Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

roof [ru:f]substtak, yttertak, hustakthe roof of the mouth gommenhit the roof vard. gå i taket av ilska
[ru:f]verblägga tak på, takläggage husrum åt, hysa
roof rack [ˈru:fræk]substtakräcke på bil
roof garden [ˈru:fˌgɑ:dn]substtakträdgård, takterrasstakservering
sliding [ˈslaɪdɪŋ]adjektivglidandesliding door skjutdörrsliding roof soltak, skjutbart taksliding tackle fotb. glidtackling
1 vault [vɔ:lt]substvalvkällarvalvgravvalvkassavalv
[vɔ:lt]verbvälvaperf. p. vaulted välvd <a vaulted roof>; med välvt tak <a vaulted chamber>
cat [kæt]substkatt, kattdjurit’s raining cats and dogs regnet står som spön i backenlet the cat out of the bag prata bredvid munsee which way the cat jumps känna efter varifrån vinden blåserhe is like a cat on hot bricks (skiljetecken mellan denna RCA och föreg. tilde saknasamer. on a hot tin roof) vard. han sitter som på nålar
pat [pæt]substlätt slaga pat on the back uppmuntrande gest en klapp på axelnklick <a pat of butter>
[pæt] (-tt-)
verbklappapat sb on the back uppmuntra ngn ge ngn en klapp på axelnslå lätt <rain patting on the roof>
of [ɔv, obetonat əv]prepositionom <north of York>; av <born of poor parents>; från <a writer of the 18th century;, Professor Smith of Cambridge>; i <die of cancer>; <a class of 30 pupils, a boy of ten>; med <a man of foreign appearance, the advantage of this system>five minutes of twelve amer. fem minuter i tolva cup of tea en kopp tea novel of Stevenson’s en roman av Stevensona number of people ett antal människorthe town of Brighton staden Brightonthe University of London Londons universitet, universitetet i Londonthe works of Milton Miltons verkon the fifth of May den femte maj (för att uttrycka genitiv)the roof of the house husets taka friend of mine en vän till mig
weight [weɪt]substvikt, tyngd <the pillars support the weight of the roof>weights and measures mått och viktloss of weight viktförlusthe is twice my weight han väger dubbelt så mycket som jagshe is worth her weight in gold hon är värd sin vikt i guldgive short weight väga knappt, väga snåltlose weight gå ned i vikt, magrapull one’s weight göra sin del, göra sin insatsput on weight gå upp i vikttyngd, börda <the weight of his responsibility>; tryck <a weight on the chest>that was a weight off my mind (heart) en sten föll från mitt bröstattach weight to fästa vikt vidher words carry no weight hennes ord väger lättgive (lend) weight to one’s words ge eftertryck (kraft, tyngd) åt…throw one’s weight about vard. göra sig märkvärdig, flyta ovanpåsport. kulaput the weight stöta kulaputting the weight kulstötningsport. el. boxn. viktklassi kapplöpning handikappvikt
raise [reɪz]verbresa, lyfta, resa upp, ta upp; hissa (dra) uppraise one’s hand against sb lyfta sin hand mot ngn hota ngnraise one’s eyebrows höja på ögonbrynenraise one’s glass to sb höja sitt glas för ngn, dricka ngn tillraise one’s hat to sb lyfta på hatten för ngnhöja <raise prices>raise one’s voice höja röstenuppföra, resa <raise a monument>föda upp <raise cattle>, odlaraise children spec. amer. uppfostra barnraise a family amer. bilda familj, skaffa barnuppväcka <raise from the dead>; frammana <raise spirits>raise hell el. raise the roof vard. föra ett helvetes liv, röra upp himmel och jordorsaka, väcka <raise sb’s hopes>raise the alarm slå larmraise a laugh framkalla skrattlägga fram, framställa <raise a claim>, väcka, ta upp <raise a question>samla, samla ihopraise money skaffa pengarraise a loan ta ett lånhäva <raise an embargo>
[reɪz]substspec. amer. lönelyft, löneförhöjning
© NE Nationalencyklopedin AB