Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pressure [ˈpreʃə]substtryck <blood pressure>, tryckning <pressure of the hand>; press <work under pressure>high pressure högtryckput pressure on sb el. bring pressure to bear on sb utöva påtryckningar på ngn
pressure cabin [ˈpreʃəˌkæbɪn]substtryckkabin
pressure group [ˈpreʃəgru:p]substpåtryckningsgrupp
blood pressure [ˈblʌdˌpreʃə]substblodtryck
pressure-cooker [ˈpreʃəˌkʊkə]substtryckkokare
pressure gaugeˈpreʃəgeɪdʒsubstmanometer, tryckmätare
atmospheric [ˌætməˈsferɪk]adjektivatmosfäriskatmospheric pressure lufttryck
troughtrɒfsubsttråg, hometeor.trough of low pressure lågtryck, lågtrycksområde
tyre [ˈtaɪə]substdäck, ring till t.ex. bil, cykeltyre pressure ringtryck
ridge [rɪdʒ]substrygg, kam; upphöjd randridge of high pressure meteor. högtrycksrygg
© NE Nationalencyklopedin AB