Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

seeing [ˈsi:ɪŋ]substantivseendeseeing is believing man tror det man ser [med egna ögon], att se är att trosyn[förmåga]
adjektiv och presens participseendeworth seeing värd att se[s], sevärd
konjunktionseeing el. seeing that eftersom, med tanke på att
Seeing Eye dog [ˌsi:ɪŋˈaɪdɒg]substantivamer. ledarhund, blindhund
without [wɪðˈaʊt]preposition (se äv. under resp. huvudord)utanwithout cause utan orsak; i onödanwithout a home utan [ett] hem, hemlös⁅he came⁆ without my seeing him …utan att jag såg honommest litt. utanför <without the gates>; utom
adverb⁅there's no bread⁆ so you'll have to do without …så du får klara dig utan⁅if you don't like the bread,⁆ you'll have to go without …så får du vara utanmest litt. utanför, på utsidan, utanpå, [där]ute; utomhus, utifrån
endure [ɪnˈdjʊə, en-]transitivt verbuthärda <endure pain>, [få] utstå <endure hardships>, lida <endure a loss>, få tåla; stå emot slitningar o.d.I can't endure him jag tål honom inteI can't endure seeing (endure to see) animals cruelly treated jag står inte ut med att se när djur misshandlas
intransitivt verbräcka, vara; stå sig, leva [vidare], bestå <his work will endure>hålla ut <we must endure to the end>I can't endure much longer jag står inte ut länge tillvara hållbar, hålla
1 see [si:] (saw seen)transitivt verb och intransitivt verbse; se (titta) på, bese <see the sights of London>, se (titta) efter <I'll see who it is>, kolla; tänka sig <I can't see him as a president>; se till, ordna <I'll see that it is done at once>we'll see vi får [väl] sesee you don't fall! se till (akta dig så) att du inte faller!what you see is what you getvard. a) det blir inte bättre än så här, precis så här är (blir) det b) den levereras i exakt detta utförande c) data.se WYSIWYGnobody was to (could) be seen ingen syntes tillsee the world se sig om[kring] i världenI'll see you (damned, hanged) first! vard. aldrig i livet!, sällan!, [så] tusan heller!förstå, begripa <I see what you mean>, inse, se <I can't see the use of it>oh, I see å, jag förstårI was there, you see jag var där förstår (ser) duhälsa ˈpå, besöka; gå till, söka <you must see a doctor about (för) it>can I see ⁅the manager⁆? kan jag få tala med…?, träffas…?there is a lady to see you det är en dam som söker erI'm seeing her tonight jag ska träffa henne i kväll[I'll] be seeing you! el. see you! el. see you later (around)! vard. vi ses [senare]!, hej så länge!ta emot <the manager can see you now>följa <he saw me home, he saw me to the station>see sb off vinka av (följa) ngnsee sb out följa ngn ut (till dörren)
(saw seen)transitivt verb och intransitivt verbmed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:see aboutsköta om, ta hand om <he promised to see about the matter>, sörja för, ordna [med]we'll see about that a) det sköter vi om b) det ska vi fundera på c) det får vi allt sesee byse vid (i) <can you see by this light?>I can see by your face (looks) that… jag ser på dig att…see fromse i (av, på) <I see from the letter that…>see insee intotitta närmare på, undersöka <I'll see into the matter>see offse seenedansee overse på, inspekterasee throughgenomskåda <we all saw through him>slutföra, föra i hamn <see a task through>, klara sig igenomhjälpa igenom <see sb through>I'll see you through jag ska ordna (reda upp) saken åt digthis will see you through ⁅another week⁆ på det här klarar (reder) du dig…see tota hand om, se till (efter)sköta [om], ordnasee to it that… se till att…, laga (ordna) [så] att…have one's car seen to lämna in bilen på kontroll
worth [wɜ:θ]adjektivvärd <it's worth £50, it is worth the trouble, well worth a visit>worth little inte mycket värd, föga värdworth much mycket värd, värd mycketworth while, se under while, worthwhileproperty worth millions of ⁅dollars⁆ äv. värden för miljontals…he died worth ⁅a million pounds⁆ han efterlämnade vid sin död [tillgångar på]…she is worth ⁅£20,000 a year⁆ hon tjänar (har en inkomst på)…that's all he is worth han är inte bättre värdwhat's the dollar worth? vad står dollarn i?, vad är dollarn värd?⁅this job⁆ is worth a lot of money to him …inbringar (ger) honom en massa pengarit costs more than it is worth det kostar mer än det smakarit is as much as his life is worth det kan kosta honom livetshow what one is worth visa vad man duger till (går för)be worth one's salt, se under saltworth doing värd att göra[s]if a thing is worth doing, it is worth doing well om något är värt att göra, är det värt att göras väl, om man ändå gör något kan man lika gärna göra det ordentligtworth reading värd att läsa[s], läsvärdit is worth remembering that… äv. man ska komma ihåg att…be well worth seeing vara väl värd att se[s]for all one is worth av alla krafter, så mycket (allt vad) man orkar (kan)⁅I'll give you a tip⁆ for what it is worth …vad det nu kan vara värt
substantivvärdeknow one's worth känna sitt eget värdeshe is not appreciated at her true worth hon uppskattas inte efter förtjänstthe interview enabled them to prove their worth i intervjun fick de möjlighet att visa vad de går föra dollar's worth of stamps frimärken för en dollara hundred pounds' worth of goods varor för hundra pundthree days' worth of food mat för tre dagarget (have) one's money's worth få valuta för pengarna (sina pengar)förmögenhet, tillgångar
© NE Nationalencyklopedin AB