Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 pulse [pʌls]substantivkoll. baljfrukter ärtor, bönor o.d.baljfrukt
1 pulse [pʌls]substantivpuls äv. bildl.feel sb's pulse el. take sb's pulse ta pulsen på ngn; bildl. äv. känna ngn på pulsenpulsslagvibration[er], dunk <the pulse of an engine>elektr. el. radio. puls, puls- <pulse modulation>
intransitivt verbpulsera äv. bildl.; slå; vibrera
impalpable [ɪmˈpælpəbl]adjektiv[nästan] omärklig (omärkbar) <an impalpable pulse>; ogripbar <as impalpable as a dream>
intermittent [ˌɪntəˈmɪt(ə)nt]adjektivintermittent, [ofta] avbruten; ojämn, oregelbunden <intermittent pulse>; periodisk, periodiskt återkommande, som kommer och går <intermittent pain>
rapid [ˈræpɪd]adjektivhastig <a rapid pulse>, snabb, rask <a rapid worker>; strid <a rapid stream>rapid reading kursivläsning, extensivläsningbrant <a rapid slope>
unsteady [ˌʌnˈstedɪ]adjektivostadig, osäker, vacklande <an unsteady walk>; darrigombytlig; skiftande; oberäkneligoregelbunden <unsteady habits, an unsteady pulse>, ojämn <an unsteady climate>
quicken [ˈkwɪk(ə)n]transitivt verbpåskynda <quicken one's steps>, öka <quicken one's pace, quicken the pulse>stimulera, egga, sätta i rörelse <quicken the imagination>
intransitivt verbbli hastigare, påskyndas, öka <our pace quickened, the pulse quickened>stimuleras, eggas a) om havande kvinna känna de första fosterrörelserna b) om foster börja röra sig
irregular [ɪˈregjʊlə]adjektivoregelbunden <an irregular pulse, an irregular plural>; ojämn <an irregular surface>oegentlig, inkorrekt, oriktig, reglementsvidrig <irregular conduct, irregular proceedings>; ogiltig <an irregular marriage>oordentlig <irregular behaviour>irreguljär <irregular troops>
substantivpl. irregulars irreguljära trupper, friskaror
quick [kwɪk]adjektivsnabb <a quick train>, hastig <a quick look, a quick pulse>, rask; rapp <a quick answer>; kvick, livlig <quick movements>, flink; pigg [och vaken] <a quick child>be quick [about it]! skynda (snabba) dig [på]!, raska på!be quick to vara snar till (att) <be quick to anger, be quick to do sth>, ha lätt för att <be quick to understand>a quick one vard. en snabbis; spec. en drink i all hasthäftig, hetsig <a quick temper>, lättretlig
adverbvard. fort, kvickt <come quick!>, snabbt
substantivnagelrot <bite (cut) one's nails to (ända in till) the quick>, ömt ställe spec. i sår o.d.bildl. öm punktit cuts me to the quick det skär mig i hjärtat (in i själen)hurt sb to the quick såra ngn djupt (in i själen), träffa ngns ömmaste punkt
1 low [ləʊ]adjektivlåg i olika betydelser, låglänt <low ground>; djup <a low bow baʊ>; urringad <a low dress>low pulse låg (långsam) pulsthe tide is low det är ebbringa, obetydlig <low rainfall (nederbörd)>, låg <low birth (börd)>, oansenlig; lågt stående, lägre <low forms of life>high and low hög[a] och låg[a]simpel, låg, tarvlig, vulgär <low manners, low company>, gemen, nedrig <a low trick>low comedy buskis, farsklen, svag, kraftlös <feel low and listless>knapp, mager <low diet>low in protein fattig på protein, proteinfattignästan slut <our supply is very low>
adverblågt; djupt <bow low>; lågmält, lågt, tyst <speak low>; svagt <burn low>; billigt, till lågt pris <buy low>low down on (in) the list el. low on (in) the list långt ner på listan
knapptthe battery is running low batteriet håller på att ta slut
as low as [ända] ner till <temperatures as low as…>
i förbindelse med vissa verb:
bring low a) förnedra, förödmjuka <be brought low> b) ruinera
lay low c) kasta omkull (till marken), döda; begrava d) tvinga att ligga till sängs <influenza has laid her low>
lie low e) hålla sig gömd (undan), [ligga och] trycka f) ligga lågt, förhålla sig avvaktande; kortsp. lurpassa
substantivbotten[läge] <the recent low in the stock market>, bottennoteringthis is a new low in tastelessness el. this is an all-time low in tastelessness det är bottenrekord i (absoluta botten av) smaklöshetmeteor. lågtryck, lågtrycksområde
© NE Nationalencyklopedin AB