Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

punch-up [ˈpʌn(t)ʃʌp]substantivsl. råkurr, slagsmål
1 pack [pæk]intransitivt verbpacka <you must begin packing>I have packed el. I am packed jag har packatpack upvard. a) packa ihop, lägga av <pack up for the day> b) paja, lägga av <the engine packed up>gå att packa, kunna packas a) tränga (packa) ihop sig <into i> b) samla sig [i flock], skocka sigpacka sig i väg <äv. pack off>send sb packing köra i väg ngn
transitivt verb a) packa <pack one's things>; bunta; packa (tränga, köra) ihop <pack people into a bus>, pressa (klämma) in <pack a lot of work into one day> b) packa <pack a box>, fylla, packa full a) förpacka, emballera b) konservera på burk <pack meat>vard. bära, hapack a gun bära (ha) revolverhe packs a terrific punch han har krut i näven
substantiv a) förpackning b) amer. paket, ask <a pack of cigarettes>packe, knyte, bylte; mil. [buren] packning; balband <a pack of thieves>, samling <a pack of liars>, hop, massa <a pack of lies>; packthe whole pack hela byket (packet)[kort]leka pack of cards en kortleksläpp, koppel <a pack of dogs>[forwards]kedja i rugbymed. inpackning <dry pack, wet pack>, inpackningsbadtransitivt verbmed adv. el. prep.:pack awayvard. sätta (stoppa) i sig <he can pack away a lot of food>pack inpack offskicka (sända) i väg <to till>pack sb off köra i väg ngnpack uppacka ner (in)pack up smokingvard.o.pack it up!, sl.se pack in smokingresp. pack it in!under pack
land [lænd]substantivland i mots. till hav, vattensee (find out) how the land lies sondera terrängenon land a) på [torra] land b) till landslitt.el.bildl. land, rikethe land of dreams drömmarnas land (rike)be [back] in the land of the living skämts. ha återvänt till livet igen, tillhöra de levandes antal igenägd mark, jordpl. lands [jord]egendomar; marker, ägora piece of land ett stycke mark (jord), en tomtwork on the land vara lantarbetarejord, mark <arable land, stony land>work on the land vara lantarbetare
intransitivt verblanda <the plane landed>, gå ned; ta mark, slå ned; komma nedland on one's feet komma ned på fötterna äv. bildl.landa, lägga till; landstiga, gå i land <we landed at Bombay>hamna <äv. land up, land up 40 miles from home, land in the mud>, råka in <in i>; sluta <in med, i>land up in hamna (sluta) i, råka rakt in iland up with vard. sluta med, plötsligt sitta där med
transitivt verbland a plane gå ned med (landa med) ett flygplanlandsätta, sätta i land <land passengers>, föra i land, lossa <land goods>; landa fiskfångst a) vard. fånga, få tag i, <land a husband, land a job>; ta (kamma) hem, vinna <land the prize> b) dra i land, landa <land a fish>land oneself in great trouble råka in i en mycket besvärlig situationthey were landed in a strange town ⁅without money⁆ de befann sig mitt i en främmande stad…be landed with vard. åka ˈpåvard. pricka in, ge <land a punch>
pull [pʊl]transitivt verb (se äv. pullsamt fraser med pull under bl.a. face, leg, punch, weight, wire)dra, rycka; hala; dra (rycka) i; dra ut <pull a tooth>pull sb's hair el. pull sb by the hair dra ngn i håretpull to pieces el. pull to bits rycka (plocka) sönder, slita i stycken; bildl. göra ned, kritisera sönderdra för <pull the curtains>, dra ned <pull the blind>med. sträcka <pull a muscle>vard. göra, sätta i gång med <pull a raid>he pulled a fast one [on me] vard. han lurade mig, han drog mig vid näsandon't try to pull that one on me! el. don't try to pull that [stuff] with me! vard. det köper jag inte!
intransitivt verb (se äv. pull)dra, rycka, slita <at, on i>, halaro
substantivdrag[ning], ryck[ning]; taggive a strong pull ta ett kraftigt taggive a pull at dra ett tag i[år]tag; simtag a) klunk b) drag, blosstake a pull at one's pipe dra ett bloss på pipandragningskraft äv. bildl.fördelhave a (the) pull on sb ha övertag över ngnvard. försänkningar, [goda] förbindelser, relationer <he got the job through pull>med. sträckningtransitivt verb och intransitivt verbmed adv., ofta med spec. översättningar:pull aheadkomma förethey've pulled ahead de har dragit ifrånpull apartpull awayom fordon köra ut från trottoarkantenpull backdra sig tillbaka (ur spelet)sport. förbättra [med]pull downriva [ned] <pull down a house>; dra ned; bildl. störta <pull down a government>pressa ned <pull down prices>sl. tjänapull inbromsa inpull in at stanna till i (hos)köra in <the train pulled in at the station>; svänga in <pull in to the left>dra in, dra åt; hålla in <pull in a horse>vard. håva in, ta (kamma) hempull offklara [av], greja, fixa <he'll pull it off>; lägga beslag på, lyckas få <pull off a job>köra av <pull off the road>dra (ta) av [sig]pull outdra ut (upp) <pull out a tooth>; dra (hala) fram (upp)dra [sig] tillbaka <the troops pulled out of the country>; bildl. dra sig (backa) urköra ut <the train pulled out of the station>; svänga ut <the car pulled out from the kerb>pull overköra in till trottoarkanten etc. <pull over here>, svänga (köra) över <the car pulled over to the side>pull throughklara sig, gå igenom [krisen] <the patient pulled through>pull togetherhjälpas åt, samarbetapull oneself together ta sig samman; ta sig i kragenpull upstanna <he pulled up the car, the train pulled up>dra (rycka) upp
© NE Nationalencyklopedin AB