Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pleased [pli:zd]adjektivnöjd, belåten, tillfreds, tillfredsställd <with med>, glad <at, about över, åt>pleased to meet you! [det var] roligt (trevligt) att träffas!; angenämt!; goddag!tilltalad, road <with av>
whither [ˈwɪðə]litt.interrogativt adverbvarthän, vartrelativt adverbdit; vart [än] <they might go whither they pleased>
Punch [pʌn(t)ʃ]teat., motsv. KasperPunch and Judy [show] motsv. kasperteaterbe as pleased as Punch vard. vara helbelåten (stormförtjust)be as proud as Punch vard. vara jättestolt
most [məʊst] (superl. till much el. many, se äv. dessa ord)adjektiv och pronomenmest, flest <I have many books but she has most>, den (det) mesta, de flesta; se för övrigt ex.the most det mesta <that's the most I can do>most children de flesta barnfor the most part mest, till största delen; mestadels, för det mestamost of my time det mesta av min (min mesta) tid, största delen av min tidmost of us de flesta av ossmake the most of dra största möjliga fördel av, göra det mesta möjliga av, utnyttja (njuta av) på bästa sätt, ta väl vara påat [the] most högst, på sin höjd; i bästa fallat the very most allra högst, på sin höjd; i allra bästa fall
adverbmest <what pleased me most el. what most pleased me>the one she values [the] most den som hon värderar högst (mest)most of all allra mest (helst), mest (helst) av allt; jfr mostsuperlativbildande mest; -[a]st, -[a]stethe most beautiful of all den allra vackrastemost easily lättastmost famous ryktbarast, mest berömd⁅when you are⁆ most prepared …[som] mest förbereddhögst, i högsta grad, ytterst, särdeles, synnerligen <most interesting, a most wonderful story>most certainly [ja] absolut, alldeles säkert, helt visstmost probably el. most likely högst sannolikt
please [pli:z]interjektioncoffee, please! kaffe, tackplease daddy! snälla pappa![yes] please a) ja tack b) ja, varsågodcome in, please! var så god och stig (kom) in!please do! javisst!, varsågod!, gör det [för all del]!please give it to me var snäll (vänlig) och ge mig den
intransitivt verbbehagaas you please som du vill (behagar)take as many as you please ta så många du villcool as you please vard. hur lugn som helstif you please a) om du vill, var så god; som svar på fråga med erbjudande ja tack, ja jag tackar b) om du tillåter c) om jag får be d) iron. kan du tänka dig! <he wanted me to work more for lower pay, if you please!>behaga <a desire to please>
transitivt verb (se äv. pleased); behaga, tilltala, roa; glädja, göra glad <I'll do it to please my mother>do it just to please me! gör det för min skull!hard to please svår att göra till lagsplease oneself finna nöje <in, with i>; göra som det passar en [själv]please yourself! [gör] som du vill!, gör som du har lust!
meet [mi:t] (met met)transitivt verbmöta; träffa, råka, sammanträffa med; lära känna; om flod flyta samman (förena sig) medmeet Mr Smith! får jag föreställa herr Smith?there's more in this than meets the eye det ligger något bakom det här, det är en hund begraven härmöta i strid, bekämpa; bemöta <meet criticism>, besvarameet a challenge anta en utmaningmeet a difficulty övervinna en svårighetmotsvara <meet expectations>; tillfredsställa, , uppfylla, tillmötesgå <meet demands>; infria <meet obligations>; bestrida <meet costs>; täcka <meet a deficiency>the supply meets the demand tillgången motsvarar efterfrågan
(met met)intransitivt verbmötas, ses; träffas, råkas, sammanträffa; om floder flyta sammanmeet again ses igen, återsesParliament meets tomorrow parlamentet samlas i morgonmake both ends meet få det att gå ihop ekonomisktpleased to meet you! el. amer. nice meeting you! [det var] roligt (trevligt) att träffas!; goddag!
(met met)transitivt verbsubstantivjakt. möte; mötesplats; jaktsällskapsport.se meetingmed prep. el. adv.:meet up withträffa, råkameet withträffa [på], stöta på; uppleva <meet with an adventure>; komma över, hitta; möta, röna; amer. träffameet with an accident råka ut för en olyckshändelsemeet with approval vinna gillande (bifall)meet with difficulties stöta på svårighetermeet with a loss lida en förlustmeet with a refusal få avslag, få nej
only [ˈəʊnlɪ]adjektivenda <this is my only coat, her only brother>she was an only child hon var enda barnetmy one and only chance min [absolut] enda chansenda rätta; enda verkligahe's the only man for the position han är den ende rätte för posten
adverbbara, endastonly once bara en gångonly too a) bara alltför <I know that only too well> b) väldigt <we are only too pleased to come>only think! tänk [dig] bara!if only because om inte för annat så bara för attif only to om inte för annat så bara för att <if only to spite him>not only…but also inte bara…utan även (också)when he was only five he could play the piano redan vid fem års ålder kunde han spela piano a) först, inte förrän <I don't know him very well, I saw (träffade) him only yesterday> b) senast, så sent som <he can't be dead, I saw (såg) him only yesterday>only now först, nu, inte förrän nuonly then först då, inte förrän dåonly when först när, först sedan <it was only when I had seen it that…>only just just nu, alldeles nyss, precis <I have only just received it>we only just caught the train vi hann nätt och jämnt med tåget
konjunktionmen, det är bara det att⁅I would lend you the book with pleasure,⁆ only I don't know where it is …[men] jag vet bara inte var den äronly that utom [det] att; om…inte⁅he is remarkably like his brother,⁆ only he is a little taller …förutom att han är litet längre
that [ðæt, obeton. ðət] (pl. those)demonstrativt pronomen a) sg. den där, det där; denne <that so-called general>, denna, detta; den, det <that happened a long time ago>; de där <where's that five pounds?>; <that is not the case> b)those pl. de där, dessa; de; detta, det, det där <those are my colleagues>spec. översättningar:that is el. that is to say det vill säga, dvs., alltså; rättare sagtand that'sthat! och därmed jämnt (basta)!; och hör sen!; så var det med den saken!⁅carry this for me⁆ that's a dear (a good boy, a good girl) vard. …så är du snällhe is not so stupid as all that så dum är han intewhat of that? än sen då?at that time el. in those days dåförtiden, på den tiden
(pl. those)determinativt pronomen a) sg. den, det <this bread is better than that [which] we get in town> b)those (pl.) de <those who agree are in the majority>, dem <throw away all those [which are] unfit for use>⁅the speed of light is greater⁆ than that of sound …än ljudetsmy car and that of my friend['s] min [bil] och min väns bil⁅he has one merit,⁆ that of being honest …[den] att vara ärlignågot visst (speciellt) <there was that about her which pleased me>så mycket, så storhe has that confidence in her that… äv. han litar så [mycket] på henne att…
(pl. that)relavtivt pronomensom <the only thing (person) that I can see>, vilken, vilket, vilkaall that I heard allt [vad] (allt det, allt som) jag hördevard. som…i, som…med etc., ibl. som <he will not see things in the light that I see them>såvitt, vad <he has never been here that I know of>
konjunktion a) att <she said that she would come> b) litt. för att <she did it that he might be saved>; så att <bring it nearer that I may see it better> c)but (not m.fl.) that, se under but, notm.fl. a) som <it was there that I first saw him> b) när, <now that I think of it he was there>eftersom <what have I done that he should insult me?>omI don't know that I do jag vet inte om jag gör dethögtidl., i utrop att <that it should come to this (gå så långt)!>; om [bara] <oh, that she were here!>
adverbvard. så [pass] <that far, that high, that much>he's not [all] that good a) så bra är han inte b) han är inte så värst bra
© NE Nationalencyklopedin AB