Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

retreat [rɪˈtri:t]intransitivt verbretirera, slå till reträtt; dra sig tillbaka; vika [tillbaka el. undan]⁅we heard⁆ retreating footsteps …steg som avlägsnade sigekon. sjunka, falla
transitivt verbekon. sjunka (falla) med
substantivreträtt, återtågbeat a [hasty] retreat [hastigt] slå till reträtt (ta till reträtten)sound the retreat blåsa till reträttleave a line of retreat open for oneself bildl. se till att man har reträtten (ryggen) fribe in full retreat vara stadd på reträtt över hela linjentillflykt[sort], fristad, reträtt
politic [ˈpɒlɪtɪk] (adv. politicly)adjektivklok, försiktig, diplomatisk <a politic retreat>the body politic staten, statskroppen
shell [ʃel]substantivhårt skal; musselskal, mussla; snäckskal, snäcka; snigels hus[ärt]skida, [ärt]balja; bot. hylsabildl. skal; yttre sken, yttre skal <a mere shell of religion>withdraw (retreat) into one's shell dra (sluta) sig inom sitt skalcome out of one's shell krypa ur sitt skal[byggnads]stomme, skrov, skelettonly the shell of the building is left äv. endast ytterväggarna av huset står kvarmil. a) granat b) patron, patronhylsa
transitivt verbskala, rensa <shell shrimps>, sprita <shell peas>, ta ut ur skalet <shell mussels>mil. bombardera, beskjuta [med granater]vard.shell out punga ut med <shell out money>
intransitivt verbsläppa skaletshell easily äv. vara lätt att skala etc.; jfr shellovanvard.shell out punga ut med pengar
beat [bi:t] (beat beaten)transitivt verbslå; piska; bulta, hamra, smida; drivathe attack was beaten off anfallet slogs tillbakabeat a retreat slå till reträttbeat time slå taktenvispa <beat eggs>, vispa ihop, vispa uppslå <beat a record>, besegra, övervinna, överträffa; amer., sl. lurabeat sb out of sth amer., sl. lura ngn på ngtthat beats the band sl. det slår alla rekordcan you beat it? el. can you beat that? vard. har du hört på maken?he always beats me to it han kommer alltid före [mig]there is nothing to beat it ingenting går upp mot detit beats me how vard. jag fattar inte hurtrampa, gå upp vägbeat a way el. beat a path bana [sig] vägsl.beat it kila, stickabeat it! stick!
(beat beaten)intransitivt verbslå, piska; om regn äv. trumma <on, against mot>slå, klappa <his heart was still beating>
(beat beaten)transitivt verbsubstantiv[taktfast (regelbundet)] slag (ljud); takt, taktslag; trumning, bultande etc.; jfr beato. beatrond; pass; polismans patrulleringsområdethat's off my beat el. that's out of my beat bildl. det ligger utanför mitt områdefys. svävning; radio. svängning <beat frequency>
adjektivvard. utmattad, slagenmed adv., ofta med spec. översättningar:beat downitr. gassa <the sun was beating down>beat down the price pruta ned prisetbeat sb down pruta med ngnbeat outsmida, hamra uttrampa upp <beat out a path>beat upvispa <beat up cream>, vispa upp, röra till; driva upp villebrådbeat sb up vard. klå upp (misshandla) ngn
good [gʊd] (better best)adjektivgod, bra <a good knife>good el. very good! bra!, fint!, skönt!she has a good figure hon har [en] snygg figur
a) nyttig, hälsosamgood for you! skönt!, fint!; grattis!; så bra då!it is good for colds det är bra mot (vid) förkylning b) färsk inte skämd, frisk c)is it good to eat? duger det att äta?
duktig, skicklig, styv, bra <at i, ; on i, > <he is good at mathematics>he is good with children han har bra hand med barn
angenäm, god <good news>[it's] good to see you [det var] roligt att se dig
a) vänlig, snäll, hygglig <to mot> b) snäll <be a good boy!>
a) ordentlig, riktig, rejäl <a good beating (kok stryk)>; bastanthave a good wash tvätta sig ordentligt b) rätt stor, rätt lång <we've come a good way>a good while en bra stund c) dryg <a good hour>a good two hours dryga (drygt) två timmar d) adverbiellt framför adj. rätt, ganska, riktigt <a good long walk, a good long time>
rolig, trevlig, god, bra <a good joke>
tillförlitlig, pålitlig, bra <a car with good brakes>; ekonomiskt säker, solidI have it on good authority jag har det från säker källa
moraliskt god <a good and holy man>, bra
i hälsnings- och avskedsfraser:good afternoon god middag; god dag; adjögood day adjö; god daggood evening god afton, god dag; adjögood morning god morgon, god dag; adjögood night god natt, god afton, adjö
med subst. i spec. betydelser:a good fellow en trevlig (hygglig) karlgood gracious! el. good Heavens! du milde!, kors [i alla mina dar]!, himmel!good humour gott lynne, glatt humörgood looks fördelaktigt utseendegood nature godmodighetgood offices bona officia, förmedlingand a good thing, too vard. och väl var detI know a good thing when I see it jag förstår mig på vad som är bratoo much of a good thing för mycket av det godaall in good time i lugn och ro⁅can I have it now?⁆ – all in good time! … – en sak i sänder!, … – ta det lugnt!
med verb i spec. betydelser:hold good, se under holdmake good a) gottgöra <make good a loss>, ersätta <make good the damage>, täcka <make good a deficiency>, betala; ta igen något försummat, hämta in t.ex. tid; reparera, återställa b) utföra, förverkliga, genomföra <make good one's retreat>; hålla <make good a promise> c) vard. lyckas, klara sig, göra sin lycka
adverbas good as så gott som <as good as settled>, praktiskt taget, i praktiken, nästanvard. väl, brathey beat us good and proper de klådde upp oss ordentligt
substantivgott <good and evil (ont)>; det goda <prefer good to evil (det onda)>; nytta, gagnit is [all] for your own good det är för ditt eget bästanothing but good can come of it det kan bara vara till nyttabe some good komma (vara) till nyttahe is no good det är inte mycket [bevänt] med honom; han är inte någon bra människait is no good det är inte lönt, det tjänar ingenting till, det är ingen idéwhat's the good of that? vad ska det vara bra för?do good göra gott <to mot>it does some good det gör (är till) nyttamuch good may it do you! väl bekomme! oftast ironiskthe is up to no good han har något rackartyg i sikte
for good för gott, för alltid
I am £100 to the good jag har vunnit (har ett överskott på) 100 pund
goda [människor] <good and bad alike respected the person>
se goods
© NE Nationalencyklopedin AB