Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

protestˈprəʊtestsubstprotest
prəˈtestverbprotestera
catcall [ˈkætkɔ:l]substbusvissling som protest
walkout [ˈwɔ:kaʊt]subststrejkuttåg i protest från t.ex. sammanträde
mild [maɪld]adjektivmild, blidsvag <a mild protest>lindrig
objection [əbˈdʒekʃən]substinvändning, protest <to, against mot>I have no objection to it det har jag ingenting emot
enter [ˈentə]verbgå in, komma in; gå (komma, stiga) in i; ; gå in vid <enter the army>it never entered my head (mind) det föll mig aldrig inanmäla sig, ställa uppenter a protest lämna in en protestenter oneself for el. enter one’s name for anmäla sig tillanteckna, notera <enter name on a list>
[ˈentə]verb (med adv. o. prep.)enter intogå in i, tränga in ige sig in i (på), inlåta sig i (på), öppna, inledagå in på (i) <enter into details>enter onslå in påenter on one’s duties tillträda tjänsteninlåta sig i (på), börja
stiff [stɪf]substdöing lik
[stɪf]adjektivstyv <stiff collar>, stel <stiff legs>stiff brush hård borstekeep a stiff upper lip bita ihop tänderna, inte förändra en minstram, stel <a stiff manner>a stiff whisky en stor (stadig) whiskyhård <stiff competition>, skarp <a stiff protest>vard. styv, dryg, jobbig <a stiff walk>, svår, besvärlig <a stiff climb, a stiff task>, seg
[stɪf]adverbbore sb stiff tråka ut ngn, tråkas ihjäl ngnfrozen stiff stelfrusen
word [wɜ:d]substordpl. words ordalag <in well chosen words>a word of advice ett rådword of honour hedersordput in a good word for sb lägga ett gott ord för ngnit’s the last word det är det allra senaste, det är sista skriket <in i fråga om>have the last word a) ha (få) sista ordet b) ha avgörandet i sin handwords fail me! jag saknar ord!have a word with sb tala ett par ord med ngnhave words vard. grälaI’d like a word with you a) jag skulle vilja tala lite med dig b) jag har ett par ord att säga digput in a word lägga ett gott ord <for för>take the words right out of sb’s mouth ta ordet ur munnen på ngnpl. words ord, text, sångtextlösenord <give the word>; paroll, mottohedersord, löftebreak one’s word inte hålla sitt ordkeep one’s word hålla vad man lovatmy word! vard. minsann!, ser man på!take my word for it! tro mig!, sanna mina ord!be as good as one’s word kunna stå vid sitt ordmeddelande, beskedthe word went round that… det ryktades att…ordergive the word to do sth ge order om att göra ngtpass the word ge order, säga 'tillsay the word säga 'till <just say the word and I’ll do it> (med prep.)at the word el. at the given word på givet kommandotake sb at his word a) ta ngn på orden b) ta ngns ord för gottbeyond words mer än ord kan uttrycka, obeskrivligtby word of mouth muntligenstand by one’s word stå vid sitt ordit’s too funny for words det är så roligt så man kan döhe is too stupid for words han är otroligt dumin other words med andra ordin so many words klart och tydligt, rent ut <he told me in so many words that…>put into words uttrycka i orda man of few words en fåordig mango back on one’s word ta tillbaka sitt ord, bryta sitt löfteplay on words lek med ord, ordlekupon my word! förvånat minsann!, ser man på!
[wɜ:d]verbuttrycka, formulera <a sharplyworded protest>, avfatta <a carefullyworded letter>
© NE Nationalencyklopedin AB