Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

resemblance [rɪˈzembləns]substantivlikhet <to med>; överensstämmelse <verbal resemblance>bear a close (strong) resemblance to påminna starkt om
distant [ˈdɪst(ə)nt]adjektivavlägsen, fjärran i rum o. tidavlägsen i fråga om släktskap <a distant cousin>svag, obetydlig <a distant resemblance>reserverad, kylig, oåtkomligbe distant with sb el. be distant to sb vara reserverad mot ngn
2 close [kləʊs]adjektivnära, närstående <a close relative>; intim, förtrolig; omedelbarclose combat närstrid, handgemängat close quarters el. at close range på nära håll; i närstridrun sb a close second ligga hack i häl på ngnit was a close shave el. it was a close thing el. it was a close call vard. det var nära ögatkort <a close haircut>, slät, ordentlig <a close shave>tät <close thicket>; fast <close texture>; hopträngd <close handwriting>ingående, grundlig <close investigation>, noggrann <close analysis>; nära <a close resemblance>, trogen <a close translation>; följdriktig <close reasoning>; uppmärksam <a close observer>close attention stor (spänd) uppmärksamhetkeep a close eye on el. keep a close watch on hålla noggrann uppsikt överon closer examination vid närmare granskningsträngt bevakad <a close prisoner>; strängt bevarad <a close secret>close arrest rumsarrest; mil. vaktarrestinte öppen för alla <close scholarship>hemlig; hemlighetsfull, förtegenkvav, kvalmig <close air>snål, knussligmycket jämn <close contest, close finish>fonet. sluten <a close vowel>
adverbtätt, nära, strax <by, to intill, bredvid; upon efter, inpå>; tätt ihop, nära tillsammans <ofta close together>close at hand strax i närheten (intill, bredvid), till hands, inom räckhåll; nära föreståendeclose on sb's heels tätt i hälarna på ngnclose on prep. inemot, uppemot <close on 100>
substantiv (jfr close)[återvänds]gränddomkyrkoplats, område kring domkyrka
1 bear [beə] (bore borne resp. born; se born o. borne)transitivt verb (se äv. under bear) a) bära, föra mest högtidl.poet. b)bildl. i en del uttr.:bear testimony to el. bear witness to vittna ombear in mind komma ihågbildl. bära <bear arms, bear a name>; äga, ha <bear some resemblance to, bear some relation to>; inneha <bear a title>bear oneself föra sig, uppträda <bear oneself with dignity>bära på, hysa <bear a grudge against sb, the love she bore him>bära [upp] <bear the weight of the roof, bear the responsibility>uthärda; tåla, tolerera, stå ut medbära <bear fruit>; frambringa; föda <bear a child>bear 5 per cent interest ge 5 % ränta
intransitivt verb (se äv. under bear)bära, hålla <this chair is not strong enough to bear your weight>tynga, trycka, stödja, vila <on, upon, against mot, >bring to bear göra gällande <bring one's influence to bear>; ta till; riktabring pressure to bear on sb sätta press på ngnbana sig fram; föra, , ta av <bear to the right>; spec. sjö. bära, segla, ligga, styra, stäva <bear west>bära [frukt]bear with sb fördra (tåla, ha tålamod med) ngn
transitivt verb och intransitivt verbmed adv., ofta med spec. översättningar:bear downtynga (trycka) ned; slå ner, tillintetgöra, besegra <bear down all resistance>, överväldigabear down on a) styra [ned] mot, närma sig [med full fart] b) störta (kasta) sig överbear outstödja; bekräftayou will bear me out that… du kan intyga att…be borne out by events a) vara (bli) sannspådd b) besannas genom händelsernas utvecklingbear uphålla uppe, upprätthålla; hålla modet uppebear up! tappa inte modet!
© NE Nationalencyklopedin AB