Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

red [red]adjektivrödas red as a beetroot el. as red as a lobster röd som en kokt kräftaa red herring vard. avledande manöver, falskt spårred tape byråkrati
[red]substrött
red-hot [ˌredˈhɒt]adjektivglödhet
red-handed [ˌredˈhændɪd]adjektivcatch sb red-handed ta ngn på bar gärning
whortleberryˈwɜ:tlˌberɪsubstblåbärred whortleberry lingon
RC [ˌɑ:ˈsi]förk. för Red Cross, Roman Catholic
riding [ˈraɪdɪŋ]substridning, ridsportLittle Red Riding Hood Rödluvan
tinge [tɪndʒ]verbfärga lättbe tinged with red skifta i rött
[tɪndʒ]substlätt skiftning, nyans, färgton
readri:d; imperf. o. perf. p.redverbläsa <in i; of, about om>, läsa upp, läsa högt <to sb för ngn>; studeraread sb’s hand läsa i ngns hand, spå ngn i handenread aloud läsa högtread out läsa uppread out aloud läsa högtläsa, studeraread law läsa juridikstå <what does it read on that sign?>, lyda, låta <it reads better now>visa <the thermometer reads 10°>
redadjektiv och perfekt participbe well read vara beläst
[ri:d]substlässtund <a quiet read>a good read i reklam etc. trevlig läsning
one [wʌn]räkneord och adjektiven, ett; enafor one thing för det förstablind in one eye blind på ena ögatnot one inte en enda enit’s all one to me det gör mig detsammaone or two ett par styckenone after the other went out den ena efter den andra gick utone at a time el. one at the time en och en, en i tagetshe is one wonderful woman! hon är verkligen en underbar kvinna!one by one en och en, en åt gången, en i tagetI for one jag för min del
[wʌn]pronomenman; (reflexivt) sig <pull after one>one’s a) ens <one’s own children> b) sin <one must always be on one’s guard> c) en, en viss <one John Smith>one another varandra <they like one another>stödjeord en <I lose a friend and you gain one>; någon, något <where is my umbrella? — you didn’t bring one>take the red box, not the black one ta den röda asken, inte den svartamy dear ones mina kärathe little ones småttingarnathis one will do den här dugerwhich one do you like? vilken tycker du om?
[wʌn]substetta <three ones>vard.you are a one! du är en rolig en!
settle [ˈsetl]verbsätta till rätta, sätta sig till rätta, slå sig nerbosätta sig, slå sig nerlägga sig <the dust settled on the furniture>kolonisera <the country was settled by the English>fastställa, bestämma <settle a date>avgöra <that settles the matter>, göra slut på <settle a quarrel>, ordna, klara uppthat settles it! a) det avgör saken! b) nu har jag fått nog!settle a conflict lösa en konfliktbetala, göra upp <can I settle my account?>om väder stabilisera siglugna <it settles the nerves>settle downa)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasslå sig nermarry and settle down gifta sig och slå sig till rob)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknaslugna sig, lägga sig <the excitement settled down>she is settling down to her new job hon börjar komma in i sitt nya arbete
[ˈsetl]verb (med adv. o. prep.)settle forbestämma sig för <she settled for the red curtains>nöja sig med <you’ll have to settle for a cheaper car>settle up göra upp <settle up differences>, betala <settle up the bill>
© NE Nationalencyklopedin AB