Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

speak [spi:k] (spoke spoken)verbtalaso to speak så att sägaspeaking! i telefon det är jag som talarSmith speaking! i telefon det här är Smith!seriously speaking allvarligt talatstrictly speaking strängt taget, egentligenspeaking of på tal om, apropånot to speak of för att nu inte tala om (nämna)nothing to speak of! inget att tala om!speak to a) tilltala, tala till b) säga 'åt, säga 'till, tala allvar med <you had better speak to the boy>säga, yttraspeak the truth säga sanningen; tala sanningspeak out tala ut, säga sin meningspeak up a) tala högre b) tala utspeak up for ta i försvar
fluently [ˈflu:əntlɪ]adverbflytande <speak French fluently>
fluent [ˈflu:ənt]adjektivflytande <speak fluent French>
1 spoke [spəʊk]imperf. av speak
impromptu [ɪmˈprɒmptju:]adverboförberett <speak impromptu>, improviserat
[ɪmˈprɒmptju:]adjektivoförberedd, improviserad
spoken [ˈspəʊkən]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasperf. p. av speak
[ˈspəʊkən]adjektivtalad, muntligspoken English engelskt talspråk
hindhaɪndadjektivbakre, bak- <hind wheel>get up on one’s hind legs and speak resa sig och hålla tal
volume [ˈvɒlju:m]substvolym, band, del <in five volumes>speak volumes tala sitt tydliga språkvolym, kubikinnehåll; omfångvolym, ljudstyrka
loud [laʊd]adjektivhög <loud voice>, högljuddin a loud voice med hög röstthe loud pedal musik., vard. fortepedalenskrikig <a loud tie>, vulgär
[laʊd]adverbhögt <don’t speak so loud!>
tone [təʊn]substton, tonfallspeak in an angry tone tala med ilsket tonfall, röst <in a low tone of voice>; klang <the tone of a piano>tone control tonkontroll, klangfärgskontrollset the tone ange tonenfärgton, nyanstele. ton, signal
[təʊn]verbtone down tona ner, dämpa
© NE Nationalencyklopedin AB