Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

put [pʊt] (put put el. putting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslägga, sätta, ställa2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstoppa, sticka <put sth into one’s pocket>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashälla, slå <put milk in the tea>4put sb to förorsaka ngn <put sb to expense>put oneself to göra sig, skaffa sig, dra på sig <put oneself to a lot of trouble>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasuppskatta, beräkna <at till>, värdera <at till>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasuttrycka, säga <it can be put in a few words>, framställa <put the matter clearly>; ställa, rikta <put a question to sb>7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla, satsa, sätta <put money on a horse>8sjö.put into port söka hamnput to sea löpa ut, sticka till sjöss
[pʊt] (put put el. putting)
verb (med adv. o. prep.)put acrossvard. föra fram, få fram <he has plenty to say but he can’t put it across>put asidelägga bort, lägga ifrån siglägga undan <put aside a bit of money>put awaylägga undan, lägga ifrån sigvard. avliva <my dog had to be put away>put backlägga tillbakavrida tillbaka, ställa tillbaka <put the clock back>put bylägga undan, spara <put money by>put downlägga ned, lägga ifrån sig; sätta av, släppa av <put me down at the corner>slå ned, kuva <put down a rebellion>anteckna, skriva uppput down to tillskriva, skylla på <she puts it down to the weather>put forwardlägga fram, framställa; föreslåput forward a proposal lägga fram ett förslagvrida fram, ställa fram <put the clock forward>put inlägga in, installera <put in central heating>, sticka inlägga ner <put in a lot of work>skjuta inlämna in, ge input in for ansöka om <he put in for the job>sjö. löpa in <put in to harbour>put offlägga bort (av); sätta av, släppa av <he put me off at the station>skjuta upp, vänta medvard. distrahera; stöta <his manners put me off>; få att tappa lustenput onlägga på, sätta på <put the lid on>; sätta på, ta på <put on one’s coat>öka <put on speed>put on weight gå upp i viktsätta i gångput on the clock ställa (vrida) fram klockansätta på <put on the radio>put on the light tända ljusetput on to tele. koppla tillplease put me on to… kan jag få…put outlägga ut, lägga fram; räcka fram <put out one’s hand>, räcka ut <put out one’s tongue>; hänga ut <put out flags>köra ut, kasta utput sb out of his misery göra slut på ngns lidandenput sb out of the way röja ngn ur vägensläcka <put out the fire, put out the light>göra ngn stött; störa <the interruptions put me out>put oneself out göra sig besvärsticka ut <to sea till sjöss>put togetherlägga ihop, lägga samman; sätta ihop, montera <put together a machine>put upsätta upp; slå upp, resa <put up a tent>; ställa upp <put up a team>räcka upp, sträcka upp <put up one’s hand>; slå upp, fälla upp <put up one’s umbrella>, hissa <put up a flag>höja, driva upp <put up the price>utbjuda <put up for sale>hysa, ta emot <put sb up for the night>put up at a hotel ta in på ett hotellput up with stå ut med, finna sig i, tåla, tolerera
screw [skru:]substskruvput the screws on vard. sätta press på
[skru:]verbskruvascrew down skruva igenscrew up sl. klanta till det <you’ve screwed it up>vulg. knulla
2 seal [si:l]substsigill; försegling, plomberingput the seal of one’s approval on sth sanktionera ngt
[si:l]verbsätta sigill på (under) <seal a document>seal down el. seal försegla, klistra igen, lacka igen <seal a letter>besegla <his fate is sealed>; avgöra <this sealed his fate>tillsluta, försluta; klistra igen, täta <seal up a window>seal off spärra av
pace [peɪs]subststeg mått <ten paces away>hastighet, fart, tempo, taktkeep pace with hålla jämna steg medquicken one’s pace öka fartenset the pace bestämma farten, dra vid löpningat a slow pace långsamtput sb through his paces låta ngn visa vad han går för
[peɪs]verbpace up and down a room gå av och an i ett rumpace oneself arbeta i egen takt, arbeta i sakta mak
back [bæk]substrygghave one’s back to the wall vara hårt trängdput (get) sb’s back up reta upp ngnput one’s back into sth lägga manken tillbe glad to see the back of sb (sth) vara glad att bli kvitt ngn (ngt)baksida, bakre delat the back of bakomsport. back
[bæk]adjektivpå baksidan, bak-back page sista sida av tidningtake a back seat hålla sig i bakgrunden
[bæk]adverbbakåttillbaka, åter, igen
[bæk]verbbacka <back a car>, röra sig bakåtgå (träda) tillbakaryggahålla (satsa) på <back a horse>, stödja
[bæk]verb (med adv. o. prep.)back awaygå tillbaka, backaback downretirera, backa urback outgå baklänges ut <of ur>backa ur, hoppa avback upbacka uppdata. säkerhetskopia
foot [fʊt] (pl. feet)subst1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfotmy foot! vard. nonsens!be on one’s feet a) stå, resa sig b) vara på benengo on foot gå till fotsput one’s foot down säga ifrån på skarpen, sätta ner fotenput one’s foot in it vard. trampa i klaveretrise to one’s feet resa sigrush sb off his feet bringa ngn ur fattningenby foot till fotson foot till fots, i rörelse, i gång2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfot <at the foot of the mountain>; fotända <the foot of a bed>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfot mått (= 12 inches ungefär = 30,5 cm)five foot six el. five feet six 5 fot 6 tum ungefär 167 cm
[fʊt]verbfoot the bill vard. betala räkningen, stå för kalaset
house [haʊs, pl. ˈhaʊzɪz]substhus; villa; hemit’s on the house vard. det är huset som bjuderinvite sb to one’s house bjuda hem ngnset (put) one’s house in order se om sitt husas safe as houses så säkert som aldrig detlike a house on fire vard. med rasande fartthey get on like a house on fire de kommer jättebra överensthe Houses of Parliament parlamentshuset i Londonthe House of Commons underhuset i Londonthe House of Lords överhuset i Londonthe House of Representatives representanthuset i kongressen i USAteat. salongthere was a full house det var utsålt husbring the house down ta publiken med stormfirmapublishing house förlag
[haʊz]verbhärbärgera, hysa, ta emotthe club is housed there klubben har sina lokaler därrymma, innehålla
wrong [rɒŋ]adjektivorätt <it is wrong to steal>fel <he got into the wrong train>, felaktigsorry, wrong number! förlåt, jag (ni) har kommit fel!be wrong ha fel, ta felyou’re wrong there! där tar (har) du fel!the wrong way round bakvänd, bakväntbe on the wrong side of fifty vara över femtio årget on the wrong side of sb komma på kant med ngnget out of bed on the wrong side vard. vakna på fel sidago the wrong way about it börja i fel ändathe food went down the wrong way maten fastnade i vrångstrupenwhat’s wrong with…? a) vad är det för fel med (på)…? b) vad har du emot…?
[rɒŋ]adverborätt <act wrong>, oriktigt, fel, galet <guess wrong>; vilsedo wrong handla orätt, göra felyou’ve got it all wrong du har fått alltsammans om bakfotendon’t get me wrong! missförstå mig inte!go wrong a) gå fel, gå vilse b) misslyckas, gå snett c) vard. gå sönder, paja
[rɒŋ]substorätt <right and wrong>; orättfärdighet; oförrätt, orättvisaI had done no wrong jag hade inte gjort ngt felbe in the wrong a) ha orätt, ha fel b) vara skyldigput sb in the wrong lägga skulden på ngn
[rɒŋ]verbförorätta, förfördela, kränka <she was deeply wronged>
touch [tʌtʃ]verb (se äv. touched)röra, röra vid, toucha; nudda; ta i, ta på, nå fram till; stiga till, sjunka till <the temperature touched 10°>touch bottom a) nå botten b) sjö. få bottenkänningthere’s no one to touch him det finns ingen som går upp mot honomsmaka <he never touches wine>, röra <he didn’t even touch the food>röra, göra ett djupt intryck på
[tʌtʃ]verb [tʌtʃ]substberöring, vidröring, snuddkontaktkeep touch with hålla kontakten medlose touch with tappa kontakten medbe in touch with el. keep in touch with hålla kontakt med, stå i kontakt medkeep in touch! hör av dig!get in touch with el. get into touch with få kontakt med; sätta sig i förbindelse medput in touch with sätta i förbindelse medtouch el. sense of touch känsel, beröringssinneyou can tell it’s silk by the touch det känns att det är siden när man tar på detaning, antydan, spår, stänk <a touch of irony>; släng <a touch of flu>drag, prägel, anstrykningmusik.el.t.ex. på tangentbord anslag; grepphave a light touch ha ett lätt anslag; om t.ex. piano vara lättspeladgrepp, hand, handlagwith a light touch med lätt handthe touch of a master en mästares handhe has a very sure touch han har ett mycket säkert handlaglose one’s touch tappa greppetfotb. område utanför sidlinjenbe in touch vara utanför sidlinjen, vara dödkick the ball into touch sparka bollen över sidlinjen (med adv. o. prep.)touch downflyg. ta mark, landatouch offbildl. utlösa <touch off a crisis>touch onberöra, komma in på <touch on a subject>touch upretuschera, bättra på <touch up a painting>; snygga upp; finputsa
© NE Nationalencyklopedin AB