Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

say-so [ˈseɪsəʊ]substvard.påståendetillåtelse <on the doctor’s say-so>
say [seɪ] (said said)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassägaI say a) hör du, säg mig <I say, do you want this?> b) för att uttrycka överraskning jag måste säga att, vet du vad <I say, that’s a pretty dress!>I should say so! det tror 'jag det!you don’t say! el. you don’t say so! vad 'säger du!it says in the paper det står i tidningenhe is said to be the only one who… el. they say he is the only one who… han skall (lär) vara den ende som…having said that… å andra sidan…no sooner said than done sagt och gjortwhen all is said and done el. after all is said and done när allt kommer omkring2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasläsa, be <say a prayer>
[seɪ]substhave one’s say säga sin meninghe has no say han har ingenting att säga till om
word [wɜ:d]substordpl. words ordalag <in well chosen words>a word of advice ett rådword of honour hedersordput in a good word for sb lägga ett gott ord för ngnit’s the last word det är det allra senaste, det är sista skriket <in i fråga om>have the last word a) ha (få) sista ordet b) ha avgörandet i sin handwords fail me! jag saknar ord!have a word with sb tala ett par ord med ngnhave words vard. grälaI’d like a word with you a) jag skulle vilja tala lite med dig b) jag har ett par ord att säga digput in a word lägga ett gott ord <for för>take the words right out of sb’s mouth ta ordet ur munnen på ngnpl. words ord, text, sångtextlösenord <give the word>; paroll, mottohedersord, löftebreak one’s word inte hålla sitt ordkeep one’s word hålla vad man lovatmy word! vard. minsann!, ser man på!take my word for it! tro mig!, sanna mina ord!be as good as one’s word kunna stå vid sitt ordmeddelande, beskedthe word went round that… det ryktades att…ordergive the word to do sth ge order om att göra ngtpass the word ge order, säga 'tillsay the word säga 'till <just say the word and I’ll do it> (med prep.)at the word el. at the given word på givet kommandotake sb at his word a) ta ngn på orden b) ta ngns ord för gottbeyond words mer än ord kan uttrycka, obeskrivligtby word of mouth muntligenstand by one’s word stå vid sitt ordit’s too funny for words det är så roligt så man kan döhe is too stupid for words han är otroligt dumin other words med andra ordin so many words klart och tydligt, rent ut <he told me in so many words that…>put into words uttrycka i orda man of few words en fåordig mango back on one’s word ta tillbaka sitt ord, bryta sitt löfteplay on words lek med ord, ordlekupon my word! förvånat minsann!, ser man på!
[wɜ:d]verbuttrycka, formulera <a sharplyworded protest>, avfatta <a carefullyworded letter>
that [ðæt, obetonat ðət]pronomen (pl. those) den där, det där; denne, denna, detta; den, det <that happened long ago>; <that is not the case>pl. those de där, dessa; dethat is to say el. that is det vill säga, dvs., alltsåand that’s that! och därmed basta!; och hör sen!; så var det med den saken!he is not so stupid as all that så dum är han intewhat of that? än sen då?the rapidity of light is greater than that of sound ljusets hastighet är större än ljudetsmy car and that of my friend (friend’s) min och min väns bilsom <the only thing that I can see, the only person that I can see>, vilken, vilket, vilkaall that I heard allt vad (allt det, allt som) jag hördesåvitt, vad <he has never been here that I know of>
[ðæt, obetonat ðət]konjunktionatt <she said that she would come>som <it was there that I first saw him>, när, <now that I think of it, he was there>eftersomwhat have I done that he should insult me? vad har jag gjort eftersom han var så oförskämd mot mig?omI don’t know that I do jag vet inte om jag gör det
[ðæt, obetonat ðət]adverbvard. så pass <that far, that much>he’s not that good el. he’s not all that good så bra är han inte, han är inte så värst bra
© NE Nationalencyklopedin AB