Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pile-up [ˈpaɪlʌp]substantivtrafik. seriekrock
1 pile [paɪl]substantivhög, stapel, trave <a pile of books (wood)>; massa <a pile of work>vard.a pile en massa pengarmake a pile el. make one's pile tjäna stora pengarbålfuneral pile likbålelektr. element <galvanic pile>, batterifys. reaktoratomic pile atomreaktor, kärnreaktor
transitivt verb <ofta pile up>   stapla [upp], trava [upp], lägga upp [i en hög], hopa, samla; lassa på, lasta <pile a cart>pile it on vard. bre (spä) på, överdrivapile on the agony vard. bre på; frossa i skakande detaljer
intransitivt verbhopas, samla (hopa) sig, torna upp sig <äv. pile up>välla <people piled in>, pressa sigpile into a train tränga sig på ett [överfullt] tåg
multiple [ˈmʌltɪpl]adjektivmångahanda, av många slag, mångsidig <multiple interests>; mångfaldig, åtskillig <multiple bruises>; flerdubbel <multiple system>multiple fracture multipelfraktura multiple pile-up en seriekrock med många bilar inblandade
substantivmatem. mångfald, multipellowest common multiple el. least common multiple (förk.LCM) minsta gemensamma dividendfilial[affär] i butikskedja, kedjebutik <äv.multiple shop (store)>
1 rock [rɒk]substantivklippa äv. bildl., skäras firm as [a] rock el. rock solid klippfast, bergfast; pålitlig [som en klippa]⁅whisky⁆ on the rocks …med is[bitar]be on the rocks vard. vara pank (barskrapad), stå på bar backe⁅their marriage⁆ went on the rocks …havererade (gick i kras) a) stenblock, klippblock, stor sten b) amer. sten i allm. <throw rocks>berg, berggrund <a house built upon rock>, hälleberg; berghällbergartung. polkagris[stång], mandelstångpeppermint rock ung. polkagrissl. ädelsten; spec. diamantsl.,pl. rocks kulor, stålarpile up the rocks tjäna [grova] pengarvulg.,pl. rocks ballar testiklarget one's rocks off få sig ett skjut
drive [draɪv] (drove driven)transitivt verbköra; skjutsadrive one's own car ha bildriva <the machine is driven by steam>drive el. drive on driva på, driva framdrive logs vanl. amer. flotta timmerfösa, driva <drive cattle>; tränga, tvinga <drive sb into a corner>; söka igenom <drive the woods for (efter) game>driva på, mana på; pressa <be hard driven>, tröttköraförmå, tvinga <to el. into till; to do att göra>drive sb out of his senses el. drive sb mad el. drive sb crazy göra ngn galen; driva ngn till förtvivlansport. slå <drive a ball>slå (driva, köra) in <drive a nail into (i) the wall>; driva ner <drive a pile>[be]driva, föra; genomföradrive a good bargain göra en god affär
(drove driven)intransitivt verbköra, åka, faradrive up el. drive up to the door köra fram om bil, chaufför m.m.drive on! kör på (undan)!driva[s] [fram]; trycka (pressa) ˈpådrive ashore driva i landsport. slå <he drove long>; golf. äv. slå en drivedrive at sikta efter (på, till); syfta på, menawhat are you driving at? vad menar du?, vart vill du komma?drive away at vard. knoga på med, fortsätta [med]
substantivåktur, färd; bilresa; körninggo for a drive el. take a drive ta (ge sig ut på) en åkturkörväg; privat uppfartsväg, infartofta i gatunamn <Crescent Drive>tekn. drift <four-wheel drive>; bil. styrningleft-hand drive vänsterstyrningsport. drive slagenergi <plenty of drive>, kraft, initiativ, fart, klämkampanj, satsning, drive; kraftig attack, offensivkortsp.whist drive whistturneringpsykol. driftjakt. drev
© NE Nationalencyklopedin AB