Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 settle [ˈsetl]transitivt verb (se äv. settle)sätta (lägga) till rättabe settled in a new house ha kommit i ordning i ett nytt husbetala, göra upp <settle a bill>settle accounts el. settle up accounts göra uppavgöra <that settles the matter>; göra slut påsettle a conflict lösa en konfliktsettle a dispute avgöra (slita) en tvistsettle a quarrel äv. göra upp (bli sams) efter ett grälthat's settled! det är avgjort!, då säger vi det!slå sig ner i; kolonisera <they settled parts of the South>lugna <these pills will settle your nerves>ordna, klara upp, klara [av]you must get it settled du måste få saken ordnadI'll settle him! jag ska fixa honom!settle oneself slå sig ner, slå sig till ro <she settled herself in a sofa>fastställa, avtala, bestämma <settle a date, settle a day>hjälpa att etablera sig (sätta bo)
intransitivt verb (se äv. settle)bosätta sig, slå sig ner <the Dutch settled in South Africa>; sätta bosätta sig till rätta, slå sig nerom bevingade djur slå sig ner, sätta sigutbreda (lägra) sig <the fog settled on (över) the town>; lägga sig <the dust settled on the furniture>om väder stabilisera sigom hus, grundval o.d. sätta sig <the roadbed settled>om vätskor klarna, sätta sig, stå och sjunka <let the wine settle>; om grums o.d. i vätska sjunka till botten, avsätta sig; stå och sjunkagöra upp, betala <will you settle for all of us?>settle with one's creditors göra upp (komma till en uppgörelse) med sina fordringsägare
intransitivt verb och transitivt verbmed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:settle downbosätta sig, slå sig ner <settle down in New York>slå sig till ro, stadga sig <marry and settle down>, slå av på takten <settle down after a hectic life>settle down in life äv. finna sig tillrätta i tillvaronsätta sig till rätta, slå sig ner <they settled down for a chat>etablera (inrätta) sig <settle down in business (som affärsman)>stabilisera sig <the financial situation had settled down>, lägga sig <the excitement settled down>settle fornöja sig medbestämma sig för <we settled for the leather sofa>settle in[flytta in och] komma i ordning <you must come and see our new house when we've settled in>settle onbestämma (besluta) sig försettle on a day for… bestämma en dag för…settle upgöra upp <settle up differences (mellanhavanden)>, betala
2 settle [ˈsetl]substantivhögryggad träsoffa ofta med sofflock o. låda
finally [ˈfaɪnəlɪ]adverbslutligen, till slut, till sist, äntligen; slutgiltigt, definitivt <settle a matter finally>
dust [dʌst]substantivdamm, stofta dust ett dammolnlet the dust settle el. wait for the dust to settle låta situationen lugna ner sigraise a dust el. kick up a dust vard. ställa till bråknot see sb for dust inte se röken (skymten) av ngnthrow dust in sb's eyes slå blå dunster i ögonen på ngnfint (finstött) pulver av olika slag, puder; spån; frömjöl; borrmjölbildl. a) stoft, aska, jord b)bite the dust vard. bita i gräset, stupa
transitivt verbdamma, damma av, dammtorka <äv. dust off>; borsta dammet ur, piska kläderdust down borsta avdust oneself down skaka av sig det helabeströ, strö [över], pudra
account [əˈkaʊnt]substantivkontopl. accounts räkenskaper; bokföringsavdelningen, bokföringenaccount book räkenskapsbok, kontorsbokaccount current (förk.a/c) kontokurantkeep accounts föra räkenskaper (böcker)open an account with öppna konto hospay an account el. settle an account betala (göra upp) en räkningput down to sb's account sätta upp på ngns kontoon account a conto, i avräkning (avbetalning, förskott) <of >payment on account avbetalningon one's own account för egen räkningbildl.,settle accounts with sb el. square accounts with sb göra upp [räkningen] med ngn, ge ngn betalt för gammal oston sb's account för ngns skullon that account för den [sakens] skullon no account el. not on any account på inga villkor, på intet vison account of på grund av, med anledning avräknande, beräkning (jfr äv. accountex.)pl. accounts handelsräkningfördel, nyttaturn to account el. put to account använda till sin fördelredovisning, redogörelse, uppgörelsecall sb to account el. bring sb to account ställa ngn till svarsgive a good account of lyckas med, klara avgive a good account of oneself sköta (klara) sig bra, göra bra ifrån sigvikt, anseendeleave out of account lämna ur räkningen, bortse ifråntake into account ta med i beräkningen; ta hänsyn tillof no account utan betydelseof small (some) account av föga (en viss) betydelse, av föga (ett visst) värdeberättelse, redogörelse, rapport, beskrivninggive an account of redogöra förby all accounts el. from all accounts efter vad man har hört, efter vad som sägs
transitivt verb och intransitivt verbmed prep.:account forredovisa [för]; svara föreveryone was accounted for ingen saknadestjäna som förklaring påthat accounts for it det förklarar sakenthere's no accounting for tastes om tycke och smak ska man inte diskutera
score [skɔ:]substantivsport. o.d. a) ställning, läge <the score at half-time was 2–1>what is the score? hur är ställningen (läget)?, vad står det?know the score vard. veta vad det rör sig omthe final score slutställningen, slutresultatet b) [poäng]räkning; protokollkeep the score räkna, sköta räkningen, föra protokoll c) poängtal, målsiffraskol. el. statistik. poäng; poängvärdemus. partituranledning, orsak <on (av) what score?>you may be easy on that score du kan vara lugn på den punktenon the score of ⁅ill health⁆ på grund av…tjoga score of people ett tjugotal människorthree score and ten sjuttio [år]scores of tjogtals (massvis) medrepa, skåra, märke; streckräkning, skuld; kontosettle old scores ge betalt för gammal ost
intransitivt verbsport. o.d. a) få (ta) poäng, göra mål b) sköta räkningen, föra protokollvinna; vard. göra lycka (succé)that's where she scores det är det hon vinner (tar hem poäng) påscore over vinna över; överträffa
transitivt verbvinna, [kunna] notera <score a success (framgång)>; , göra <score five points>score a goal göra [ett] målföra räkning över; sport. o.d. äv. föra protokoll, räkna poäng <ofta score up>score sth up against (to) sb sätta upp ngt på ngns räkning (nota) a) göra repor (skåror, märken) i (på), repa b) strecka (stryka) förscore out stryka över <two words were scored out>score under stryka undermus. orkestrera, instrumenteraräknas somvard.score off sb sätta ngn på plats
court [kɔ:t]substantivjur. a)court el. court of law el. court of justice domstol, rättthe Court of Justice of the European Union EU. Europeiska unionens domstol, EU-domstolen b) rättegångsförhandlingar, session <hold a court, open the court> c) rättssal, domsalthe court äv. domstolens (rättens) ledamöterhigh court högre domstolinferior court underrättsuperior court överrättpeople's court folkdomstolcourt of appeal appellationsdomstolcourt of inquiry, se under inquirythe Royal Courts of Justice justitiepalatset i Londonbefore the court inför rätten (rätta)in court inför rätta (rätten); i rätten <sit in court>in the court i rättssalenin open court inför sittande rättbring sth to court dra ngt inför rätta (domstol)take sb to court stämma ngn, dra ngn inför rätta (domstol)out of court utanför domstolen, genom förlikning <settle a matter out of court>; bildl., om argument o.d. ovidkommande, ohållbargo to court dra saken inför rätta, gå till domstolsport. plan, bana <tennis court>service court serveruta tennis.kringbyggd gård, gårdsplan <in (på) the court>; borggård; bildl. förgårdacross the court över gårdenljusgård, hög sal [med överljus] på museum o.d.liten tvärgata, återvändsgrändhold court hålla hov <with sb för ngn>hov; hovstat; mottagning vid hovet, cour <hold a court>at court vid (på) hovet <be presented at court>the Court of St. James's dipl. brittiska hovetuppvaktning, hyllning, kur
transitivt verbförsöka ställa sig in hos, fjäska förförsöka vinna <court sb's approval>; fria till <court the voters>; tigga <court applause>court disaster utmana ödet; dra olycka över sigåld. uppvakta, fria till
intransitivt verbåld. ha (gå i) sällskap, hålla ihop
© NE Nationalencyklopedin AB