtwould you believe it? kan man tänka sig!I wouldn’t know inte vet jaghow would I know? hur skulle jag kunna veta det?if that would suit you om det passarville <he wouldn’t do it, I could if I would>I wish you would stay jag önskar du ville stanna, jag skulle vilja att du stannadeif it would only stop raining om det bara ville sluta regnaskulle absolutof course it would rain naturligtvis måste (skulle) det regnaskulle vilja <would you do me a favour?>shut the door, would you? stäng dörren är du snäll!brukade, kunde <he would sit for hours doing nothing>tordehe would be your uncle, I suppose han är väl din farbror?it would seem that… el. it would appear that… det vill synas som om…
for [fɔ:, obetonat ]prepositionför; till <here’s a letter for you, the train for London>; åt <I can hold it for you>; efter <ask for sb>, om <ask for help>; , till ett belopp av <a bill for £100>; av <cry for joy, for this reason>trotshe is kind for all that han är snäll trots alltvad beträffar, i fråga om <the worst year ever for accidents>for all I care vad mig beträffar, gärna för mighe is dead for all I know han är död vad jag vetso much for that! det var det!, nog om den saken!as for vad beträffaras for me för min delsåsom, somfor instance el. for example till exempelI for one jag för min delfor one thing för det förstaI know it for a fact det vet jag säkertför, för att vara <not bad for a beginner>oh for a cup of tea! vad jag är sugen på en kopp te!what’s this for ?vard. a) vad är det här till? b) vad är det här bra för? (i tidsuttryck): i; <I haven’t seen him for a long time>be away for a month vara bortrest en månadfor several months sedan flera månader tillbaka (i rumsuttryck)for kilometres på flera kilometerit is not for me to judge det är inte min sak att döma
[fɔ:, obetonat ]konjunktionför, ty <I asked her to stay, for I had something to tell her>
© NE Nationalencyklopedin AB