Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

runner-up [ˌrʌnərˈʌp] (pl. runners-up)substantivbe runner-up komma på andra plats, bli tvåa
time [taɪm]substantivtid; tiden <time will show who is right>pl. times tider <hard times>, tid <the good old (gamla goda) times>time! tiden är ute!; [det är] stängningsdags! <t.ex. på en pub: time gentlemen, please!>
tid- <time wages>, tids-
i förbindelse med day:pass the time of day utbyta hälsningarat this time of day vid denna tid (så här dags) på dagen; nu för tiden; så här sent <we can't do anything at this time of day>
i förbindelse med long:a long time ago för länge (lång tid) sedanwhat a long time you have been! så (vad) länge du har varit (dröjt)!it will be a long time before… det dröjer länge innan…⁅I have not been there⁆ for a long time …på längefor a long time past sedan länge
i förbindelse med vissa pron.:⁅they were laughing⁆ all the time …hela tidenat all times alltidfor all time för all framtid⁅the best tennis player⁆ of all time …genom tidernaany time när som helst; vard. utan tvekan, alla gångerany time! vard. äv. gärna [det]!every time! vard. så (det är) klart!, det vill jag lova!; alla gånger!it was no timebefore she was back hon var tillbaka på nolltidI've got no time for vard. jag har ingenting till övers förat no time ingen (inte någon) gångin no time el. in less than no time på nolltid, i en handvändningat the same time vid samma tid[punkt], samtidigt; å andra sidan, samtidigt <at the same time one must admit that she is competent>⁅I shall be away⁆ for some time …en längre (någon) tidfor some time yet än på ett [bra] tagby that time vid det laget, ; till dessthis time last year i fjol vid den här tidenby this time vid det här laget, nuwhat time is it? vad (hur mycket) är klockan?
i förbindelse med verb:time's up! tiden är ute!it's time for lunch el. it's lunch time det är lunchdagsthere is a time and place for everything allting har sin tidthere are times when I wonder ibland undrar jagwhat's the time? vad (hur mycket) är klockan?do time vard. sitta innedo one's time vard. sitta av sin [straff]tidfind (get) time to do sth hinna med [att göra] ngthave time el. have the time ha tid, hinnahave a good (nice) time of it ha roligt, ha det trevligthave time on one's hands ha gott om tidkeep time hålla tider[na] (tiden), vara punktlig; ta tid med stoppur; mus.se timenedankeep time el. keep good time gå rätt om urkeep bad time gå fel om urtake time ta tidtake one's time ta [god] tid på sig <about (over) sth till (för) ngt>take your time! ta [god] tid på dig!, ingen brådska!; iron. förta dig [för all del] inte!tell the time kunna klockancan you tell me the [right] time? kan du säga mig vad klockan är?you don't waste much time, do you? du är snabb, du!
i förbindelse med prep. el. adv.:about time too! det var [minsann] på tiden!against time i kapp med tidena race against time en kapplöpning med tidenahead of time i god tid, före den avtalade tidenbe ahead of one's time vara före sin tidat one time a) en gång [i tiden] b) på en (samma) gångat the best of times under alla förhållandenat the time vid det tillfället, på den tiden <he was only a boy at the time>at times tidvis, emellanåtat my (your) time of life vid min (din) ålderat different times vid olika tidpunkterbefore time el. before one's time för tidigtbe born before one's time bildl. vara före sin tidold before one's time gammal i förtidbetween times dessemellan; emellanåtby the time när […väl], , vid den tid [då]for the time being för närvarande; tills vidarefrom time to time då och då; [allt] emellanåtin time el. in the course of time med tiden, tids nog <in time he'll understand>in time el. just in time [precis] lagom, [precis] i tid <come in time for dinner>he came in time han kom i [rätt] tidin ancient times i gamla tiderin due time i [rätt] tidall in good time!, se under goodin a week's time om en veckaall of the time hela tidenfor the sake of old times för gammal vänskaps skullthe literature of the time dåtidens litteraturtime off fritid; ledigton time i [rätt] tid, precis, punktlig[t]once upon a time there was… det var en gång…
gångtime after time el. time and again gång på gångfive times the size of fem gånger så stor sommany a time mången gång, många gångerone more time vard. en gång tilltwo or three times ett par [tre] (några) gångerone at a time en åt gången, en i sänder (taget)
mus. takt, tempo; taktartbeat time slå takt[en]beat time with one's foot (feet) stampa taktenkeep time hålla takt[en]
transitivt verbvälja (beräkna) tiden (tidpunkten) för, tajma, avpassa <he timed his journey so that he arrived before dark>time well välja den rätta tidpunkten för <they timed their visit well>ta tid på <time a runner>, ta tid vid, tajma
© NE Nationalencyklopedin AB