Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sea water [ˈsi:ˌwɔ:tə]substantivhavsvatten, sjövatten
ship [ʃɪp]substantivskepp, fartygwhen my ship comes in bildl. när jag kommer på grön kviston board ship ombord på fartyget, ombordvard. flygplan; luftskepp; rymdskepp
transitivt verbskeppa in, ta (föra) ombord <ship goods, ship passengers>, ta inship [the] oars ta in årornaship a sea få en sjö över sigship water ta in vattensända, skicka, transportera <ship goods by boat (rail, train)>, avlasta, skeppaship off vard. skicka i väg
fish [fɪʃ] (pl. ~es el. koll. vanl. fish)substantivfisk; vard. vattendjur i allm.there are as good fish in the sea as ever came out of it el. there are plenty more fish in the sea ordspr. mister du en, står dig tusende återhe is like a fish out of water han är som en fisk på torra land, han känner sig inte hemma (hemmastadd)drink like a fish dricka som en svampa fine (pretty) kettle of fish iron. en skön röra, en snygg historiaa different kettle of fish en helt annan sak, något helt annatneither fish, flesh, nor fowl varken fågel eller fiskI have [got] other fish to fry jag har annat (viktigare saker) att göra (stå i, tänka på), jag har andra saker för migvard.be a big fish in a little pond ung. vara en stor stjärna i en liten världa cool fish en fräck en (typ)odd fish el. queer fish underlig typ (prick), kuf
intransitivt verbfiskago fishing ge sig ut (åka ut, gå) och fiskafish in troubled waters fiska i grumligt vatten
transitivt verbfiska, fånga, dra upp [ur vattnet] <fish trout>; fiska i <fish a river>
intransitivt verb och transitivt verbmed adv. el. prep.:fish foreg. fiska <fish for trout>bildl. fiska (fika, leta) efterfish for compliments vard. gå med håvenfish outfiska upp, dra upp [ur vattnet] <äv. fish up>bildl. fiska upp <fish out a coin from (ur) one's pocket>, leta (vaska) fram <äv. fish up>; locka fram
level [ˈlevl]substantivnivå, plan äv. bildl. <a conference at the highest level>; höjd <the water rose to a level of 10 metres>the level of the water vattenståndetabove the level of the sea över havsytan (havet)⁅the lecture⁆ was above my level …låg över min horisont (nivå)on a level with i nivå (höjd, paritet) med, i jämnhöjd medcome down to sb's level sänka sig till ngns nivåvard.on the level uppriktigt, ärligt [sagt], schysthe's on the level han är renhårig (schyst)vattenpass
adjektivjämn, slät, planvågrät; på samma plan <with som>, i jämnhöjd, jämställd, likställd <with med>; likformig; jämna level teaspoonful en struken teskeddo one's level best göra sitt allra bästadraw level komma jämsides (i jämnhöjd) med varandradraw level with; hinna upp <draw level with the other runners>keep level with hålla jämna steg medhave a level head vara redig (klar) i huvudetkeep a level head hålla huvudet kalltstadig <a level look>
transitivt verbjämna, planera <level a lawn, level a road>göra vågrät med t.ex. ett vattenpass, nivellera; jämna ut; jämna till, göra likställd <to, with med>level down sänka [till en lägre nivå]; jämnalevel up höja [till en högre nivå]level el. level with (to) the ground jämna med marken, raseraavpassa, lämpa <to efter>level oneself to anpassa sig efter
intransitivt verbbli jämn[are]
intransitivt verb och transitivt verbmed adv. el. prep.:level atrikta mot <level an accusation at sb>level one's gun at rikta (höja) geväret motlevel offflyg. plana utlevel outgöra vågrät med t.ex. ett vattenpass, nivellera; jämna utlevel with sbvard. tala ut med ngn, vara ärlig mot ngn
© NE Nationalencyklopedin AB