Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

protest [subst. ˈprəʊtest, verb prə(ʊ)ˈtest]substantivprotest, gensagaprotest meeting protestmöteenter (lodge, make, register) a protest inge (lägga in, avge) en protestunder protest under protest[er]
intransitivt verbprotestera, inlägga protest <against mot>protest about el. protest at beklaga sig (klaga) över, reagera mot
transitivt verbbedyra <protest one's innocence>hand.protest a bill [låta] protestera en växelvanl. amer. protestera mot
counterblast [ˈkaʊntəblɑ:st]substantivvåldsamt motangrepp, häftig protest
remonstrance [rɪˈmɒnstr(ə)ns]substantivinvändning, gensaga, protest <against mot>
catcall [ˈkætkɔ:l]substantivprotestvisslingintransitivt verbvissla [till protest]
walkout [ˈwɔ:kaʊt]substantivstrejkuttåg i protest (demonstrativ frånvaro) från sammanträde o.d.
expostulation [ɪkˌspɒstjʊˈleɪʃ(ə)n, ek-]substantiv[vänlig men bestämd] protest, förebråelse
protestation [ˌprəʊteˈsteɪʃ(ə)n]substantivbedyrande, försäkran, försäkring <of om>protest
evoke [ɪˈvəʊk, i:ˈv-]transitivt verbväcka <evoke protest>, framkalla <evoke a smile>; frammanaevoke memories väcka minnen [till liv]
indignant [ɪnˈdɪgnənt]adjektivindignerad, harmsen <an indignant protest>, kränkt, förnärmad, upprörd, uppbragt <about sth, at sth över ngt>
exclamation [ˌekskləˈmeɪʃ(ə)n]substantivutropexclamation mark el. amer. äv.exclamation point utropsteckenskrik; högljudd protest <against mot>
© NE Nationalencyklopedin AB