Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

per se [pɜ:ˈseɪ, -ˈsi:]adverbper se, i och för sig, av sig själv
cent [sent]substantivper cent procentcent per cent hundraprocentigcent myntenhetred cent, amer., vard.se red cent
by [baɪ]preposition (se äv. resp. huvudord)i uttr. som innebär befintlighet: vid, bredvid, vid sidan av, hos <come and sit by me>; i adress perby land and sea till lands och sjössNorth by East nord till ost, mellan N och NNOby itself ensamt; jfr bynedanby oneself ensam, för sig själv; jfr bynedanit's nice to have it by you det är skönt att ha den till hands…
i uttr. som innebär riktning el. rörelse a) till <come here by me>, intill b) längs, utmed, utefter; förbi <he went by me>; genom <enter by a side door>; över, via <by Paris>travel by land resa till landsby the way el. by the by i förbigående [sagt], apropå, förresten
uttryckande medel el. orsak: med <send by post, he had two sons by her>; genom; vid, i <lead by the hand>; <live by one's pen>by itself av sig självby oneself själv, på egen hand, utan hjälpmultiply by six multiplicera med sex
i tidsuttryck a) till, senast klockan, senast [om], strax före <I must be home by six>, vid, mot, i <by the end of the day>by this time tomorrow i morgon så här dags b) om, underby night om natten, nattetid c) perby the hour per timme, i timmen d)day by day dag för dag e)miss the train by two minutes komma två minuter för sent till tåget
i uttr. för agent av <a portrait by Zorn>
i måttsuttryck a)longer by two metres två meter längrethe price rose by ten per cent priset steg [med] 10 % b) i, per, eftersell by retail sälja i minutby weight efter vikt c)three metres long by four metres broad tre meter lång och fyra meter bred d) efter, för, ochbit by bit bit för bitlittle by little så småningomone by one en och (efter) en
i uttr. som innebär överensstämmelse: enligt, efter, [att döma] av <by his accent, by my watch>it's OK by me gärna för migby request på begäranby rights med rätta, rätteligen
i uttr. som innebär förhållande a) mot, gentemot <he did his duty by his parents> b) <a lawyer by profession>; genomBrown by name vid namn Browngo by the name of gå under namnetknow by sight känna till utseendet
adverb (se äv. resp. huvudord)i närheten, bredvid, intill <close by, hard by, near by>förbi <pass by>the years went by åren gickundan, av, i reserv <put money by>; åt sidan, ifrån sig <he put his tools by>by and by så småningom, längre fram, [litet] senareby and large i stort sett, på det hela taget
piece [pi:s]substantivbit, stycke <a piece of bread, a piece of chalk, a piece of ground>; del <a dinner service of 60 pieces>a piece of advice ett rådshe did a good piece of business hon gjorde en god affära piece of cake vard. en enkel matcha piece of furniture en enstaka möbela piece of information en upplysninggive sb a piece of one's mind, se under minda piece of news en nyheta piece of paper en papperslapp, ett papperpick up the pieces börja om på nytt, börja bygga upp igena piece el. the piece el. per piece per styck (exemplar), styck[et]all in one piece [allt] i ett stycke; vard. helskinnad, välbehållenin pieces i bitar, i stycken, trasigof a piece av samma slag, i samma stil <with som>; helt i stil <with med>; alldeles likait's all of a piece det är likadant helt igenombreak to pieces slå (bryta) sönder, slå i bitarcome to pieces gå sönder, gå i kras, falla i bitarfall (tear) to pieces falla (slita) i stycken (i bitar, sönder)go to pieces a) se come to piecesunder pieceovan b) vard. bli alldeles uppriven (förstörd, knäckt) <after his wife's death he went all to pieces>stycke, verk; musikstycke, stycke musik <äv. piece of music>mynt <a fifty-cent piece, a five-penny piece>ackordwork by the piece arbeta på ackordpayment by the piece ackordslönpjäs i schackspel, bricka i brädspel o.d.
transitivt verblaga, lappa <äv. piece up>sy ihop <piece a quilt>piece together sy ihop; sätta ihop, lägga ihop <piece together bits of information>; skarva (lappa) ihop
1 bear [beə] (bore borne resp. born; se born o. borne)transitivt verb (se äv. under bear) a) bära, föra mest högtidl.poet. b)bildl. i en del uttr.:bear testimony to el. bear witness to vittna ombear in mind komma ihågbildl. bära <bear arms, bear a name>; äga, ha <bear some resemblance to, bear some relation to>; inneha <bear a title>bear oneself föra sig, uppträda <bear oneself with dignity>bära på, hysa <bear a grudge against sb, the love she bore him>bära [upp] <bear the weight of the roof, bear the responsibility>uthärda; tåla, tolerera, stå ut medbära <bear fruit>; frambringa; föda <bear a child>bear 5 per cent interest ge 5 % ränta
intransitivt verb (se äv. under bear)bära, hålla <this chair is not strong enough to bear your weight>tynga, trycka, stödja, vila <on, upon, against mot, >bring to bear göra gällande <bring one's influence to bear>; ta till; riktabring pressure to bear on sb sätta press på ngnbana sig fram; föra, , ta av <bear to the right>; spec. sjö. bära, segla, ligga, styra, stäva <bear west>bära [frukt]bear with sb fördra (tåla, ha tålamod med) ngn
transitivt verb och intransitivt verbmed adv., ofta med spec. översättningar:bear downtynga (trycka) ned; slå ner, tillintetgöra, besegra <bear down all resistance>, överväldigabear down on a) styra [ned] mot, närma sig [med full fart] b) störta (kasta) sig överbear outstödja; bekräftayou will bear me out that… du kan intyga att…be borne out by events a) vara (bli) sannspådd b) besannas genom händelsernas utvecklingbear uphålla uppe, upprätthålla; hålla modet uppebear up! tappa inte modet!
interest [ˈɪntrəst, ˈɪnt(ə)rest]substantivintresse <in för> <arouse (väcka) great interest>feel (take, have) an interest in intressera sig för, ha (fatta) intresse förhave no interest in inte intressera sig för, sakna intresse försphere of interest intressesfär
ränta äv. bildl., räntorcompound interest ränta på räntasimple interest enkel räntafive per cent interest fem procents räntabear (carry, return, yield) interest ge (bära, avkasta) ränta, löpa med ränta, förränta sig, förräntaspay interest on betala ränta påreturn sth with interest bildl. ge betalt för ngt med räntawithout interest räntefri[tt]
intresse, bästa; egen fördelhave sb's [best] interests at heart se till ngns bästa, ha ngns bästa för ögonenlook after one's own interests el. attend to one's interests bevaka sina egna intressenin the best interests of the country i landets intresse; till landets bästain the public interest i allmänhetens intresseit is to her interest to det ligger i hennes [eget] intresse att
intresse, engagemang <American interests in Asia>; andel <have an interest in a brewery>, insats; anspråk, rättcontrolling interest aktiemajoritethis money is invested in mining interests han har pengarna investerade (liggande) i gruvaktier
interest[spl.] intresserade kretsar, [grupp av] intressenterthe business interests affärsvärldenthe landed interest[s] godsägarnathe shipping interest redarna, sjöfartsintresset
transitivt verb (se äv. interested)intressera <in för>; göra intresserad <in av, för>interest sb in äv. väcka ngns intresse förinterest oneself in intressera sig förcould I interest you in our new range of nappies? skulle du vara intresserad av att titta på vårt nya blöjsortiment?angå, intressera <the fight for peace interests all nations>
short [ʃɔ:t]adjektivkort, kort[varig], kort[fattad] <a short speech>, liten till växten <a short man>short for [en] förkortning föra short memory [ett] dåligt minnecut sb short avbryta ngn [tvärt]cut sth short stoppa ([av]bryta) ngtto cut it short el. to cut the story short el. to cut a long story short kort sagt, för att fatta mig kortshort and sweet kort [och bra]knapp <a short allowance>; för kort <the coat was 10 centimetres short>we are £5 short det fattas 5 pund för osswin by a short head vinna med en knapp huvudlängdfuel is in short supply det är knapp tillgång på bränslegive short weight väga knappt (snålt)short of a) otillräckligt försedd med b) så när som på, utom <she will do everything short of that>short of breath andfådd, andtäppt⁅no improvement is possible⁆ short of the abolition of the whole system …med mindre [än att] hela systemet avskaffaslittle short of närapå, snudd på <it was little short of a scandal>little short of a miracle can ⁅save him⁆ det behövs nära nog ett under för att…be short of ha ont om <I am short of money>, ha brist påit's a few minutes short of ten klockan fattas några minuter i tiocome (fall) short of resp. go (run) short, se under shortbe short on sakna, vara utan <be short on ideas>kort, tvär, brysk <with mot>
adverbtvärt, plötsligtbring up short stoppa (hejda) tvärtpull up short el. stop short tvärstannaotillräckligtcome short of el. fall short of inte gå upp mot; understiga <fall short of demand by (med) 17 per cent>; inte motsvara, svika <fall short of sb's expectations>go short bli utan <of sth ngt>run short [börja] lida brist <of >; [börja] ta slutshort of, se under short
substantivfor short för korthetens (enkelhetens) skullin short kort sagt, kort och gottthe long and [the] short of it summan av kardemummanvard. kortfilmvard. short liten stark drinkvard. kortslutningkort [signal] i morsealfabetet
on [ɒn]preposition (se äv. under resp. huvudord)
i rumsuttryck el. friare
a) on a chair på en stolinterest on one's capital ränta på kapitalet b) , vidon the Riviera på Rivierana house on 19th street amer. ett hus på (vid) 19:e gatanon a newspaper på (vid) en tidning c) , ion the radio på radiothe play is on TV pjäsen visas på tv
ion the ceiling i taketon a committee i en kommittétalk on the telephone tala i telefon
vidNewcastle is situated on the Tyne Newcastle ligger vid Tyne
motan attack on ett anfall motfair on schyst mot
tillon land and sea till lands och till sjösson foot till fots
i tidsuttryck
, om, under el. skiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. PNC saknasutan motsv. i sv.on Friday på fredagshe died on 1st May el. she died on May 1st el. amer. she died on May 1 han dog den 1 majon the morning of May 1 på morgonen den 1 maj
[genast] efter, vidon my father's death omedelbart efter min fars dödon my arrival at Hull, I went… vid (efter) ankomsten till Hull, gick jag…on reaching Hull, I went… sedan jag anlänt till Hull, gick jag…on hearing this he changed his plans sedan han fått (då han fick el. fått) veta detta, ändrade han sina planeron second thoughts vid närmare eftertanke
andra fall
om, över, kring ett ämne o.d.an article on en artikel oma book on en bok oma lecture on en föreläsning om
förthe fire went out on me elden slocknade för migthat's a new one on me vard. det var nytt för mig
i förhållande till, jämfört med, i jämförelse medthe prices are up by 5 per cent on last year priserna har gått upp med 5 % jämfört med förra året
enligt, efteron this principle enligt denna princip
moton payment of… mot [betalning av]…
vid upprepningar , efterloss on loss förlust efter förlust
this is on me vard. det är jag som bjuderit's on the house vard. det är huset (värden på stället) som bjuderhave one on me! ta en drink, jag bjuder!
adverb och predikativt adjektiv (se äv. under resp. huvudord), på siga pot with a lid on en kanna med lock påhe drew his boots on han drog på sig stövlarnakeep your coat on! behåll kappan på!
a) vidarepass it on! skicka den vidare!send on skicka…i förväg b) fram, framåtwalk right on gå rakt frama little further on litet längre framfrom that day on från och med den dagenit was well on in the day det var rätt långt fram på dagen c) work on jobba på d) kvarsit on sitta kvar <he sat on at the table>
påkopplad o.d.; på instrumenttavla o.d. tillthe light is on ljuset (det) är täntthe radio was on radion var på
be oni spec. betydelser a) vara i gångthe game is on again spelet är i gång igen b) spelas, uppföras, gesthe play was on last year pjäsen gick förra åretwhat's on tonight? vad är det för program i kväll?; vad händer i kväll? c)I'm on! vard. jag är med [på det]!, kör till! d) vard. vara möjligit's just not on så gör man bara inte; det går bara inte e)what is he on about? vard. vad håller han på och bråkar (gapar) om?
a)on and on utan uppehåll, i ettwe walked on and on vi bara gick och gick b)on and off av och på, från och till; av och till, [lite] då och dåit rained on and off all evening det regnade till och från hela kvällen c)on to [upp] på, över till, ut på, ner påjump on to the bus hoppa på bussen
© NE Nationalencyklopedin AB