Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

power station [ˈpaʊəˌsteɪʃ(ə)n]substantivelverkkraftanläggning, kraftstation, kraftverk
hydroelectric [ˌhaɪdrə(ʊ)ɪˈlektrɪk]adjektivhydroelektriskhydroelectric power vattenkrafthydroelectric power station vattenkraftverk
nuclear power plant [ˌnju:klɪəˈpaʊəplɑ:nt] och nuclear power station [ˌnju:klɪəˈpaʊəˌsteɪʃ(ə)n]substantivkärnkraftverk
decommission [ˌdi:kəˈmɪʃ(ə)n]transitivt verbstänga <decommission a nuclear power station>; nedmonteralämna in, lämna ifrån sig <decommission arms>
generate [ˈdʒenəreɪt]transitivt verbgenerera, alstra, frambringa, framställa, utveckla <generate electricity (gas, heat, power)>, framkallagenerating station kraftstation
naval [ˈneɪv(ə)l]adjektivsjömilitär; sjö- <naval battle, naval hero, naval power>, marin-, flott-, örlogs- <naval base, naval station>; skepps-, fartygs- <naval gun>naval forces sjöstridskrafternaval officer sjöofficer
© NE Nationalencyklopedin AB