Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

solo [ˈsəʊl|əʊ] (pl. -osmus. äv. -i)substantiv a) mus. solo b) solouppträdande, solonummer m.m.kortsp. solo
adjektivsolo-, ensam- <solo flight>solo whist tvåmanswhist
adverbsolo, ensam <fly solo>go solo bli sin egen
tod [tɒd]substantivsl.on one's tod ensam, solo, på egen hand
one-woman [ˈwʌnˌwʊmən]adjektivenmans-, solo-; jfr one-man showmonogam <a one-woman man>
recital [rɪˈsaɪtl]substantivrecitation, uppläsning, deklamationmus. [solist]uppförande, [solist]uppträdande, [solo]konsert[detaljerad] redogörelse <of för>, uppräkning
unaccompanied [ˌʌnəˈkʌmp(ə)nɪd]adjektivensam, utan sällskapunaccompanied by utanmus. oackompanjerad, solo-unaccompanied luggage obeledsagat bagageunaccompanied minor obeledsagat barn
1 flight [flaɪt]substantiv a) flykt <flight of a bird> b) flygning <a solo flight>, flygtur, flyg <which flight did you come on?>; attr., vanl. flyg- <flight instruments, flight safety> c) bana väg <the flight of an arrow> d) bildl. flykt, snabb gång <the flight of time>flight of fancy [ren] fantasi, påhitta flight of the imagination en fantasiutflykt, fantasier i det blåin flight under flygningen, i flyktenmil. [flyg]gruppflock <a flight of swallows>, svärm, insektssvärm; [fågel]sträck; skur, regn <a flight of arrows>in the first flight i främsta ledet, i spetsenrad av trappsteg, trappa <äv. flight of stairs>two flights up två trappor upp
number [ˈnʌmbə]substantivantal <a considerable number>, mängdnumbers [of people] live like this massor av (ett stort antal) människor bor så härfew (many, small) in number el. few (many, small) in numbers få (många, ringa) till antaletsuperiority in numbers numerär överlägsenhettimes out of number el. times without (beyond) number otaliga (oräkneliga) gånger
nummer <telephone number>; tal <whole numbers, odd numbers>cardinal number grundtalthirteen is an unlucky number tretton är ett olyckstal
teat. o.d. nummer <do a solo number>
gram. numerus
pl.numbersi spec. betydelser a)numbers el. superior numbers numerär överlägsenhet, övermakt i antalthere is safety in numbers el. there is strength in numbers ung. ju fler man är desto större trygghet (desto bättre) b)amer.numbers el. numbers game el. numbers racket slags olagligt lotteri
i div. uttr. a)number one etta spec. på topplista <this week's number one>; sl. bäst, toppen <you're number one> b)vard.number one en själv, ens egen persontake care of number one el. look after number one vara om sig och kring sig, alltid tänka först på sig själv c)barnspr.do number one el. do a number one kissado number two el. do a number two bajsa d)vard.his number is up det är ute med honom
transitivt verbnumrera; ibl. pagineraräkna <the army numbered 40, 000>, omfatta, uppgå tillwe numbered 20 in all vi var sammanlagt 20räkna hänföra <among, in, with bland, till> <I number myself among his friends>räkna antalet avhis days are numbered hans dagar är räknade
intransitivt verbräknas <among, with bland>
© NE Nationalencyklopedin AB