Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

secondary education [ˌsek(ə)nd(ə)rɪ edjʊˈkeɪʃ(ə)n]substantivpåbyggnadsundervisning; jfr secondary school
SCE [ˌessi:ˈi:]förk. för Scottish Certificate of Educationskotsk avgångsexamen i tre nivåer från secondary school
GCSE [ˌdʒi:ˈsi:ˌesˈi:]förk. för General Certificate of Secondary Education, se under certificate I 2
certificate [subst. səˈtɪfɪkət, verb -keɪt]substantivskriftligt intyg, bevis, attest <of, to om, , över>; kvitto; certifikathealth certificate friskintygsavings certificates slags sparobligationershare certificate aktiebrev; andelsbeviscertificate of origin ursprungscertifikatbetyg; diplomGeneral Certificate of Education (GCE) Advanced Supplementary Level (A/S level) avgångsexamen från Secondary School med ung. gymnasieutbildning vid ca 18 års ålder, införd l989 i syfte att bredda elevernas ämnesvalGeneral Certificate of Secondary Education (GCSE) avgångsexamen (med sjugradig skala A-G) från Secondary School med ung. gymnasieutbildning vid ca 16 års ålder efter fem års utbildning
transitivt verbförse med (tilldela) intyg etc.; jfr certificate; utfärda intyg etc. åt
general [ˈdʒen(ə)r(ə)l]adjektivallmän; generell; vanlig, genomgående <it's a general mistake>; ungefärlig <I can only give you a general idea of it>; helhets-, total- <the general impression of it is good>in general el. as a general rule i allmänhet, på det hela taget, för det mesta, vanligenGeneral Certificate of Education el. General Certificate of Secondary Education, se under certificategeneral education allmänutbildningin general terms i allmänna (allmänt hållna) ordalaggeneral-, huvud- <general programme>i titlar efterställt huvudordet general- <consulgeneral, majorgeneral>, över- <inspectorgeneral>mil. general[s]-, generals <general rank>
substantivmil. generalhärförare, fältherre
© NE Nationalencyklopedin AB