Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

profession [prəˈfeʃ(ə)n]substantivyrke spec. med högre utbildning, yrkesområdethe learned professions ung. de akademiska yrkenathe military profession militäryrket, den militära bananby profession till yrket (professionen)yrkeskår[högtidlig] förklaring <professions of loyalty>, försäkring, bedyrandebekännelseprofession of faith trosbekännelse
legal profession [ˌli:g(ə)lprəˈfeʃ(ə)n]substantivthe legal profession juristyrket; juristkåren, juristerna; den juridiska banan
scholastic [skəˈlæstɪk]adjektivskol- <scholastic attainments (kunskaper)>, skolmässig; lärar- <the scholastic profession>; pedagogiskscholastic year skolår, läsårskolastisk
caring [ˈkeərɪŋ]adjektivsom visar omtanke, som bryr sig om <a caring society>; vård- <a caring profession>
vocation [və(ʊ)ˈkeɪʃ(ə)n]substantivkallelse <follow one's vocation>; håg, böjelse, fallenhethave a vocation for ha fallenhet förkall; yrke, profession, sysselsättning
nursing [ˈnɜ:sɪŋ]substantivsjukvård; vårdthe nursing profession sjuksköterskeyrketgo into nursing börja [jobba] inom sjukvårdenamningnursing bottle vanl. amer. nappflaska
literary [ˈlɪt(ə)rərɪ]adjektivlitterär, boklig; vitter, vitterhets-; litteratur- <literary history>; författar- <the literary profession>literary career karriär som författare
ornament [subst. ˈɔ:nəmənt, verb ˈɔ:nəment]substantivornament; prydnad, utsmyckningshe was an ornament to his profession skämts. hon var en prydnad för sitt yrkeprydnadsföremål, prydnadssak
transitivt verbornamentera, dekorera; smycka, pryda
teaching [ˈti:tʃɪŋ]substantivundervisninggo into teaching ägna sig åt (slå sig på) lärarbananvanl. pl. teachings lära, läror <the teachings of the Church>
adjektivundervisnings- <a teaching hospital>; lärar- <the teaching profession>
pursue [pəˈsju:]transitivt verbförfölja, ansätta, jaga <pursue a thief, pursue a bear>; bildl. [för]följa <bad luck pursued him>jaga efter <pursue pleasure>, sträva efter, söka nå <pursue one's object>följa, gå efter <pursue a method>, driva, föra <pursue a policy> a) fullfölja <pursue a plan>; fortsätta <pursue a journey>, gå vidare med <pursue an inquiry, pursue a subject> b) ägna sig åt, utöva <pursue a profession>
© NE Nationalencyklopedin AB