Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

square [skweə]substantiv a) geom. kvadrat b) fyrkant, rutawe are back to (at) square one vi är tillbaka till ruta ett, vi är tillbaka där vi börjadetorg; fyrkantig [öppen] plats; kvarterbarrack square mil. kaserngårdmatem. kvadrat[tal]vinkelhake, vinkellinjal, vinkelvard. insnöad person
adjektivkvadratisk, fyrkantiga room four metres square ett rum [som mäter] fyra meter i kvadraträtvinklig, vinkelrät <to, with mot>satt, undersätsig, fyrkantigreglerad, balanserad <a square account, get one's accounts square>; uppgjord; jämn, kvittget square with vard. göra upp med <get square with one's creditors>get things square vard. ordna upp det helarenhårig, ärliggive sb a square deal behandla ngn rättvistvard. bastant, stadig, rejäl <a square meal>vard. insnöad, mossig
transitivt verbgöra kvadratisk (fyrkantig); ruta, dela upp i kvadrater (fyrkanter) <äv. square off>squared paper rutpappermatem. upphöja i kvadrat, kvadrera <square a number>reglera, utjämna, avsluta, göra upp, betalasquare one's conscience freda (stilla) sitt samveteavpassa, rätta, lämpa <with, to, by efter>
intransitivt verbpassa ihop, stämma [överens] <with med>bilda en rät vinkel
adverbi rät vinkel, vinkelrätt <to mot>rakt, rättvard. renhårigt, schystintransitivt verb och transitivt verbmed adv.:square offgöra kvadratisk (fyrkantig); ruta, dela upp i kvadrater (fyrkanter)vanl. amer. gör sig beredd att slåsssquare upgöra sig beredd att slåss, inta gard[ställning] <to mot>reglera, utjämna, avsluta, göra upp <it's time I squared up with you>, betala
square dance [ˈskweədɑ:ns]substantivkontradans, square dance med 4 par
market square [ˌmɑ:kɪtˈskweə]substantivthe market square stortorget
square bracket [ˌskweəˈbrækɪt]substantivhakparentes
barrack square [ˌbærəkˈskweə]substantivkaserngård
T-square [ˈti:skweə]substantivvinkellinjal
square measure [ˌskweəˈmeʒə]substantivytmått
square root [ˌskweəˈru:t]substantivmatem. kvadratrot
four-square [ˌfɔ:ˈskweə]adjektivfyrkantig, kvadratiskstadig, fast, orubblig <a four-square position>öppenhjärtig, ärlig, rättfram
square-bashing [ˈskweəˌbæʃɪŋ]substantivmil., vard. drill[ande]
© NE Nationalencyklopedin AB