Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 process [prəˈses]intransitivt verbvard. gå i procession
1 process [ˈprəʊses, amer. vanl. ˈprɒs-]substantivgång, fortgång, förloppin the process samtidigt, på samma gångbe in process pågå, försiggå, vara i gångin process of construction under byggnad (uppförande)I was in the process of washing ⁅my car when…⁆ jag höll just på med att tvätta…process <chemical processes>; ofta tekn. äv. metod <the Bessemer process>; procedur, förfaringssätt, förfarandemanufacturing process tillverkningsmetod, framställningssätt
transitivt verbtekn. o.d. behandla äv. data.; preparera, bereda <process leather>processed cheese smältostprocessed milk mejeribehandlad mjölkreproducera på fotomekanisk väg; framkalla <process a film>[rutin]behandla <his application was quickly processed>
peace process [ˈpi:sˌprəʊses]substantivfredsprocess
litigation [ˌlɪtɪˈgeɪʃ(ə)n]substantivrättstvist, process
lawsuit [ˈlɔ:su:t, -sju:t]substantivprocess, rättegång; målfile a lawsuit against öppna process mot
critical path analysis [ˈkrɪtɪk(ə)lˌpɑ:θəˈnæləsɪs]substantivkritisk linjeanalys planeringmetod för kritiska moment d.v.s. de mest tids- och kostnadskrävande delarna i en process
vital [ˈvaɪtl]adjektivmycket viktig, absolut nödvändig, livsviktig, avgörande <secrecy is vital to (för) the success of the scheme>, vital, centrallivs- <the vital process>; livsnödvändig, livsviktig, vital <vital organs>; livskraftigvital force livskraft
sue [sju:, su:]transitivt verbjur. stämma, åtala <äv. sue at law>; lagsöka <sue sb for debt (gäld)>sue sb for damages begära skadestånd av ngnbe <sue the enemy for (om) peace>
intransitivt verbjur. inleda process, processa <for om, angående, för att få (vinna)>; väcka åtal <threaten to sue>sue for damages begära skadestånd, väcka skadeståndstalansue for a divorce begära skilsmässasue for be om <sue for peace>
entangle [ɪnˈtæŋgl, en-]transitivt verbtrassla (snärja) in <the cow entangled its horns in the branches>be (get) entangled äv. trassla (snärja, sno) in sigtrassla ihopbe (get) entangled äv. trassla [ihop] sig, sno sig <threads are easily entangled>trassla till <the kitten entangled the ball of wool>snärjaget entangled in bli invecklad (indragen) i <he got entangled in a lawsuit (process)>entangle oneself trassla in sig i motsägelser o.d.
law [lɔ:]substantivlag; regellaw and justice lag och rättlaw and order lag och ordning (rätt), [den] allmänna ordningenthe laws of cricket kricketreglernathe law of gravitation tyngdlagen, gravitationslagenthe law of the land landets lag[ar], lagenlaw of nature naturlagthe law of self-preservation självbevarelsedriftenthe [long] arm of the law lagens [långa] armmake laws stifta lagarbe a law unto oneself gå sina egna vägar, skriva sina egna lagartake the law into one's own hands ta lagen i egna händerbeyond the law utom räckhåll för lagengo beyond the law bryta mot (överträda) lagenby law el. according to law enligt lag[en]; i lagprotected by law lagligen skyddadin law enligt lagen, rättsenligt, i laga form, laggill; juridisktsamling rättsregler: rätt; jfr äv. civil law, commercial law, Roman law; lagjuridik, rättsvetenskap, lagfarenhetcourt of law domstol, rättdoctor of law[s] juris doktorthe faculty of law juridiska fakultetenread law el. study law läsa (studera) juridikthe law a) juristyrket b) vard. polisenenter the law el. go in for the law slå in på juristbanan, läsa juridik, bli juristhave the law on sb vard. anmäla ngn för polisenprocessgo to law about sth börja process om ngt, dra ngt inför rätta
© NE Nationalencyklopedin AB