Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

something [ˈsʌmθɪŋ]självst indef pron och substantivnågot, någontinga certain something något visstsomething or other någonting [vad det nu är (var)]; ett eller annator something vard. eller något sådant (ditåt, i den stilen) <he was a painter or something>something of the kind (sort) el. something to that effect någonting ditåt (åt det hållet), någonting i den stilen (vägen)a new book aimed at thirtysomethings en ny bok som riktar sig till gruppen 30-någontingshe is something in the Customs hon är något vid tullenthat's something! det är saker, det!there is something in that det ligger något i det, det är något att ta fasta påyou've got something there! där sa du någonting!tell me something a) berätta [något] för mig b) säg mig [en sak]he thinks himself something el. he thinks he is something han tror att han ˈär något
adverbsomething like, se under like a) något, litet <something over forty> b) vard. något [så], rent <he swears something awful (förfärligt)>⁅she treated me⁆ something shocking …på ett upprörande sätt
indefinable [ˌɪndɪˈfaɪnəbl]adjektivodefinierbar, obestämbaran indefinable something något odefinierbart, något – jag vet inte vad
oddity [ˈɒdətɪ]substantivbesynnerlighet, konstighetan oddity något underligt, något konstigtudda person (företeelse), original <he's something of an oddity>
queen bee [ˌkwi:nˈbi:]substantivbidrottning, viseskämts.she is something of a queen bee hon beter sig lite som en drottning
chronic [ˈkrɒnɪk]adjektivkronisk; inrotad; ständigchronic fatigue syndrome kroniskt trötthetssyndrom, yuppiesjukavard. hemsk, hopplöshe swore something chronic han svor [något] alldeles förskräckligt
region [ˈri:dʒ(ə)n]substantivregion, område, trakt, nejd; bildl. äv. rymd, rikethe abdominal region magtraktensomething in the region of £1,000 någonting i storleksordningen 1000 pundpl. the regions landsorten
fishy [ˈfɪʃɪ]adjektivvard. skum, misstänkt, tvivelaktig; otroligthere's something fishy about it det är något (lurt) skumt med detfisklik, fisk- <a fishy smell, a fishy taste>fishy eyes uttryckslösa (glanslösa) ögon, fiskögon
stature [ˈstætʃə]substantivväxt, kroppsstorlek, längd; gestaltshort in stature el. short of stature liten (kort) till växten, småvuxentall in stature el. tall of stature stor till växten, storväxt, högväxtbildl. växt <add something to one's stature>; mått, format <a man of stature>
sicken [ˈsɪk(ə)n]intransitivt verb[in]sjukna, [börja] bli sjuk <the child is sickening for (i) something>äcklas <at vid, över>
transitivt verbgöra illamående; äcklait sickens me to think of it jag mår illa när jag tänker på det
snarf [snɑ:f]transitivt verbvard.sno (kapa) åt sigkasta (slafsa) i sig, sluka <äv.snarf down>she said something hilarious and I totally snarfed coffee all over the place hon sade något vansinnigt roligt så att jag skrattande sprutade kaffe ur både näsa och mun
© NE Nationalencyklopedin AB