Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

view [vju:]substsyn; siktblock the view skymma siktentake a long view of the matter ha ett långsiktigt perspektiv på sakenutsikt, vysynpunkt <on, of >, uppfattning, åsikt <on, of om>, syn <on, of >point of view synpunkt, synvinkel, ståndpunktin view i siktein my view a) i min åsyn b) enligt min uppfattningin view of a) inom synhåll för b) i betraktande av, med hänsyn till <in view of the financial situation>in full view of fullt synlig för, mitt framförcome into view komma inom synhållbe on view vara till beskådande, vara utställdout of view utom synhåll, ur siktewith a view to sth med ngt i siktewith a view to doing sth i avsikt (syfte) att göra ngt
[vju:]verbbetrakta, se på, se <view the matter in the right light>view TV se på tv
point [pɔɪnt]substpunkt, prickthe fine (finer) points of the game spelets finesserpoint of contact beröringspunktup to a point till en viss gradwhen it came to the point när det kom till kritanI was on the point of leaving jag skulle just gågrad, punktdecimal point decimalkommaone point five (1.5, 1·5) ett komma fem (1,5)boiling point kokpunktstreck på kompasspoäng i sport m.m.huvudsak, poäng <the point of the story>point of view åsiktthe point is that… saken är den att…the point was to huvudsaken var attthat’s not the point det är inte det saken gällershe’s got a point there det ligger ngt i vad hon sägermake a point of vara noga med, hålla styvt påit’s quite beside the point det har inte alls med saken att görabe to the point vara sakligcome to the point el. get to the point komma till sakenmening, nyttathere’s no point in doing that det är ingen mening med att göra detis there any point in it? är det någon idé?vägguttag
[pɔɪnt]verbpeka med, rikta, sikta med <at, towards mot, >point out a) peka ut, peka på b) påpeka, framhållapeka <at mot; towards i riktning mot>point to peka på, tyda på
bring [brɪŋ] (brought brought)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskomma med, ha (ta) med sig2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashämta3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasframbringa, framkalla4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmedföra5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasförmå, bringa, <to till att>I couldn’t bring myself to do it jag kunde inte förmå mig att göra det
[brɪŋ] (brought brought)
verb (med adv. o. prep.)bring aboutfå till stånd, åstadkomma, framkalla <bring about a crisis>bring backta (ha) med sig tillbakaväcka till liv <bring back memories>bring införa in, bära in, ta inbring outge ut <bring out a new book>bring roundfå att kvickna tillta medbring sb round to one’s point of view omvända ngn till sin åsiktbring upuppfostra, föda uppta (dra) upp <bring up a question>, föra på tal
© NE Nationalencyklopedin AB