Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

safe house [ˌseɪfˈhaʊs]substantivgömställe för t.ex. flykting
safe [seɪf]adjektiv a) säker, trygg <from för> <in a safe place, feel safe>, utom fara b) riskfri, ofarlignot safe äv. inte [till]rådligat a safe distance på behörigt (säkert) avståndto be on the safe side för att vara på den säkra sidan, för säkerhets skull⁅they preferred⁆ to be on the safe side …att ta det säkra för det osäkrabetter [to be] safe than sorry bäst att ta det säkra för det osäkra, bäst att inte ta onödiga riskerit is safe to say that… man kan lugnt (tryggt) säga att…play safe el. play it safe ta det säkra för det osäkra; gardera sigsafe el. safe and sound (well) välbehållen, oskaddarrive safe [and sound] anlända välbehållen (lyckligt [och väl])säker, pålitlig <a safe method>, som man kan lita påas safe as houses, se under house
substantivkassaskåpamer., sl. kondom
house [subst. haʊs, i pl. ˈhaʊzɪz, verb haʊz]substantivhus; villa; fastighet, lägenhet; bostad, hemit's on the house vard. det är huset (värden på stället) som bjuder [på det]eat sb out of house and home äta ngn ur husetto sb's house hem till ngninvite sb to one's house bjuda hem ngngo all round the houses vard. krångla till detkeep open house hålla öppet hus, ha ett gästfritt hem; se äv. open houseset (put) one's house in order se om sitt [eget] husas safe as houses så säkert som aldrig detthey are getting on (along) like a house on fire vard. dom kommer jättebra överens, dom trivs fint tillsammansparl. hus; kammarethe lower house, se lower housethe upper house, se upper houseteat. a) salongthere was a full house det var utsålt (fullt hus)bring down the house el. bring the house down ta publiken med storm, få stormande applåderdraw crowded houses gå (spela) för fulla hus b) föreställning <the second house starts at 9 o'clock>handelshus, affärshus, firmapublishing house [bok]förlagskol. hus, elevhem på internatskolahushållkeep house sköta hushålletset up house sätta bo, bilda eget hushållsläkt, ätt, familj <an ancient house>, hus
transitivt verbskaffa bostad (tak över huvudet) åt; hysa in, härbärgera, hysa, ta emotthe club is housed there klubben har sina lokaler därförvara, lägga (ställa) in; få under takrymma, innehålla
play [pleɪ]intransitivt verb (se äv. play)leka <with med>, roa sigjust what are you playing at? vard. vad [sjutton] håller du på med?play fast and loose with, se under fastplay on words leka med ordspela i spel, äv. sport. el. bildl.play false spela falskt [spel]play safe ta det säkra för det osäkra; gardera sigplay for safety gardera sig; inte ta några riskerplay for time försöka vinna tid; maskaplay in goal stå i målplay into sb's hands spela ngn i händernaspela äv. bildl.; musicera <to för>play on sb's fears utnyttja ngns rädslaspela äv. bildl.; uppträda <they played to a full house> a) fladdra; sväva, leka, spela, skimra <the lights played over their faces> b) vara i gång, vara på, spela <the fountains play every Sunday>
transitivt verb (se äv. play)leka <play hide-and-seek>spela spel, äv. sport. el. bildl. <play a game>play sb a) spela mot ngn <England played Brazil> b) låta ngn spela i match o.d.; sätta in (ställa upp) ngn <England played Smith as goalkeeper>play a joke (trick) on sb spela ngn ett sprattspela äv. bildl. <play the piano>; framföraplay [it] by ear, se under earspela äv. bildl. <play a part (en roll)>play truant (amer. vard. hookey) skolka [från skolan]låta spela <on mot, över> <play a hose on a fire>
substantivlek; spelno child's play ingen barnlekplay on words lek med ordin play om boll i spelout of play om boll död, ur spel, ute a) spel, framförande b) skådespel, teaterstycke, pjäslet's go to a play! vi går på teatern!make a play for försöka ragga upp (ställa sig in hos) ngn; bearbeta ngt, försöka vinna (påverka) ngtmake great (much) play of göra stor affär (mycket väsen) av a) spel, spelande <the play of the muscles> b) gång, verksamhet, rörelseplay of colours färgspelbe at play vara i gångbe in full play vara i full gångbring into play sätta i gång (i rörelse), sätta income (be brought) into play komma i gång, träda i funktion; göra sig gällande a) [fritt] spelrum; bildl. äv. rörelsefrihet b) glapprum; glappninghave free play el. have full play ha fritt spelrumintransitivt verb och transitivt verbmed adv., ofta med spec. översättningar:play aboutspringa omkring och lekastop playing about! sluta larva dig (bråka)!, lägg av!play about with leka med, fingra (pillra) påplay alongvara (spela) ˈmed, ställa uppplay aroundha [en massa] kärleksaffärerplay around with sb's affections leka med ngns känslorse play aboutunder playovanplay backplay downtona ner, avdramatiserahe played down ⁅his own part in the affair⁆ han bagatelliserade (förringade)…play offspela ˈomthe match will be played off next week matchen kommer att spelas om (det blir omspel) nästa veckaplay one person off against another spela ut en person mot en annanplay outspela till slut; spela utthe matter is played out saken är utageradplay upgöra sitt bästavard. bråka, ställa till besvärförstora upp, göra stora rubriker avplay up to sb fjäska för ngn <play up to one's teachers>⁅my bad leg⁆ is playing up again …gör sig påmint (krånglar) igen
© NE Nationalencyklopedin AB