Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rota [ˈrəʊtə]substantivtjänstgöringsordning, tjänstgöringslista
2 root [ru:t]intransitivt verbrota, böka <for efter>root about (around) among ⁅one's papers⁆ rota om[kring] i…, rota igenom…transitivt verbroot out rota (leta) fram
rummage [ˈrʌmɪdʒ]intransitivt verbleta, snoka, gräva, rumstera, rota <among bland>rummage for rota igenom på jakt efter
scavenge [ˈskævɪn(d)ʒ]transitivt verbrota (söka) i avfall o.d. <for efter>rengöra, spola, sopa <scavenge the streets>, rensa
intransitivt verbscavenge for rota efterhålla rent
2 rifle [ˈraɪfl]transitivt verbrota igenom för att stjäla, plundra, länsa <of ngt>
forage [ˈfɒrɪdʒ]intransitivt verbleta, rota, böka <äv. forage about (round)> <for efter>substantivfoder åt hästar el. boskap
delve [delv]intransitivt verbgräva, rota <delve in sth for sth>delve into forska (gräva) i <delve into old books, delve into sb's past>
scrabble [ˈskræbl]intransitivt verbkrafsa, skrapa <scrabble with one's nails>scrabble about for el. scrabble around for rota [runt] (leta) efter
grub [grʌb]intransitivt verbgräva, rota, böka äv. bildl. <for efter>grub about gå och rota (böka)
transitivt verbgrub up gräva i, gräva upp land, rensa (röja) upp mark, befria från rötter o.d. <äv. grub out, grub out a clearing>
substantivvard. käk, krubb matgrub up! käket är klart!zool. larv, mask
1 rake [reɪk]substantivräfsa, kratta; raka, skrapathin as a rake smal som en sticka
transitivt verbräfsa, kratta; raka, skraparake in ⁅a lot of money⁆ håva in (inkassera)…rake together el. rake up räfsa ihop; skrapa ihop äv. bildl. <rake together (up) a bit of cash>rake [up] the fire täcka elden med askarake up ⁅the past⁆ riva upp (rota fram)…leta iskrapa över, snudda vid; mil. bestryka, flankera; beskjuta långskepps <rake a ship>
intransitivt verbriva, rota, söka <in i; for efter>rake about among ⁅some old papers⁆ rota i…
© NE Nationalencyklopedin AB