Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sesame [ˈsesəmɪ]substantivbot. sesamopen sesame! sesam, öppna dig! magiskt lösenord; jfr vidare open sesame
open sesame [ˌəʊp(ə)nˈsesəmɪ]substantivan open sesame to a happier life en nyckel till ett lyckligare liv
open [ˈəʊp(ə)n]adjektivöppenin the open air i friska luften, i det friaopen fire öppen eld ej i eldstadopen force öppet våldunder the open sky under bar himmelopen warfare öppet krigwith one's eyes open bildl. med öppna ögon, utan skygglapparwide open vidöppen, på vid gavelthe door flew open dörren flög uppfling open kasta (slänga, slå, rycka) uppkeep one's bowels open hålla magen i gångöppen; offentlig; fri; obegränsad; tillgängligopen championship sport. öppet mästerskapopen competition a) tävling öppen för alla b) t.ex. inom EU allmänt uttagningsprovopen scholarship stipendium som står öppet för allathe open season el. the open time lovlig (tillåten) tid för jakt el. fiskeöppen, öppenhjärtig, uppriktig <with mot>ledig <the job is still open>open to a) upplåten till, tillgänglig för, öppen för <the race is open to all>there are two courses open to you två vägar står öppna för dig b) öppen för, mottaglig för <open to argument> c)open to doubt el. open to question diskutabel, som kan ifrågasättas, tvivelaktig
substantivin the open i det fria, utomhus; bildl. öppet, offentligtcome into the open el. come out into the open a) komma ut, bli offentlig b) tala öppetsport. open tävling öppen för proffs o. amatörer
transitivt verböppnaopen your books at page 21 öppna böckerna på sidan 21open sb's eyes bildl. öppna ngns ögon <to för>open the mind vidga horisontenopen el. open up a) öppna, skära upp <open a wound> b) bryta, röja <open ground>, exploatera, öppna <open undeveloped land>öppna; upplåta, göra tillgänglig; börja, sätta i gång; inleda; inviga <open a new railway>open an account with öppna konto hosopen fire mil. öppna eld <at el. on mot>yppa, uppenbara, öppna, avslöjaopen oneself to sb el. open one's mind to sb öppna sig för ngn
intransitivt verböppnas, öppna sigopen sesame, se under sesameom blomma öppna sig, slå utöppna, börja <the story opens well>; ha premiär <the play opened yesterday>vetta, ha utsikt <the window opened on to (mot, åt) the garden>; leda, föra, mynna <into (to, on to) in till, ut till, ut i>the room opens on the garden el. the room opens on to the garden rummet har förbindelse med trädgården, rummet har utgång mot trädgårdenopen el. open out öppna sig, breda ut sigopen up a) öppnaopen up! öppna dörren! b) öppna sig, bli meddelsam, tala öppet c) öppna eld <on mot>
© NE Nationalencyklopedin AB