Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pregnancy [ˈpregnənsɪ]substantivgraviditet, havandeskap; hos djur dräktighet
phantom pregnancy [ˌfæntəmˈpregnənsɪ]substantivmed. skengraviditet
false pregnancy [ˌfɔ:lsˈpregnənsɪ, ˌfɒls-]substantivamer., med. skengraviditet
ectopic pregnancy [ekˌtɒpɪkˈpregnənsɪ]substantivmed. utomkvedshavandeskap, ektopisk graviditet
termination [ˌtɜ:mɪˈneɪʃ(ə)n]substantivslut, avslutning; utgång; upphörande; avbrytandetermination of pregnancy abortuppsägning <termination of an agreement>
terminate [ˈtɜ:mɪneɪt]transitivt verbavsluta, få att upphöra, göra (få) slut på, avbryta <terminate a pregnancy>; säga upp <terminate an agreement>avsluta, bilda avslutning på
intransitivt verbsluta <the word terminates in (på) a vowel>, ändas; upphöra, löpa utha som slutstation <the train terminates in M.>
© NE Nationalencyklopedin AB