Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

prep school [ˈprepsku:l]substse preparatory
leave [li:v] (left left)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslämna, lämna kvar, glömmaleave alone låta vara, låta bli, lämna i fredbe left a) lämnas kvar b) finnas kvar, bli kvarleave go vard. släppa tagetit leaves nothing to be desired det lämnar ingenting övrigt att önska2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasefterlämnahe leaves a wife and two sons han efterlämnar hustru och två söner3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastestamentera, efterlämna4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslämna, gå ifrån, resa ifrån; överge5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasavresa, avgå, ge sig i väg <for till>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassluta, flyttaleave school sluta skolan7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslämna, överlämna, överlåta <to åt>leave to chance lämna åt slumpenI’ll leave it to you to… jag överlåter åt dig att…
[li:v] (left left)
verb (med adv. o. prep.)leave aboutlåta ligga frammeleave asidelämna åsido, bortse ifrånleave behindlämna, lämna kvar, lämna efter sig, efterlämnaglömma kvarleave offsluta med, avbryta, upphöra medwe left off at page 10 vi slutade på sidan 10leave oututelämna, förbigåfeel left out of things känna sig utanförlåta ligga framme
[li:v]substlov, tillåtelse, tillståndbe on leave of absence el. be on leave a) spec. mil. ha permission b) vara tjänstledigabsent without leave frånvarande utan giltigt förfallavsked, farvältake one’s leave säga adjö, ta farvältake leave of one’s senses bli galen
be [bi:, obetonat ] (was been)huvudverb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvara; bli <the answer was no>2there is el. there are det är, det finns3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknas <we were at school together>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasligga <it is on the table>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassitta <he is in prison>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå <the verb is in the singular>7he is dead, isn’t he? han är död, eller hur?he is wrong han har felhow are you? hur mår du?how much is it? vad kostar den?now you are for it! det ska du få för!
[bi:, obetonat ] (was been)
hjälpverbbe (+ perf. p.) (passivbildande) blivarahe was saved han räddades, han blev räddadwhen were you born? när är du född?be (+ ing-form): they are building a house de håller på och bygger ett husthe house is being built huset håller på att byggashe is leaving tomorrow han reser i morgonbe + to (inf.): am (are, is) to ska <when am I to come back?>was (were) to skulle <he was never to come back again, if I were to tell you…>verb (med adv. o. prep.)be abouthandla om <what is it about?>he was about to go han skulle just gåbe forförorda, vara förnow you are for it! det kommer du att få för!be offge sig iväg (av) <I must be off>
[bi:, obetonat ] (was been)
break [breɪk] (broke broken)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta, bryta av, knäcka2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasha sönder, gå sönder3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbrytas, brytas sönder, brista, gå av <the rope broke>his voice is breaking han är i målbrottetbreak open bryta upp4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskrossa <break sb’s heart>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta mot <break the law>6break the ice mellan personer etc. bryta isenbreak the news to sb meddela ngn nyheten7dawn is breaking det gryr8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta fram, ljuda <a cry broke from her lips>break into laughter brista ut i skrattbreak into a house bryta sig in i ett hus
[breɪk] (broke broken)
verb (med adv. o. prep.)break awayslita sig loss; göra sig fribreak downbryta ner; slå in en dörrdela upp, lösa uppbryta samman; få ett sammanbrottgå sönder, strejkabreak inbryta sig inrida in <break in a horse>, köra inröka in <break in a pipe>break offavbrytabreak outbryta utbreak out into a sweat råka i svettningbreak upbryta (slå) sönderupplösa, upplösas <their marriage broke up>, skingra <the police broke up the crowd>sluta <school breaks up today>
[breɪk]substbrytande, brytning; brottbreak of serve servegenombrottspricka, avbrott; paus, rastat break of day vid dagens inbrottvard.a bad break otura lucky break turvard. chans <give him a break>give me a break! lägg av!
go [gəʊ] (went gone; he/she/it goes; se äv. going o. gone)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfara, resa, åka, köra; ge sig avlook where you are going! se dig för!go fishing gå och fiska2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom tid to go kvar <only five minutes to go>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasutfalla, <how did the voting go?>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbli <go bad, go blind>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasha sin plats, bruka vara; få plats <they will go in the bag>where do the cups go? var ska jag ställa kopparna?6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasljuda, lyda <how does the text go?>the bell went klockan ringdehow does the tune go? hur låter (går) melodin?the story goes that… det berättas (sägs) att…7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasräcka, förslå <this sum won’t go far>8here we go! a) nu börjar vi!, nu sätter vi i gång! b) nu börjas det!9go to tjäna till attit goes to show that… det bevisar att…the qualities that go to make a teacher de egenskaper som är nödvändiga för en lärare
[gəʊ] (went gone; he/she/it goes)
verb (med adv. o. prep.)go aboutgå omkring, fara omkringta itu med <they went about their work>go againststrida emot, vara emot, bjuda ngn emotgo aheadsätta i gång, börja; fortsättagå framåtta ledningen spec. sport.go alonggå vidare, fara vidare, fortsättago along with a) följa med b) hålla med <I can’t go along with you on that>go atrusa på, gå lös pågo backgå tillbaka, fara tillbaka, återvändabryta <go back on one’s word>, svikago beyondgå utöver, överskridago bygå (fara) förbitwo years went by två år gickgo by air flygago by car åka bilgå efter, rätta sig efter <nothing to go by>go by the name of… gå under namnet…go downgå ner; falla, sjunkaminska <go down in weight>, försämrassträcka sig fram till en tidpunktgo down in history gå till historienslå an, gå in, gå hem <with hos>sport. bli nerflyttad, förlora <the team went down two nil>go forgo for a walk ta en promenadgo for a swim gå och badagå efter, hämtagå lös på, ge sig pågälla <that goes for you too!>go ingå in; gå 'igo in for gå in för, satsa på, ägna sig åt <go in for farming>, slå sig på <go in for golf>; gå upp i <go in for an examination>go intogå in i; gå med i, delta ige sig in på, ägna sig åt <she went into journalism>gå in på <go into details>, ge sig in på, undersökago offge sig i vägom skott el. eldvapen gå av, brinna av, smälla, utlösas <the alarm went off>bli skämd; bli sämrego off to sleep falla i sömngo ongå (fara) vidare, fortsättago on about tjata omgo on to gå över tillpågå, hålla påförsiggå, stå 'på <what’s going on here?>; vara i gångtändas <the lights went on>'gå efter <the only thing we have to go on>göra, ge sig ut på <go on a journey>go outgå (fara) utslockna <my pipe has gone out>go all out göra sitt yttersta, ta ut sig heltgo out of gå ur, komma ur <go out of use>go out with vard. sällskapa medgo overgå överstjälpa, vältaslå an, göra succé <the speech went over well>gå igenom, granska, se övergo roundgå runt, gå omkring, fara runt (omkring)räckathere isn’t enough to go round det finns inte så att det räcker till allago round to gå över till, hälsa pågo throughgå igenomgöra av med, göra slut på <she went through all her money>go through with genomföra, fullföljago togå i <go to school, go to church>; gå på <go to the theatre>; gå till <go to bed>ta på sig <go to a great deal of trouble>go undergå undergo under the name of… gå under namnet…, vara känd under namnet…go upgå upp, stiga; resa <go up to town>tändas, komma på <the lights went up>gå (fara) uppförgo withgå (fara) med, följa medhöra till; höra ihop medpassa till, gå tillgo withoutbli utan, vara utanit goes without saying det säger sig självt
[gəʊ]substvard.be on the go vara i farten, vara i gångfart, ruter <there’s no go in him> (pl. goes)have a go at it göra ett försökit’s your go det är din turat one go på en gång
© NE Nationalencyklopedin AB