Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

send [send] (sent sent)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskicka, sändathe rain sent them hurrying home regnet fick dem att skynda sig hemthe lecture sent me to sleep föreläsningen fick mig att somnasend word låta meddelasend for skicka efter <send for a doctor>, hämta; rekvirera2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra <he sends me crazy>
[send] (sent sent)
verb (med adv. o. prep.)send awayskicka bortsend away for skriva efter <send away for a poster to put on your wall>send offavsända <send off a letter>, expedierasport. utvisa <send a player off>send sb off vinka av ngnsend onsända (skicka) vidare, eftersändasend round to sbskicka över till ngnsend upsända (skicka) upp <send up a rocket>, sända (skicka) utdriva upp, pressa upp <send prices up>
send-off [ˈsendɒf]substavsked
send-up [ˈsendʌp]substvard. parodi, förlöjligande
sent [sent]imperf. o. perf. p. av send
SMS [ˌesemˈes]substsmssend an SMS message skicka ett sms
cleaner [ˈkli:nə]subststäderska, städaresend one’s clothes to the the dry cleaners skicka kläderna på kemtvättrensare <pipecleaner>, renarevard.send (take) sb to the cleaners a) snuva ngn på pengar b) klå upp ngn
orbit [ˈɔ:bɪt]substt.ex. planets, satellits bana; himlakropps kretsloppsend into orbit sända upp i bana
[ˈɔ:bɪt]verbröra sig i en bana kring, kretsa kring
trance [trɑ:ns]substtranssend sb into a trance försätta ngn i transfall into a trance el. go into a trance falla i trans
express [ɪkˈspres]adjektivuttrycklig, tydlig <express command>, särskild, speciell <express purpose>express letter expressbrevexpress train expresståg, fjärrtåg
[ɪkˈspres]adverbmed ilbud, express <send sth express>
[ɪkˈspres]substsend sth by (per) express skicka ngt expressexpresståg, fjärrtåg
[ɪkˈspres]verbuttrycka <express one’s surprise>
2 mail [meɪl]substpost försändelser <you’ve got mail; open the mail>mail order postordersend by mail skicka med posten
the Royal Mail brittiska postverket
[meɪl]verbskicka med posten, posta, lägga på <mail a letter>
© NE Nationalencyklopedin AB