Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

roll-on-roll-off [ˌrəʊlɒnˈrəʊlɒf]adjektivroll-on-roll-off-, ro-ro-
ro-ro [ˈrəʊrəʊ]adjektivse roll-on-roll-off
cast [kɑ:st] (cast cast)transitivt verbkasta vanl. bildl. <cast a glance, cast a shadow, cast new light on (över) a problem>cast lots dra lottcast a net kasta (lägga) ut nätcast one's mind back to sth försöka minnas ngtcast one's net wide vidga fältetcast one's vote avge sin röstcast into prison kasta i fängelsecast into the shade bildl. ställa i skugganteat. tilldela <a part to sb ngn en roll>; utse <sb for ngn till>; fördela, besätta <cast the parts>; besätta (fördela) rollerna i <cast a play>bildl. framställa, beskrivagjuta, stöpa, forma äv. bildl.kasta av; fälla fjädrar, löv o.d.; ömsa skinn om ormkasta omkull (ner); brottn. kastaastrol. beräkna, ställa <cast sb's horoscope>
(cast cast)intransitivt verbkasta, fiska med kastspö
(cast cast)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivkast[ande]a cast of the dice ett tärningskastteat. a) rollfördelning, rollbesättning b) ensemblethe cast äv. personerna, de medverkandean all-star cast en stjärnensemblemed.cast el. plaster cast gipsförband a) gjutform b) avgjutning, avtryckanstrykning, skiftning, inslagutseende; läggning; typcast of mind läggninghave a cast in one's eye skela [på ena ögat]jordhög som t.ex. mask lämnar efter sig när den kryper ner i jordenmed adv.:cast aboutsöka, leta, se sig om <for efter>; fundera på <how hur>cast about for äv. försöka hitta (komma) på <cast about for an answer (an excuse)>cast asidekasta bort, kassera; lägga av (bort)castawaykasta (slänga) bort, slösa bort, förspillabe cast away sjö. lida skeppsbrottcast incast offkasta bort (av), kassera; lägga av kläder o.d.; lämnasjö. göra (kasta) lossvid stickning maska avcast onvid stickning lägga uppcast outfördriva, driva ut; köra bort
day [deɪ]substantivdagthe day after tomorrow i övermorgonthe day before yesterday i förrgårhe is better than you any day [of the week] vard. han är alla gånger bättre än duthe other day häromdagensome day en dag; en vacker dagsome day or other någon dag (gång) [förr eller senare]one of these days endera dagen, en vacker dagit's just one of those days! det är en riktig otursdag [i dag]!, det är en sådan där dag när allt går snett!that'll be the day! det skulle jag vilja se!, det vill jag se först!this day week i dag [om] åtta dagarthis day fortnight i dag [om] fjorton dagarhe's fifty if he's a day han är femtio år så säkert som aldrig detlet's call it a day vard. nu räcker det för i dag, nu lägger vi avit made my day dagen var räddad, jag blev jättegladname the day bestämma dag [vanl. för bröllopet]day off ledig dag, fridagat the end of the day bildl. när allt kommer omkring; till slutby day om (på) dagenfor days on end flera dagar i radlive from day to day leva för dagenit's all in a (the) day's work vard. det är man så van vid
dygnday and night dygn
ofta pl. days tid; tidsålder; [glans]periodit has had its day den har spelat ut sin roll, den har gjort sittthose were the days! det var tider det!in the old days förr i världen (tiden)in those days på den tidento this day än i dag
play [pleɪ]intransitivt verb (se äv. play)leka <with med>, roa sigjust what are you playing at? vard. vad [sjutton] håller du på med?play fast and loose with, se under fastplay on words leka med ordspela i spel, äv. sport. el. bildl.play false spela falskt [spel]play safe ta det säkra för det osäkra; gardera sigplay for safety gardera sig; inte ta några riskerplay for time försöka vinna tid; maskaplay in goal stå i målplay into sb's hands spela ngn i händernaspela äv. bildl.; musicera <to för>play on sb's fears utnyttja ngns rädslaspela äv. bildl.; uppträda <they played to a full house> a) fladdra; sväva, leka, spela, skimra <the lights played over their faces> b) vara i gång, vara på, spela <the fountains play every Sunday>
transitivt verb (se äv. play)leka <play hide-and-seek>spela spel, äv. sport. el. bildl. <play a game>play sb a) spela mot ngn <England played Brazil> b) låta ngn spela i match o.d.; sätta in (ställa upp) ngn <England played Smith as goalkeeper>play a joke (trick) on sb spela ngn ett sprattspela äv. bildl. <play the piano>; framföraplay [it] by ear, se under earspela äv. bildl. <play a part (en roll)>play truant (amer. vard. hookey) skolka [från skolan]låta spela <on mot, över> <play a hose on a fire>
substantivlek; spelno child's play ingen barnlekplay on words lek med ordin play om boll i spelout of play om boll död, ur spel, ute a) spel, framförande b) skådespel, teaterstycke, pjäslet's go to a play! vi går på teatern!make a play for försöka ragga upp (ställa sig in hos) ngn; bearbeta ngt, försöka vinna (påverka) ngtmake great (much) play of göra stor affär (mycket väsen) av a) spel, spelande <the play of the muscles> b) gång, verksamhet, rörelseplay of colours färgspelbe at play vara i gångbe in full play vara i full gångbring into play sätta i gång (i rörelse), sätta income (be brought) into play komma i gång, träda i funktion; göra sig gällande a) [fritt] spelrum; bildl. äv. rörelsefrihet b) glapprum; glappninghave free play el. have full play ha fritt spelrumintransitivt verb och transitivt verbmed adv., ofta med spec. översättningar:play aboutspringa omkring och lekastop playing about! sluta larva dig (bråka)!, lägg av!play about with leka med, fingra (pillra) påplay alongvara (spela) ˈmed, ställa uppplay aroundha [en massa] kärleksaffärerplay around with sb's affections leka med ngns känslorse play aboutunder playovanplay backplay downtona ner, avdramatiserahe played down ⁅his own part in the affair⁆ han bagatelliserade (förringade)…play offspela ˈomthe match will be played off next week matchen kommer att spelas om (det blir omspel) nästa veckaplay one person off against another spela ut en person mot en annanplay outspela till slut; spela utthe matter is played out saken är utageradplay upgöra sitt bästavard. bråka, ställa till besvärförstora upp, göra stora rubriker avplay up to sb fjäska för ngn <play up to one's teachers>⁅my bad leg⁆ is playing up again …gör sig påmint (krånglar) igen
head [hed]substantiv a) huvud, skalle b)i förbindelse med annat subst.:from head to foot från topp till tå; fullständigthead of hair hår[växt]head over heels in love upp över öronen förälskadfall head over heels falla huvudstupa (handlöst)turn head over heels slå (göra) en kullerbytta (volt)he is head and shoulders above the rest han är mer än huvudet längre än de andra; bildl. han är vida överlägsen de andrahe has [got] a good head on his shoulders (on him) vard. han har huvudet på skaft c)som subj.:heads will roll bildl. huvuden kommer att rullahis head has been turned by success framgången har stigit honom åt huvudettwo heads are better than one fyra ögon ser mer än två d)som obj.:give sb his head bildl. ge ngn fria tyglar (händer)she has a good (poor) head for figures hon är bra (dålig) på att räknakeep one's head above water hålla sig flytande äv. bildl.laugh one's head off vard. skratta hjäl sigif they put their heads together om de slår sina kloka huvuden ihoplose one's head tappa huvudet, tappa (förlora) fattningen e)med prep. el. adv.:he is taller than Tom by a head han är huvudet längre än Tomwin by a head vinna med en huvudlängdhead first huvudstupado it in one's head el. work it out in one's head räkna ut det i huvudetput sth into sb's head intala (inbilla, sätta i) ngn ngtwhatever put that into your head? hur kunde du komma på den tanken (idén)?take it into one's head to ⁅do sth⁆ få i sitt huvud (få för sig) att man ska…off one's head vard. knasig, knäppon one's head vard. som ingenting <I could do it on my head>get it out of your head! slå det ur tankarna!over sb's head bildl. över huvudet på ngn <talk over sb's head>; med förbigående av ngn <be promoted over the heads of one's colleagues>go to sb's head stiga ngn åt huvudet <the whisky went to his head, his successes have gone to his head>
a) chef <the head of the firm>, ledare, direktör; huvudman; rektorthe head of the family familjens överhuvud b) ledarställning, spets <be (stå) at the head of sth>; front, tät äv. mil.
a) person, individa head el. per head per man (skaft), vardera <they paid £20 a head> b)twenty head of cattle tjugo [stycken] nötkreatur c) antal, bestånd <a large head of game>
a) övre ända <the head of a ladder>, topp, spets; knopp; [kolonn]huvud, kapitäl; huvudända <the head of a bed>; källa <the head of a river>the head of the table övre ändan av bordet, hedersplatsen b) huvud <the head of a nail>a head of cabbage ett kålhuvud c)heads or tails? krona eller klave?heads I win, tails you lose! skämts. jag vinner i vilket fall som helstI cannot make head or tail of it vard. jag blir inte klok på det d) skum, fradga <the head on a glass of beer>; grädde på mjölk e) bildl. höjdpunkt, kris[punkt]bring matters to a head driva saken till sin spets, göra slag i sakencome (draw, gather, grow) to a head komma (dra ihop sig) till en kris
a) rubrik, överskrift, titelunder the head of… under rubriken… b) huvudpunkt, huvudavdelning, moment, kapitel; kategori
a) framdel <the head of a plough>; spets <arrowhead> b) [hög] udde <ofta i egennamn Beachy Head>
vulg.give sb head suga av ngn
adjektivhuvud- <head office>; främsta, förstamot- <head wind>
transitivt verbanföra, leda <head a procession>; stå (ställa sig) i spetsen förhead the list stå överst på listanfotb. nicka, skallaförse med huvudvända, rikta, styra <head one's ship for (mot) the harbour>; jfr head forunder head, a
intransitivt verbstäva, styra [kosan], sätta kurs <for, towards mot> <head south (sydvart)>
transitivt verb och intransitivt verbmed prep. el. adv.:head forvända (rikta, styra) mot <head one's ship for the harbour>headed for på väg mot (till), destinerad till
bildl.,be heading for gå till möteshe is heading for ruin han är på god väg att bli ruinerad
head off[komma förbi och] mota tillbakagenskjutastoppa; bildl. avvärja, förhindra
© NE Nationalencyklopedin AB