Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ought [ɔ:t]hjälpverb (pres. o. imperf., med to + inf.)bör, borde, skall, skulleas it ought to el. as it ought to be som sig börI ought to know det måtte jag väl vetaI think I ought to do it jag tycker att jag bör (borde) göra dethe ought to be there now han bör (torde) vara där nu
ashamed [əˈʃeɪmd]adjektivskamsen, generadbe ashamed el. feel ashamed äv. skämmas <of för, över>you ought to be ashamed of yourself du borde skämmasmake ashamed skämma ut; få att skämmas
certify [ˈsɜ:tɪfaɪ]transitivt verbattestera handling; intyga, betyga, bestyrka; auktorisera <certified translator>; garantera; bekräfta, konstatera dödsfall o.d.this is to certify that härmed intygas attMary was certified as a teacher in 2004 Mary fick sin lärarbehörighet 2004sinnessjukförklarahe ought to be certified vard. han är ju färdig för dårhuset
jolly [ˈdʒɒlɪ]adjektivglad, trevlig, rolig, munter, skojig, kul, livad; upprymda jolly fellow en glad gosse (prick)
adverbvard. ngt åld. mycket, väldigt, förbaskat <he knows jolly well that…>that's jolly good det var riktigt bra (jättebra)take jolly good care not to akta sig väldigt noga för atta jolly good fellow en hedersknyffel, en förbaskat bra karlhe knows jolly well han vet [det] nog [alltför väl]you've jolly well got to el. you've jolly well got to do so det blir du förbaske mig (faktiskt) tvungen att görahe (they osv.) jolly well ought to! fattas bara annat!
sell [sel] (sold sold)transitivt verb (i förbindelse med adv., se sell) a) sälja, avyttra <at, for för; to åt, till> <sell cheap (dear) (billigt resp. dyrt), sell by the dozen (dussinvis)> b) sälja, handla med <he sells antiques>, föra, ha <this shop sells my favourite brand> c) leda till försäljning av, sälja⁅his name on the cover⁆ sells the book …gör att boken säljs d) bildl. sälja <sell oneself, sell one's country> e) vard. sälja [in] <sell oneself>, popularisera, skapa intresse för <sell an idea>sell sb on ⁅an idea⁆ få ngn med på…he was sold on ⁅the idea⁆ han var helt med (helsåld, tänd) på…sl. blåsa, lura, bedrasell sb down the river förråda ngn
(sold sold)intransitivt verb (i förbindelse med adv., se sell); sälja[s], <at (for) för>your car ought to sell for ⁅£500⁆ du borde kunna få…för din bilsell well sälja[s] (gå) bra, ha (finna) god avsättning, ha stor åtgångsell like hot cakes gå åt som smör [i solsken]
(sold sold)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivvard.besvikelse, fiaskoskojmed adv.:sell offrealisera [bort], slumpa bort; sälja avsell outsälja slut [på]sälja [alltsammans]utförsäljavard. förråda; bli förrädare, sälja sigsell upsälja allt man äger
which [wɪtʃ]interrogativt pronomenvilken, vilket, vilka <which boy is it?, which of the boys is it?>, vem <which of you did it?>; vilkendera; vilken (vilket, vilka, vem) som <I don't know which of them came first>which one? vilken [då]?, vilkendera?which is which? vilken är vilken?, vem är vem? <those two boys are John and William, but which is which?>which way ⁅shall we do it?⁆ på vilket sätt…, hur…
(gen. whose, se whose II)relavtivt pronomensom, vilken, vilka; något som, vilket <he is very old, which ought to be remembered>, och det <I lost my way, which delayed me considerably>, men det <he said he was there, which was a lie>⁅she told me to leave,⁆ which I did …vilket jag också gjorde, …och det gjorde jag ocksåOur Father which art in Heaven bibl. Fader vår som är i himlenin which case he had to… i vilket fall han måste…, och i så fall måste han…about which ⁅we spoke yesterday⁆ om vilken…, som…omthe house, the roof of which ⁅could be seen above the trees⁆ huset vars tak…these books, all of which are… dessa böcker vilka alla är…added to which he is… vartill (och därtill) kommer att han är…
lot [lɒt]substantivsällskap, samling, gäng; anhang <he and his lot>that lot ⁅ought to be shot⁆ såna där [typer]…they are a bad lot de är ett riktigt packthey are a queer lot de är ena konstiga ena (typer)
omgång, sats, uppsättning
massa, mängda lot mycket <that's a lot, he is a lot better>; till stor del, i hög grad <it looks a lot like it used to>lots massor <I've lots to do>a lot of ⁅things⁆ el. lots of ⁅things⁆ en massa…, en hel hop (hög)…, [väldigt] mycket (många)…lots and lots [of] massvis [med], massor [med (av)]quite a lot en hel del, ganska (rätt) mycket, inte så litet <she knows quite a lot>you have lots of time du har gott om (massor av) tid, du hinner mycket väla [fat] lot you care! det bryr du dig väl inte ett dugg om!a [fat] lot you know about it! det vet du väl inte ett dugg om!that's a fat lot of good! det är minsann inte mycket att ha!
film. inspelningsområde
vanl. amer. tomt <building lot>, plats <burial lot>, område <wood lot>
the lot a) allt, alltihop <that's the lot>, rubbet b) allihopa <she is the best of the lot>the whole lot hela rubbet (alltet); hela högen (bunten)go away the whole lot (the lot) of you ge er i väg allihopa
a) lott, nummer på auktion b) lottcast lots el. draw lots kasta (dra) lottby lot genom lottning c) lott, andel, del; ödecast (throw) in one's lot with förena sitt öde med, göra gemensam sak medfall to sb's lot falla på ngns lott, komma ngn till del; bli ngns lott (öde)
sense [sens]substantivsinne <the five senses>the sense of hearing hörselsinnet, hörselna sixth sense ett sjätte sinnerecover one's senses komma till sans [igen]no man in his senses ingen vettig människa, ingen som har förnuftet i behållbe in one's right senses vara vid sina sinnens fulla brukare you out of your senses? är du från vettet?frighten sb out of his senses skrämma ngn från vettetbring sb to his senses få ngn att ta reson, tala ngn till rättacome to one's senses a) komma till besinning, sansa sig b) återfå sansen (medvetandet)
känsla <of av, för; for för>, sinne <of, for för>ball sense bollsinnesense of education lokalsinnesense of duty pliktkänsla⁅he has⁆ no sense of humour …inget sinne för humor, …ingen humorsense of occasion a) känsla för vad som passar sig [i viss situation] b) förmåga att ta tillfället i akt
vett, förstånd, förnuft, klokhetcommon sense vanligt sunt (enkelt) bondförstånd, sunt förnufthe has a good (great) deal of sense han är en förståndig karl, han har en god portion sunt förnuftthere's a lot of sense in what she says det hon säger är ganska vettigthe had sense enough not to say anything el. he had the [good] sense not to say anything han var klok nog att tiga⁅she ought to have had⁆ more sense …bättre förstånd (vett)talk sense säga ngt vettigt (förnuftigt)
mening, anledningthere is no (little) sense in waiting det är ingen mening att vänta
betydelse <a word with several senses>, bemärkelse <in what sense are you using the word?>; meningit makes sense det är begripligt, det låter vettigtit makes no sense el. it does not make sense a) det är obegripligt [för mig], jag fattar det inte b) jag blir inte klok på det, det stämmer intein a broader (wider, larger) sense i vidare bemärkelse (mening)in a legal sense i juridisk meningin a literal sense i bokstavlig mening
förhärskande mening, stämningtake the sense of the meeting sondera (pejla) stämningen bland mötesdeltagarna
transitivt verbkänna, ha på känn, känna på sig, märka; uppfattadata. känna av, mäta
© NE Nationalencyklopedin AB