Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

size [saɪz]subststorlek, mått, format, nummer
[saɪz]verbsize up mäta, värdera, bedöma <size up one’s chances>
king-size [ˈkɪŋsaɪz]adjektivjättestor, extra stor
economy-size [ɪˈkɒnəmɪsaɪz]adjektivi ekonomiförpackning
life-size [ˌlaɪfˈsaɪz]adjektivi naturlig storlek
pocket-size [ˈpɒkɪtsaɪz] och pocket-sized [ˈpɒkɪtsaɪzd]adjektivi fickformat
large-size [ˈlɑ:dʒsaɪz] och large-sized [ˈlɑ:dʒsaɪzd]adjektivstor, i stort nummer
regulation [ˌregjʊˈleɪʃən]substregleringregel, föreskrift, bestämmelsepl. regulations a) regler, ordningsstadga b) reglemente, förordning <traffic regulations> (före subst.) reglementsenlig, föreskriven <regulation size>
medium [ˈmi:djəm] (pl. media el. mediumsi betydelse 2 alltid mediums)subst1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmediumthe media massmedierna, massmedia2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasspiritistiskt medium3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmedelväga happy medium en gyllene medelväg
[ˈmi:djəm]adjektivmedelstor, medelgodmedium size mellanstorlekmedium wave radio. mellanvåg
shrink [ʃrɪŋk] (shrank shrunk)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskrympa <the shirt will not shrink>, komma att krympa, få att krympashrink in size bli mindre2shrink back el. shrink rygga tillbaka <at vid, för>shrink from doing sth dra sig för att göra ngt
[ʃrɪŋk]substvard. hjärnskrynklare psykiatriker
equal [ˈi:kwəl]adjektivlika <to som>, lika stor <to som>; samma <of equal size>jämställdbe on an equal footing with stå på jämlik fot medbe equal to a) vara lika med, vara lika bra som b) klara avhe is equal to the occasion han är situationen vuxenshe is equal to the task hon klarar av uppgiften
[ˈi:kwəl]substlike, jämlike
[ˈi:kwəl] (-ll-)
verbvara lik, vara jämlik med; gå upp motmat. vara lika med <two times two equals four>
© NE Nationalencyklopedin AB