Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

soon [su:n]adverbsnart, straxas soon as el. so soon as så snart (fort) somtoo soon för tidigtsoon after a) kort därefter b) kort efter attjust as soon el. as soon lika gärnaI would just as soon not go there jag skulle helst vilja slippa gå ditwe will soon be there vi är snart framme
used [i betydelse 1 ju:zd, i betydelse 2 ju:st]adjektiv och perfekt participanvänd, begagnad <used cars>hardly used nästan som nyused to van vid <he is used to hard work>you’ll soon get used to it du blir snart van vid det, du vänjer dig snart
there [ðeə]adverbdär, dit, fram, frammewe’ll soon be there vi är snart frammewe’ll soon get there vi kommer snart dit, vi är snart därthere and back fram och tillbakadown there a) därnere b) dit ner c) in ditthere you are! a) var så god! b) jaså, där är du! c) där ser du!carry this for me, there’s a dear bär den här, så är du snälldetthere were only two left det fanns bara två kvar, det var bara två kvarthere is no knowing when… man kan aldrig veta när…
[ðeə]interjektionså där! <there, that will do>, så där ja! <there! you’ve smashed it>there, there! lugnande el. tröstande såja!, seså! <there, there! don’t cry>there now! så där ja! nu är det klart
win [wɪn] (won won el. winning)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvinna, vinna i (vid) <win the election>; segra; erövrawin the day vinna slaget, hemföra segernwin a trick ta hem ett trick i kortspel2win sb over vinna ngn för sin sak, få ngn med sig <he soon won the audience over>win sb over to one’s side få ngn över på sin sidawin sb round få ngn med sig
[wɪn]substvard.sport. segervinst <a win on the pools>
pass [pɑ:s]verbpassera, gå (köra) förbispec. amer. köra omom t.ex. tid <time passed quickly>gå över, upphöra, försvinna <the pain soon passed>gälla, , passeraantas om t.ex. parlamentsledamotsport. el. kortsp. passatillbringa <pass a pleasant evening>, fördriva <pass the time>räcka, skicka <pass the salt, please!>anta, godkänna <passed by the censor>pass the Customs gå igenom tullenklara sig i examen; bli godkänd; bli godkänd i, klara <pass an examination>föra, dra, låta fara <over över>
[pɑ:s]verb [pɑ:s]substgodkännande i examena pass godkäntpasserkort, passersedelsport. passningbergspass; trång passage (med adv. o. prep.)pass awaygå bort, försvinna, gå bortpass away the time fördriva tidenpass bygå förbipass offgå över, försvinna <her anger will soon pass off>he tried to pass himself off as a count han försökte ge sig ut för att vara grevepass sth off on sb pracka på ngn ngtpass ongå vidare, fortsätta <pass on to another subject>låta gå vidare <read this and pass it on>pass outvard. tuppa av, svimmapass overgå överförbigåräcka, överlämna <to sb till ngn, åt ngn>pass roundskicka omkring (runt), låta gå runt
will [wɪl, obetonat wəl, əl] (imperf. would)hjälpverb (presensofta hopdraget till ’ll)skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ref-group saknasnekande will notofta hopdraget till won’tkommer att <you will never manage it>; ska <how will it end?>if that will suit you om det passaryou will write, won’t you? du skriver väl?ska t.ex. har för avsikt att <I’ll do it at once>I’ll soon be back jag är snart tillbakavill <he will not do as he is told el. he won’t do as he is told>won’t you sit down? var så god och sitt!the door won’t shut dörren går inte att stängashut that door, will you? stäng dörren är du snäll!ska absolut, vill absolutboys will be boys pojkar är nu en gång pojkarsuch things will happen sånt händerbrukar, kan <she will sit for hours doing nothing>meat won’t keep in hot weather kött brukar inte hålla sig i varmt vädertorde <you will understand that…>this’ll be the book you are looking for det är nog den här boken du sökerthat will do det får räcka, det får duga
[wɪl]huvudverbvilja <God has willed it so>God willing om Gud villförmå,
[wɪl]substviljagood will god vilja, välviljaill will illviljathy will be done bibl. ske din viljawhere there’s a will there’s a way man kan bara man villat will efter behag, frittyou may come and go at will du får komma och gå som du vill (som det passar dig)of one’s own free will av egen fri viljatestamentemy last will and testament min sista vilja, mitt testamente
© NE Nationalencyklopedin AB