Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

paper shop [ˈpeɪpəʃɒp]substantivtidningsaffär, tidningsbutik
set [set] (set set)transitivt verb (se äv. under set; för set i spec. förbindelser som set free, set right, set a good examplese under resp. huvudord)sätta, ställa, läggashe has set her mind on [having] a bicycle hon har satt sig i sinnet att hon ska ha en cykelset one's hand to a document skriva under ett dokumentset the table duka [bordet]lägga håretträdg. sätta <set potatoes>, besätta <set with jewels>, infatta <set in gold>ställa <set a watch by (efter) the time signal>set the alarm clock ⁅for six o'clock⁆ ställa väckarklockan…bestämma, fastställa <set a time for the meeting>; förelägga, ge <set sb a problem, set sb a task>set an exam paper sätta ihop en [examens]skrivningset the fashion diktera modet; vara tongivandeteat. o.d.set the scene ⁅in France⁆ förlägga scenen…the scene (stage) is set allt är klart på scenen; bildl. allt är klart (upplagt, bäddat) <for för>mus.set sth to music sätta musik (melodi) till ngt, tonsätta ngtboktr. sätta [upp] <set a page>med. återföra i rätt läge <set a broken bone>
(set set)intransitivt verb (se äv. under set)om himlakropp gå ner <the sun sets at 8>stelna <the jelly has not set yet>; hårdna; stadga sig <his character has set>
(set set)transitivt verb och intransitivt verbperfekt particip och adjektiv (se äv. set I–)fast, fast[ställd] <set price>; bestämd <set rules>a set phrase en stående fras, ett talesättat a set time vid en fastställd (bestämd) tidpunktin [good] set terms i klara termer (ord); otvetydigtstel, orörlighe is very set in his ways han har mycket bestämda vanorbelägen <a town set on a hill>with eyes deep set med djupt liggande ögonbe set on a) vara fast besluten <be set on doing it (att göra det)>he is dead set on having ⁅the job⁆ vard. han har gett sig katten på att han ska ha… b) ha slagit in på <he is set on a dangerous course>vard. klar, färdigall set allt [är klappat och] klartare we all set? är vi färdiga?get set! sport. färdiga! <on your marks! get set! go!>
substantivuppsättning <a set of golf clubs>, sats; uppsats, saker <toilet set>; omgång, sätt <a set of underwear>; servis <tea set>; serie <set of lectures>a chess set ett schackspel⁅the encyclopedia costs £850⁆ the set …komplettumgängeskrets, grupp; krets, kotterithe jet set el. the smart set, se jet set, smart setthe literary set de litterärt intresserade [kretsarna]apparat <radio set, TV set> a) [rörelse]riktning <the set of the tide> b) bildl. inriktning, tendenspassform, falltennis. o.d. setstickling, sättplanta; [sätt]lökteat. el. film. a) scenbild; kuliss[er], dekor b) scen, inspelningsplatsläggning av håretmatem. mängdtheory of sets el. set of theory mängdläramed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:set aboutta itu med <set about a task>vard. gå lös påset againstväga mot <the advantages must be set against the disadvantages>everyone was set against him alla var klart emot honomset oneself against sätta sig emotset apartse apartset asidelägga undan, sätta av <set aside part of one's income>, anslå <for till, för>bortse frånsetting aside… bortsett från…avvisa, förkasta <set aside an offer>jur. ogiltigförklara <set aside a will (testamente)>set backförsena <it set us back two hours>vrida (ställa) tillbaka <set the clock back>vard. kostait set me back ⁅£50⁆ äv. jag fick punga ut med…set downsätta ner; sätta (släppa) av <I'll set you down at the corner>skriva upp (ner); sätta upp; ställa upp <set down rules>set down in writing skriva neranse <as som>set forthlägga fram <set forth a theory>litt. ge sig i väg (ut) <set forth on a journey>set inbörja [på allvar] <the rainy season has set in>; inträda, falla på <darkness set in>set offge sig i väg (ut) <set off on a journey>, starta, [av]resa <for till>; sätta i väg <set off after sb>framkalla <the explosion was set off by…>sätta i gång, starta, utlösa <set off a chain reaction>framhäva <the white dress set off her suntan>uppväga; balansera <against mot, med>set onöverfalla, anfalla <I was set on by a dog>egga, hetsa, sporra <set on sb to sth>set outge sig av (ut, i väg) <set out on a journey>, starta, [av]resa <for till>lägga fram, framföra <set out one's reasons>; framställa, lägga ut, skildralägga (visa) fram, ställa ut <set out merchandise>börja [sin verksamhet]set out in life el. set out in the world börja sin bana, gå ut i livetset toåld.sätta i gång för fullt, hugga i; kasta sig över maten <they were hungry and at once set to>set to work sätta i gångsätta i gång att slåss (gräla)set upupprätta <set up an institution>, anlägga <set up a factory>, grunda, inrätta; införa <set up a new system>; tillsätta <set up a committee>set up house o. set up shop, se under house, shopetablera sig <set [oneself] up in business (som affärsman)>; hjälpa att etablera sigsätta upp <set up a fence>; ställa upp, resa [upp] <set up a ladder>, slå upp <set up a tent>; rigga upp, montera [upp]set up a record sätta rekordframkalla, vålla <set up an irritation>set up a protest protestera högljuttgöra stark och kryset up to be el. set oneself up as göra anspråk på att vara, ge sig ut förvard. sätta dit, gillra en fälla förboktr. sätta [upp]
© NE Nationalencyklopedin AB