Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

social [ˈsəʊʃl]adjektivsocial, social-; samhällelig, samhälls-social climber streberthe social services socialvården, socialtjänstensocial worker socialarbetarebe on social security få bidrag, leva på bidragsällskaplig; sällskaps- <social talents>
inequality [ˌɪnɪˈkwɒlətɪ]substolikhetsocial inequality brist på social jämlikhet
environment [ɪnˈvaɪərənmənt]substmiljö; förhållanden <social environment>omgivning
poverty [ˈpɒvətɪ]substskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasfattigdomlive below the poverty line leva under existensminimumpoverty trap social fälla, bidragsfälla
welfare [ˈwelfeə]substvälfärd, väl, välgångthe Welfare State välfärdsstaten, välfärdssamhälletthe public welfare den allmänna välfärdensocial welfare socialvårdchild welfare barnomsorgindustrial welfare arbetarskyddsocial welfare worker el. welfare worker socialarbetare, socialvårdareamer.be on welfare leva på understöd
grade [greɪd]substgrad; rang <social grade>amer., skol. klass, årskursspec. amer., skol. betyg, poängspec. amer., mil. rang, gradkvalitet, sort <different grades of steel>make the grade vard. lyckasamer.,se gradient
[greɪd]verbgradera, sortera; dela in i kategorier; klassificera
service [ˈsɜ:vɪs]substtjänst, tjänstgöringOn His (Her) Majesty’s Service påskrift tjänstemilitary service militärtjänsthealth service hälsovårdthe postal services postväsendetsocial services socialvård, socialvårdenregelbunden översyn, service <take the car in for service>service station bensinstationservering, betjäning, service <the service was poor>service charge el. service serveringsavgift, betjäningsavgiftservis <dinnerservice>tjänst <you have done me a service>; hjälp; nytta <it may be of great service to you>trafik. förbindelse, linjeair services trafikflygpostal service postförbindelsekyrkl. gudstjänst, mässa, förrättning, aktsport. serve
[ˈsɜ:vɪs]verbta in för service, serva <service a car>
© NE Nationalencyklopedin AB