Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

shot put [ˈʃɒtpʊt]substantivsport.the shot put kulstötning
put [pʊt] (put put)transitivt verb (se äv. put; för put i spec. förbindelser som put right (wise), put in mind, put to shamese under resp. huvudord)lägga, sätta, ställa <in, into i; on >; stoppa <put sth into one's pocket>; hälla, slå <put milk in the tea>stay put vard. stanna kvar där man ärput yourself in my place! sätt dig in i min situation!put sb into a rage göra ngn rasandeput sb through sth låta ngn gå igenom ngt <put sb through a test>put sb through it vard. klämma åt ngnput sb to sätta, förorsaka (vålla) ngn <put sb to trouble, put sb to expense>put oneself to göra (skaffa) sig, dra på sig <put oneself to a lot of trouble (expense)>be put to a lot of expense få en massa utgifterbe hard put to it ha det svårtuppskatta, beräkna <I put the value at (till)>, värdera <at till>uttrycka, säga <it can all be put in a few words>, framställa <put the matter clearly>, formulerato put it bluntly för att tala rent ut, för att säga som det ärto put it briefly för att fatta mig kort[fram]ställa, rikta <put a question to sb>put sth before (to) sb förelägga (underställa) ngn ngt, lägga fram ngt för ngnI put it to you that ⁅you were there⁆ jur. är det inte [faktiskt] så att…?, jag vill göra gällande att…översätta <put into (till) English>satsa, hålla, sätta <put money on a horse>; placera, lägga ner <put money into a business>sport. stötaput the shot (weight) stöta kula
intransitivt verb (se äv. put); sjö. löpa, , styra <put into the harbour>put into port söka hamnput to sea löpa ut; sticka till sjöss
transitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep., ofta med spec. översättningar:put aboutsprida [ut] <put about a rumour>put acrossvard. föra (få) fram <she has plenty to say but she cannot put it across>put asidelägga (ställa, sätta) bort (ifrån sig)lägga undan, spara <put aside a bit of money>slå bort; bortse från, glömmaput atuppskatta till <the damage is put at over $1 million>put awaylägga etc. undan (bort, ifrån sig)put the car away ställa in (undan) bilenlägga undan, spara <put some money away>vard. bura (sy) invard. sätta (stoppa) i sig, lägga (lassa) input backlägga etc. tillbaka (på sin plats)vrida (ställa) tillbaka <put the clock back>hålla tillbakahäva (hälla) i sigput bylägga etc. undan (ifrån sig)lägga undan (av), spara [ihop] <put money by>put downlägga etc. ned (ifrån sig), släppa <put down a burden>; sätta (släppa) av <put me down at the corner>fälla ihop (ned) <put down one's umbrella>vard. snäsa (snoppa) av <put sb down>avliva spec. sjuka djuranteckna, skriva upp <put down the address>, sätta (föra, ta) upp <put it down to (på) my account>slå ned, kuva, undertrycka <put down a rebellion>, sätta stopp föruppskatta <at, as till>; anse, betrakta <as, for som, för> <they put him down as a fool>put down to tillskriva; skylla på <he puts it down to nerves>put forthuppbjuda <put forth all one's strength>framställa, framlägga <put forth a theory>skjuta <put forth shoots>put forth [leaves] slå (spricka) utput forwardlägga fram, framställa <put forward a theory>förorda, föreslå, nominera <put sb forward as a candidate>put oneself forward as a candidate ställa upp som kandidat, kandideravrida (ställa) fram <put the clock forward>put inlägga etc. in, dra in, installera <put in central heating>; sticka in <he put his head in at the window>; lägga ner <put in a lot of work>put in a good word for lägga ett gott ord förskjuta in <…he put in>, sticka emellan med <put in a word>lämna (ge) in, komma in med; lämna, komma med <put in an offer>put in for lägga in (ansöka) om, söka, anmäla sig [som sökande] till <he put in for the job>hinna med, avverka <put in an hour's work before breakfast>sjö. löpa (gå) in <put in to (i) harbour>put in at ⁅a harbour⁆ anlöpa (lägga till i)…put insidesl. bura (spärra, sy) input offlägga bort (av); ta av [sig]; sätta (släppa) av <he put me off at the station>skjuta upp, vänta (dröja) med <doing sth att göra ngt>avfärda <put sb off with a lot of talk>, avspisa; låta ngn vänta på svar o.d. <I can't put her off any longer>hindra, avråda <from från>vard. förvirra, göra konfys; distrahera <the noise put me off>; stöta <his manners put me off>; få att tappa lustenput onlägga (sätta) på <put the lid on>; sätta (ta) på [sig] <put on one's coat>; ta på sig <put on an air of innocence>, anta, anlägga⁅her modesty is only⁆ put on …spelad (låtsad)put it on vard. göra sig till (viktig); överdriva, bre på <put it on thick (för mycket)>; lägga på [priserna]öka, sätta upp <put on speed>put on weight öka (gå upp) i viktput on the clock ställa (vrida) fram klockansätta på <put on the radio>, sätta i gång, släppa påput on the brakes använda bromsen, bromsaput on the light tända [ljuset]ta upp, ge, spela <put a play on>put sb on driva med ngnput on to tele. koppla tillplease put me on to… äv. kan jag få…put outlägga etc. ut (fram); räcka (sträcka) fram <put out one's hand>, räcka ut <put out one's tongue>; hänga ut <put out flags>, sätta uppput out leaves slå (spricka) utköra (kasta) utput out of business konkurrera utput sb out of his misery göra slut på ngns lidandenput sb out of the way röja ngn ur vägensläcka <put out the fire>put out the light släcka [ljuset]vrida (sträcka) ur led <put one's shoulder out>put out of joint dra (få) ur ledgöra stött; störa <these interruptions put me out>be put out about sth ta illa vid sig över ngtvålla besvär, vara besvärlig för <would it put you out to do it?>put oneself out göra sig besvärta till, uppbjuda <put out all one's strength>producera, framställaoffentliggörasläppa ut; sätta (plantera) utlåna ut pengar <at interest mot ränta>sjö. sticka ut <to sea till sjöss>put overvard.se put acrossunder putovanput it (one) over on sb lura ngnput throughgenomgågenomföra, slutföratele. koppla [in] <to till>I'm putting you through tele. påringt!, varsågod!put togetherlägga ihop (samman); sätta ihop, montera <put together a machine>samla ihop, ordna <put together one's thoughts>put underput upsätta upp i olika betydelser <put up a notice, put one's hair>; uppföra, slå upp, resa <put up a tent>; ställa upp <put up a team>räcka (sträcka) upp <put up one's hand>; spänna (fälla) upp <put up one's umbrella>, hissa <put up a flag>höja, driva upp <put up the price>utbjuda <put up for (till) sale>vard. prestera, göra <put up a good game>, komma med <put up excuses>put up a defence försvara sigput up a fight göra motstånd, kämpa emotput up a good show göra bra ifrån sig, klara sig fintlägga (packa) in <put up sth in a parcel>teat. iscensätta, sätta upp <put up a play>föreslå <put up a candidate for (vid) an election>hysa, ta emot <put sb up for the night>put up at a hotel ta in (bo) på ett hotellput up with sb ta in (bo) hos ngnbetala, stå förput up the money skaffa [fram] pengarnaput sb up to sätta ngn in i; lära ngn <put sb up to a trick>; förleda (lura) ngn till <he put me up to doing (att göra) it>put up with stå ut med; finna sig i, tåla, tolereraput upon sbvålla ngn besvär (omak)trycka ner ngn
fire [ˈfaɪə]substantiveld[en] i allm.catch fire el. catch on fire fatta (ta) eld, råka i brand, börja brinna, antändas; flamma uppset fire to sätta (tända) eld på, tända på, antända, sätta (sticka) i brand, anlägga eld i, tutta [eld] påon fire i brand, i ljusan låga; bildl. [i] eld och lågorlike a house on fire, vard.se housebe on fire brinna, stå i lågor; bränna som eldset on fire sätta (sticka) i brand, tända på, antända, sätta (tända) eld på, tutta [eld] påplay with fire leka med elden vanl. bildl.eld i eldstad <put the kettle on the fire>, brasa <sit by the fire, attend to (sköta) a fire, put out (släcka) a fire, stir el. poke (röra om i) the fire>; bål; lågalight the fire tända brasanlight a fire el. make a fire tända (elda) en brasa, tända (göra upp) eldeldsvåda, brand <the Great Fire of London in 1666>fire! elden är lös!fire appliance brandbilwhere's the fire? var brinner det?insure against fire brandförsäkramil. eld, skottlossningfire! ge fyr!, eld!hold one's fire vänta med att ge eld; bildl. spara på krutetline of fire skottlinje, skjutriktningbe under fire el. come under fire bli beskjuten; bildl. bli utsatt för hård kritikbildl. flamma, lidelse, hetta, glöd <a speech that lacks fire>, entusiasm <hearts filled with fire>, eld; inspirationeyes full of fire flammande ögon
transitivt verbavskjuta, fyra av, avlossa, lossa, bränna av <ofta fire off, fire [off] a shot at (mot) the enemy>; spränga <fire a charge of dynamite>; bildl. fyra av <he fired off questions>fire questions at sb bombardera ngn med frågorfire a salute skjuta (ge) salut, saluteraantända, sätta (sticka) i brand, sätta (tända) eld på <fire a haystack>vard. sparka avskedasteka; bränna tegel, torka <fire tea>elda, mata en ångpanna o.d.bildl.,fire el. fire up elda [upp], egga, stimulera <fire sb's imagination>; sätta i brand, få att flamma upp <that fired his passions>; fylla <fire sb with enthusiasm>be firing on all cylinders köra för fullt, köra på hög växel
intransitivt verbge eld, ge fyr, skjuta <at, on mot, >; om skjutvapen brinna av; börja skjuta, brassa på äv. bildl.fire away el. fire ahead bildl. sätta i gång, klämma i, börja
© NE Nationalencyklopedin AB