Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rang [ræŋ]imperf. o. perf. p. av ring
status [ˈsteɪtəs]substställning, status, rang
ranking [ˈræŋkɪŋ]substrang, rangordning, rankinglista
high-ranking [ˈhaɪˌræŋkɪŋ]adjektivhögt uppsatt, med hög rang
knight [naɪt]substmedeltida riddareknight adelsman av lägsta rangspringare, häst i schack
[naɪt]verbutnämna till knight, adla
station [ˈsteɪʃən]subststationstånd, rangmil. basnaval station flottbas
[ˈsteɪʃən]verbstationera, förlägga <station a regiment>; postera
1 rank [ræŋk]substrad, räckamil. ledthe ranks el. the rank and file a) mil. de meniga, manskapet b) gemene man, de djupa ledenclose ranks sluta leden, hålla ihoprise from the ranks arbeta sig upprang; mil. grad <military ranks>
[ræŋk]verbställa upp i ledplacera, inordna <among, with bland, jämte>; klassificera, ha rang <as, with som, av>; räknas <among, with bland>rank above ha högre rang änsport. ranka; rankas
inferior [ɪnˈfɪərɪə]adjektivlägre i t.ex. rang <to än>, underordnad <to sb ngn; to sth ngt>sämre <to än>an inferior product en undermålig produkt
[ɪnˈfɪərɪə]substunderordnad
senior [ˈsi:njə]adjektiväldre <to än>; den äldre, senior <John Smith, Senior>senior citizen pensionär, ålderspensionär, seniorhögre i rang, överordnad
[ˈsi:njə]substäldre i tjänsten, äldre medlem
grade [greɪd]substgrad; rang <social grade>amer., skol. klass, årskursspec. amer., skol. betyg, poängspec. amer., mil. rang, gradkvalitet, sort <different grades of steel>make the grade vard. lyckasamer.,se gradient
[greɪd]verbgradera, sortera; dela in i kategorier; klassificera
© NE Nationalencyklopedin AB