Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slam [slæm]transitivt verbslå (smälla, dänga, slänga) igen <äv. slam to, slam down>; slå, smälla, dänga, slängaslam the window shut smälla igen fönstretslam the brakes on tvärbromsa, ställa sig på bromsenslam the door on ⁅a proposal⁆ förkasta…slam the door on sb el. slam the door in sb's face slå igen dörren mitt framför [näsan på] ngnsl. göra ner, skälla ut
intransitivt verbslå[s] igen, smälla[s] igen <äv. slam to>
substantivsmäll, skrällkortsp. slamgrand slam storslamlittle slam lillslam
grand slam [ˌgrændˈslæm]substantivsport. grand slam; storslam
slam dunk [ˈslæmdʌŋk]substantivi basket läggning, placering av bollen i korgen
slurry [ˈslʌrɪ]substantivslam, sörja
slime [slaɪm]substantivslam, dy äv. bildl., gyttja
silt [sɪlt]substantiv[botten]slam, dy, muddertransitivt verbsilt up slamma igen
sludge [slʌdʒ]substantivdy, gyttjaslam; rötslam; bottensatssnösörja, snöslask; issörja
brake [breɪk]substantivbroms, broms- <brake pedal>apply the brake el. put on the brake bromsaslam on the brakes el. hit the brakes tvärbromsaput a brake on ⁅inflation⁆ bromsa (hejda)…
transitivt verb och intransitivt verbbromsa [in]
mud [mʌd]substantivgyttja, dy; sörja, smuts, lera <the mud of the roads>; mudder, slamit's as clear as mud skämts. el. iron. man fattar inte ett dyftdrag sb's name in the mud släpa ngns namn i smutsen[here's] mud in your eye! vard. skål på dig!throw (fling, sling) mud at bildl. smutskasta, svärta ned; förtala
ooze [u:z]intransitivt verbooze el. ooze out sippra [ut], sippra fram, sippra igenom, sakta flyta (rinna) fram, dunsta utbildl. a)ooze el. ooze out sippra (läcka, komma) ut <the secret began to ooze out> b)ooze el. ooze away rinna bort, [börja] sina <my courage was ing away>drypa; droppaooze with sweat drypa av svett
transitivt verblåta sippra ut; avge, avsöndrahe was oozing sweat han dröp av svettthe wound was oozing blood det sipprade blod ur såret
substantivsakta flöde, [ut]sipprande, framsipprandedy, gyttja, [botten]slam
© NE Nationalencyklopedin AB