Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

persistent [pəˈsɪst(ə)nt]adjektivihärdig, uthållig; ståndaktig, envis, orubblig; efterhängsenpersistent vegetative state permanent vegetativt tillstånd
nothing [ˈnʌθɪŋ]självst indef proningenting, inte något, inte någonting, ingetnothing but el. nothing else than el. nothing else but ingenting annat än, bara, endasthe did nothing but complain han gjorde inget annat än klagadenothing doing, se under donothing less, se under lessnothing like, se under likenothing much inte särskilt mycket, just inte mycketit resembles nothing so much as… det liknar mest av allt…five foot nothing jämnt fem fothe is nothing if not persistent om det är något han är, så är det envisthere is nothing for it but to + inf. det är inget annat att göra än att…, det är bara att…
for nothing a) gratis <he did it for nothing>, för ingenting b) utan orsak <they quarrelled for nothing> c) förgäves <they had suffered for nothing>, till ingen nyttanot for nothing inte för inte
there is nothing in it a) det ligger ingenting ingen sanning i det b) det har ingen betydelse c) det är ingen konst
make nothing of a) ta [ganska] lätt på, bagatellisera b) inte få ut något av, inte utnyttja <make nothing of one's opportunities>I can make nothing of it jag får inte ut något av det, jag förstår mig inte på detto say nothing of för att [nu] inte tala om; se äv. fraser under say
his collection has nothing on mine hans samling är ingenting (går inte upp) mot min
it's nothing to me det gör mig ingenting, det har ingenting med mig att görait's nothing to what I have seen det är ingenting mot vad jag har settthere's nothing to it a) det är (var) ingen konst b) det ligger ingenting ingen sanning i dethave nothing to do with inte ha något att göra medit has nothing to do with you det har ingenting med dig att göracome to nothing, se under come
with nothing on utan någonting på sig
adverbinte alls, ingalundanothing near el. nothing like inte tillnärmelsevis, inte på långt när
© NE Nationalencyklopedin AB