Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

shout [ʃaʊt]intransitivt verb och transitivt verbskrika <shout for (av) joy, shout with (av) pain>, ropa, hojta, gapa [och skrika] <shout for (efter) more>; ropa (skrika) ut <shout one's disapproval>she shouted with laughter hon tjöt av skrattshout at skrika åt <don't shout at me!>shout sb down överrösta ngn; bua ut ngnshout out ropa (skrika) högt; skrika (ropa) ut <shout out one's orders>
substantivskrik, rop, hojtandeshout of joy glädjeskrik, glädjeropgive me a shout when you're ready vard. skrik till när du är färdigbe in with the shout of winning the League ha en chans att vinna engelska ligan
full-throated [ˈfʊlˌθrəʊtɪd]adjektivskallande, dånande <a full-throated shout>
rooftop [ˈru:ftɒp]substantivhustakshout (cry, proclaim) sth from the rooftops basunera (skrika) ut ngt
housetop [ˈhaʊstɒp]substantiv[hus]takshout (cry, proclaim) sth from the housetops basunera (skrika) ut ngt
glee [gli:]substantivuppsluppen glädje <shout with (av) glee, rub one's hands in (av) glee>, munterhet
except [ɪkˈsept, ek-]prepositionutom, undantagandesexcept for bortsett från, så när som på; om inte…hade varit, utan <except for your presence I would …>; frånsettexcept that konj. utom att, bortsett från att <it is right, except that the accents are omitted>
konjunktionutom att <I can do everything except cook>except to annat än för att <he never opened his mouth except to shout> (vard.= except that); men <I'd have come earlier, except I lost my way>
transitivt verbundanta, göra undantag för, uteslutathe present company excepted de närvarande givetvis undantagna
odds [ɒdz] (med verb vanl. i pl.)substantivutsikter, odds, chanser; sannolikhetthe odds are against him han har oddsen emot sigthe odds are in his favour han har goda utsikter, han har stora chanserthe odds are that she will do it allting talar för att hon gör detfight against heavy odds kämpa mot övermakten, kämpa en ojämn stridspel. o.d. oddslong odds el. large odds höga odds; små chansershort odds låga oddsthe odds are 3 to 1 oddsen är 3 mot 1lay odds of 3 to 1 hålla (sätta) 3 mot 1take odds of 3 to 1 gå med på (anta) oddset 3 mot 1shout the odds vard. domderapay over the odds betala alldeles för mycketolikhet[er], skillnad[er]split the odds mötas på halva vägenwhat's the odds? vard. vad spelar det för roll?it makes no odds vard. det gör varken till eller frånat odds oense, osams, på kant med varandra
at [æt, obeton. ət]prepositionuttr. befintlighet, plats <at the hotel>; vid <at my side>; i <at Yale (=Yale University)>; genom <enter at the door>; till <arrive at Bath>at my aunt's hos min faster (moster)at the Browns' [hemma] hos familjen Brownat a distance på avståndat home hemmaat my place el. at my house [hemma] hos migstand at the window stå vid (i) fönstretlive at No. 5 John Street bo på John Street 5uttr. riktning, mål <look at>; åt <shout at>; mot <smile at>get (go etc.) at, se under resp. verbuttr. tid, tillfälle vid <at midnight>; <at the same time>; i <at the last moment>at [the age of] sixty vid sextio [års ålder]at Christmas under julen; i jul; vid jul[en], till julat five [o'clock] [klockan] femuttr. sysselsättning, sätt, tillstånd i <at rest, at war>; <at one's own risk>; med <at a speed of>at full speed med (i, för) full fart⁅when it is⁆ at its highest …som högstbe at sb vara ˈpå ngn, ligga efter ngnwhat is he at? vad håller han på med (har han för sig)?he has been at it ⁅all day⁆ han har hållit på (varit i farten)…while you are at it medan du [ändå] håller påför, till [ett pris av]; àsell at a loss sälja med förlustuttr. anledning över <astonished at her doing such a thing>; åt <laugh at sb>; vid <bitter at the thought>at that dessutom, till på köpetwhere it's atvard. a) dit man ska gå populärt ställe b) det man ska göra populär aktivitet
© NE Nationalencyklopedin AB