Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 prizepraɪzverbprize up el. prize open bända upp
1 prizepraɪzsubstpris; premielotterivinstthe first prize högsta vinsten
praɪzverbvärdera högt
prize-giving [ˈpraɪzˌgɪvɪŋ]substprisutdelning
prize money [ˈpraɪzˌmʌnɪ]substprissumma
booby prize [ˈbu:bɪpraɪz]substjumbopris
distribution [ˌdɪstrɪˈbju:ʃən]substutdelning <prize distribution>, distributionfördelning
waltz [wɔ:ls]substdans el. melodi vals
[wɔ:ls]verbdansa vals, valsavard. dansa <she waltzed into the room>he waltzed off with the first prize han tog lätt hem första priset
carry [ˈkærɪ]verbbära, bära på, ha med (på) sig <he carried a gun>; medförafrakta, transporteraföra, driva; bära t.ex. ljudha plats för, rymmabe carried om t.ex. motion gå igenom, bli antagenhålla, föra kropp, huvudskriva om, ta uppthe papers carried a picture of… tidningarna hade en bild av…
[ˈkærɪ]verb (med adv. o. prep.)carry awaybära bort, föra bortbe carried away by ryckas med avcarry backföra tillbakacarry forwardbokföringsterm transporteracarried forward transport till ngtcarry offbära bort, föra borthemföra, vinna <carry off a prize>carry it off sköta sig bra, klara sig bracarry onföra <carry on a conversation>; bedriva, utövafortsätta, gå vidarevard. bära sig åt, bråka <she is always carrying on>carry oututföra, genomföra, fullföljacarry overbära (föra, ta) överhand. överföra; bokföringsterm transporteraamount carried over el. carried over transportcarry throughgenomföradriva igenom
land [lænd]substland i motsats till hav, vattensee how the land lies sondera terrängenlitt. land, rikemark, jord
[lænd]verblanda, landstiga, gå i land <we landed at Bombay>landsättaland an aeroplane landa med ett flygplanland a fish landa en fiskland a job få tag i ett arbeteland a prize vinna ett prisland up el. land hamna <land in the mud>, råka in <in i>; sluta <in med, i>land oneself in great trouble råka in i en mycket besvärlig situationbe landed with a boring new job få en tråkig ny arbetsuppgift på halsenvard. pricka in, ge <land a punch>; om slag träffa, gå in
walk [wɔ:k]verb, promenerawalk on all fours gå på alla fyragå på (i), gå fram och tillbaka på (i)walk it vard. gå till fotswalk the streets a) promenera på gatorna, gå på gatorna b) om prostituerad gå på gatanom t.ex. spöken gå igen, spökavard. följa, gå medwalk sb home följa ngn hem
[wɔ:k]verb [wɔ:k]substpromenad, fotvandringit is only ten minutes’ walk det tar bara tio minuter att gågo out for a walk el. go for a walk el. take a walk gå ut och gå, gå ut och promeneratake the dog for a walk el. take the dog out for a walk gå ut med hunden, rasta hundensport. gångtävling20 km walk 20 km gångI know him by his walk jag känner igen honom på hans sätt att gåpromenadtaktat a walk i skritt; gåendepromenadväg, gångväg, alléwalk of life samhällsgrupp, samhällsklass <people from every walk of life> (med adv. o. prep.)walk aboutgå omkring i (på), promenera omkring i (på)walk awaygå sin väg, avlägsna sigwalk away with vard. knycka stjäla <walk away with the silver>, vinna <he walked away with the first prize>walk ingå in, stiga in, stiga påwalk intogå in i, gå ner iwalk offgå sin vägwalk ongå 'på, gå vidarewalk outgå ut, gå ut och gågå i strejkwalk out on vard. gå ifrån, lämna i sticket, lämna <they walked out on the meeting, he has walked out on her>walk upgå upp (uppför), stiga upp (uppför)gå fram, stiga fram <to till>
© NE Nationalencyklopedin AB