Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

overboard [ˈəʊvəbɔ:d, ˌ--ˈ-]adverbsjö. överbord <fall overboard>; utombordshe was lost overboard han föll överbord och drunknadebildl.,go overboard gå för långt, överdrivathrow sth overboard förkasta ngt, överge ngt
drown [draʊn]intransitivt verbdrunkna <save sb from drowning>
transitivt verbdränkabe drowned drunkna <he fell overboard and was drowned>like a drowned rat våt som en dränkt kattöversvämmabildl. överväldiga, överrösta, dränka <om ljud äv.drown out, the noise drowned his voice>drown one's sorrows dränka sina bekymmer i alkohol
heave [hi:v] (~d ~dsjö. vanl. hove hove)transitivt verblyfta, häva <ofta heave up>; komma att hävas, få att svalladra <heave a sigh>, utstöta, upphävaheave a groan stönasjö.el.vard. hiva, kasta <heave sth overboard, heave a brick through (out of) a window>sjö. hiva, hyva, [för]hala; hissa <heave a sail>heave the anchor lätta ankarheave the ship to dreja (lägga) bi
(~d ~dsjö. vanl. hove hove)intransitivt verbhöja sig, svällaheave in sight komma i sikte, dyka upphävas [och sänkas], stiga och falla, bölja, svalla <the heaving billows (vågorna)>flämta, kippa <for breath efter andan>försöka (vilja) kräkas; kräkas, spysjö. hiva, hala <at, on i>heave ho! el. heave away! hi å hå!heave to dreja (lägga) bi
substantivhävning, lyftning; tag <a mighty heave>höjning, stigning; svallning, böljegångsjö. hivande
wash [wɒʃ]transitivt verb (jfr äv. wash)tvätta; skölja, spola; diska <vanl. wash up>; vaskawash the dishes diskawash oneself tvätta sigwash one's hands tvätta [sig om] händerna; eufem. gå på toalettenwash one's hands of bildl. ta sin hand ifrån, inte vilja ha något att göra medI wash my hands of it bildl. jag tvår mina händerwash one's dirty linen in public bildl. tvätta sin smutsiga byk offentligtom vågor o.d. a) skölja [mot], slå upp över, spola [in] över b) spola, kasta, skölja <wash overboard>
intransitivt verb (jfr äv. wash)tvätta sig; tvätta av sigtvätta; skölja, spolaom tyg o.d. gå att tvätta, tåla tvättguaranteed to wash garanterat tvättäktavard.it won't wash det håller inte; den gubben går inteom vatten m.m. skölja, forsa, strömma
substantivtvättninggive the car a [good] wash tvätta (spola) av bilen [ordentligt]have a wash tvätta [av] sighave a wash and brush up snygga till sig a) tvätt[ning] av kläder b) tvätt[kläder] c) tvätt[inrättning]it will come out in the wash det går bort i tvätten; bildl. det kommer att ordna upp sigsvall[våg] spec. efter båt, skvalp; kölvatten äv. bildl.farmakol. o.d. lotion; spec. som efterled i sammansättn. -vatten <mouthwash>, -bad <eyewash>mål. [färg]beläggning, [tunt] överdrag (lager)transitivt verb och intransitivt verbi spec. förbindelser med adv. el. prep.:wash ashorespola (spolas) i landwash awaytvätta (spola, skölja) borturholka, urgröpawash downtvätta [av], spola av <wash down a car>skölja ned <wash down the food with beer>wash offtvätta bort (av) <wash off stains>gå bort i tvättensköljas (spolas) bortwash outtvätta (skölja) ur; tvätta (skölja) upp <wash out clothes>washed out urtvättadfeel washed out vard. känna sig urlakad⁅our match⁆ was washed out …regnade bortvard. stryka [ett streck över] <wash out sb's debts>, utesluta, bortse frånwash updiska [upp]; tr. äv. diska avamer. tvätta [av] sigom vågor skölja (spola, kasta) uppvard.washed up slut, färdig <he was washed up as a boxer>we're washed up det är slut mellan oss
© NE Nationalencyklopedin AB