Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

shoot [ʃu:t] (shot shot)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskjuta <at , mot>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasrusa, susa <he shot past me>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfilma; spela in <shoot a film>4shoot! vard. kör på!, sätt igång!5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskasta <shoot a glance at sb>
[ʃu:t] (shot shot)
verb (med adv. o. prep.)shoot downskjuta ned <shoot down a plane>göra ned <shoot sb down in an argument>shoot offfara i vägshoot off one’s mouth el. shoot one’s mouth off vard. pladdra, snacka skitshoot uprusa i höjden <prices shot up>skjuta sönder, skjuta vilt omkring sig
[ʃu:t]substbot. skott
shoot-out [ˈʃu:taʊt]substeldstridfotb.penalty shoot-out straffsparksläggning efter förlängning
location [ləʊˈkeɪʃən]substläge, platsfilm.shoot films on location filma på platsen
point-blank [ˌpɔɪntˈblæŋk]adverbrakt, direkt, rakt på sak <tell sb point-blank>he refused point-blank han vägrade blanktshoot point-blank skjuta på nära håll
1 shot [ʃɒt]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasimperf. o. perf. p. av shoot
[ʃɒt]adjektivvattrad <shot silk>get shot of sth (sb) vard. bli kvitt ngt (ngn) <I’m glad to get shot of her>
penalty [ˈpenəltɪ]subststraff, påföljd; vite, bötesstraff, böterfotb.penalty area el. penalty box straffområdepenalty kick el. penalty straffsparkpenalty shoot-out straffsparksläggningthe penalty spot straffpunktenishockey. utvisningpenalty box utvisningsbås
wing [wɪŋ]substvingeclip sb’s wings vingklippa ngntake wing a) flyga upp, lyfta b) ge sig av; flyga sin koson the wing i flykten <shoot a bird on the wing>take sb under one’s wing ta ngn under sina vingars skuggaflygel byggnadflygel på bilwing mirror backspegelkragsnibbsport. ytterkantteat.spec. pl. wings kulisserbe waiting in the wings a) teat. vänta i kulisserna b) vara redo, vara bereddmil. flygflottilj; amer. flygeskaderwing commander överstelöjtnant vid flygvapnet
[wɪŋ]verbvingskjuta <wing a bird>
sight [saɪt]substsyn, synförmågaåsyn, anblickcatch sight of få syn pålose sight of förlora ur sikteon sight på fläcken <shoot sb on sight>play at sight musik. spela från bladet, spela prima vistaat first sight vid första anblickenlove at first sight kärlek vid första ögonkastetsynhåll, siktebe in sight of sth el. within sight of sth ha ngt i sikte, ha ngt inom synhåll, sikta ngt <we were in sight of land>the end of the war was in sight man började skönja slutet på krigetbe out of sight vara utom synhåll <of sb för ngn>out of sight, out of mind ordspr. ur syn ur sinnkeep out of sight hålla sig gömd, inte visa sigsyn <a sad sight>, sevärdhet <see the sights of the town>sikte på skjutvapen etc.vard. massa, mängda damned sight better bra mycket bättre
[saɪt]verbspec. sjö. sikta <sight land>rikta in <sight a gun at>
© NE Nationalencyklopedin AB