Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sit-in [ˈsɪtɪn]substsittstrejkockupation
sit [sɪt] (sat sat el. sitting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassitta, sätta sigbe sitting prettyvard. a) ha det bra b) ligga bra tillsit at table sitta till bordssit for an examination gå upp i en examen (tentamen)sit on the bench jur. sitta som (vara) domare2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom t.ex. parlament, domstol hålla sammanträde, sammanträda3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom fåglar ligga, ruva <sit on eggs>
[sɪt] (sat sat el. sitting)
verb (med adv. o. prep.)sit backsätta sig till rätta; vila sig, koppla avsitta med armarna i korssit downsätta sig, slå sig nedsit down to dinner sätta sig till bordssit innärvara <on vid>, deltagasit in on a meeting deltaga i ett mötesittstrejkasit throughsitta (stanna) kvar till slutetsit upsitta upprättsitta uppe <sit up late>sätta sig upp <sit up in bed>
fence [fens]subststängsel, staketsit on the fence vard. inta en avvaktande hållningsl. hälare
[fens]verbfence in el. fence up inhägna, omgärdafäkta
1 lap [læp]substknä; skötesit on sb’s lap sitta i ngns knälive in the lap of luxury leva ett liv i lyx
1 squash [skwɒʃ]verbkrama sönder, klämma sönder, krossa, platta till <sit on a hat and squash it>squash one’s finger in a door klämma fingret i en dörr
[skwɒʃ]substsquash dryck <lemon squash>sport. squash
examination [ɪgˌzæmɪˈneɪʃən]substundersökning, granskning <of av>customs’ examination tullvisiteringexamen, tentamen, provfail in an examination bli underkänd i ett prov, bli underkänd i en tentamenpass an examination klara ett prov, klara en tentamensit for an examination el. take an examination gå upp i en examen
will [wɪl, obetonat wəl, əl] (imperf. would)hjälpverb (presensofta hopdraget till ’ll)skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ref-group saknasnekande will notofta hopdraget till won’tkommer att <you will never manage it>; ska <how will it end?>if that will suit you om det passaryou will write, won’t you? du skriver väl?ska t.ex. har för avsikt att <I’ll do it at once>I’ll soon be back jag är snart tillbakavill <he will not do as he is told el. he won’t do as he is told>won’t you sit down? var så god och sitt!the door won’t shut dörren går inte att stängashut that door, will you? stäng dörren är du snäll!ska absolut, vill absolutboys will be boys pojkar är nu en gång pojkarsuch things will happen sånt händerbrukar, kan <she will sit for hours doing nothing>meat won’t keep in hot weather kött brukar inte hålla sig i varmt vädertorde <you will understand that…>this’ll be the book you are looking for det är nog den här boken du sökerthat will do det får räcka, det får duga
[wɪl]huvudverbvilja <God has willed it so>God willing om Gud villförmå,
[wɪl]substviljagood will god vilja, välviljaill will illviljathy will be done bibl. ske din viljawhere there’s a will there’s a way man kan bara man villat will efter behag, frittyou may come and go at will du får komma och gå som du vill (som det passar dig)of one’s own free will av egen fri viljatestamentemy last will and testament min sista vilja, mitt testamente
© NE Nationalencyklopedin AB